2020 Para Cezaları

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ

UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA

CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ

(TL)

19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 2.451.600-12.258.000
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 1.532.250-7.661.250
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 674.190-3.370.950
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi 153.225-766.125
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına) 306
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına) 306
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendi 134.838-674.190

Diğer idari para cezaları

MADDE 4 – (1) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin, bayilik lisans sahipleri tarafından ihlali halinde (a) bendinde yer alan cezaların yarısı uygulanır.

(2) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.

(3)  Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlali halinde, altmış bir bin iki yüz doksan Türk Lirasından az olmamak ve yüz yirmi iki bin beş yüz seksen Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi