“Dava açılması idari para cezasının tahsilini durdurmaz” değişikliği

28.02.2019 Tarih ve 30700 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleriyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı LPG Piyasası Kanununda idari para cezalarının ödenmesiyle ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliğe göre:

“Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21.07.1953 Tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine gönderilir”.

Hükümden de anlaşılacağı üzere,  idari para cezalarına karşı süresi içerisinde dava açmakla tahsilatın durmasına yönelik uygulamanın artık ortadan kaldırıldığı, cezanın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğidir.

Ancak idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi halinde tahsilatın duracağı da kanunla getirilen bir yenilik olmaktadır.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesi ile 5307 sayılı LPG Piyasası kanunu’nun 16. Maddesinde yapılan değişiklik şu şekildedir:

“Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz. Teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenir”.

Özetle, 28.02.2019 Tarihi itibariyle EPDK tarafından verilen idari para cezalarına karşı dava açılması tahsilatı durdurmayacak, cezanın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenmeyen cezaların tahsili ancak vergi dairesine verilecek teminat mektubu ile durdurulabilecektir. Açılan idari davanın lehe bitmesi halinde teminat mektubunun iadesi, davanın reddi ile cezanın kesinleşmesi halinde ise teminat mektubunun paraya çevrilmesi sağlanacaktır.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi