DAĞITICI VE BAYİ MARJLARININ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 8851                                                              Karar Tarihi: 26/09/2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/09/2019 tarihli toplantısında; ekteki “Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı’nın kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

DAĞITICI VE BAYİ MARJLARININ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN

KURUL KARARI

Amaç

Madde 1- (1) Bu Kararın amacı; petrol piyasasında faaliyette bulunan dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin piyasa faaliyetlerini güvenli ve ekonomik olarak, rekabet ortamı içerisinde eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürebilmelerini teminen toplam marjın şeffaf bir şekilde tespit edilmesine ve tespit edilen bu marjın paylaşımına ilişkin asgari kuralları belirlemek, dağıtıcı ve bayiler arasındaki faturalara ve taraflarca yansıtılan maliyetlere konu hususlarla ilgili belirsizlikleri gidermek, piyasa faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek ve uzun vadede tüketici faydası da dahil olmak üzere toplam faydayı arttırmaktır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Karar, petrol piyasasında oluşan toplam marjın paylaşımına yönelik olarak; toplam marjın tespitine, marj paylaşımında asgari oranlarının belirlenmesine ve şeffaflığın sağlanmasına yönelik olarak lisans sahiplerinin birbirlerine karşı yükümlüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

(2) Dağıtım şirketleri tarafından işletilen bayiler, bu Karar kapsamında değildir.

Hukuki dayanak

Madde 3- (1) Bu Karar, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5/B maddesi ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 1 inci, 3 üncü, 10 uncu ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Toplam marj ve asgari marj paylaşım oranları

Madde 4- (1) Toplam marj (dağıtıcı ve bayi), dağıtıcı tarafından bayiye her bir benzin ve motorin türleri için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan ilgili bayiye en yakın rafineri çıkış fiyatı düşülerek bulunur. Aynı ilde birden fazla rafineri olması durumunda en düşük fiyat esas alınır.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki toplam marjın en az %55′i bayi marjı olacak şekilde dağıtıcı ile bayi arasında serbestçe belirlenir.

(3) Bayinin dağıtıcısı tarafından kendisi için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan indirim yaparak satış yapması durumunda, yapılan indirimler bayi marjından karşılanır.

(4) Elektronik sistemler ile yapılan satışlarda esas alınan toplam marj, indirimli satış fiyatı üzerinden hesaplanır.

Bayilik lisansı sahiplerine yansıtılamayacak maliyetler

Madde 5- (1) Ulusal stok maliyeti, ulusal marker ve dağıtıcı marker maliyeti, ithalat veya dağıtıcılar arası ticaret yoluyla temin gibi kaynaklardan alım ile rafineri çıkış fiyatları arasındaki farklılıklardan kaynaklanabilecek ilave maliyetler, farklılaştırılmış ürünlere ilişkin katkı maliyeti, harmanlama maliyeti, otomasyon kurulum ve işletim maliyeti gibi ilgili mevzuata göre dağıtıcı sorumluluğunda olan veya bayiye teslimden önceki aşamalarda gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin maliyetler herhangi bir ad altında bayilere ayrıca yansıtılamaz.

Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlü olduğu maliyetler

Madde 6- (1) Bayilik faaliyetleri kapsamında dağıtıcıdan hizmet alınması sonucu ortaya çıkan maliyetlere (istasyon kira gideri, kıyafet gideri, nakliye gideri, tank temizliği gideri, eğitim gideri, kalibrasyon gideri, demontaj gideri vb.) hangi tarafın ne oranda katlanacağı hususu sözleşmelerle belirlenir.

Şeffaflık

Madde 7- (1) Her hal ve durumda sözleşmelerde açık şekilde ismi zikredilmeyen, kapsamı ve mahiyeti tereddüte mahal bırakmayacak şekilde tanımlanmayan hiçbir maliyet, bedel veya ücret bayilere yansıtılamaz.

(2) Bu Karar çerçevesinde taraflar birbirlerine, düzenledikleri faturaların kapsamına ve fatura bedeline yönelik detaylı bilgilendirme yapar.

Yürürlük

Madde 8- (1) Bu Karar, dağıtıcı ile bayi arasında yapılacak yeni sözleşmelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

1 Cevap | “DAĞITICI VE BAYİ MARJLARININ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN KURUL KARARI”

  1. kar paylaşımı sonuçta bayii karını eritir ve dağıtım şirketleri karlı çıkar. bayinin indirimi bayi karından karşılanır diyerek zaten bunu yapmışlar.mevcut durum daha iyi bence

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi