2012 yılı İdari Para Cezaları

23 Aralık 2011 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 28151 
TEBLİĞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA2012 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARIHAKKINDA TEBLİĞ5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.Maliye Bakanlığı 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı yeniden değerleme oranını %10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit ve ilan etmiştir.Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, aşağıdaki tabloda gösterilen tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır.Tebliğ olunur.

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi          815.555 TL

19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi          339.814 TL

19 un maddenin üçüncü fıkrası          1.358 TL – 67.962 TL 

 

23 Aralık 2011 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 28151 
TEBLİĞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VEELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2012 YILINDA

UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı yeniden değerleme oranını %10,26 (on virgül yirmialtı)  olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur. 

16 ıncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi          679.629 TL

16 ıncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi          339.814 TL

16 ıncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi          67.962 TL

16 ıncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi          134 TL

16 ıncı maddenin dördüncü fıkrası          1.358 TL

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

1 Cevap | “2012 yılı İdari Para Cezaları”

  1. niğde ve bölgede petrol istasyonları veşantiyeler de kaçak mazot satlılıor bu vicdansızlara dur diyecekmisiniz

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi