EPDK’dan Elektrikli Araçlar Taslağı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ İSTASYONUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; elektrik piyasasında elektrikli araçların elektrik enerjisi teminini sağladıkları şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesine, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedarikine ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesine ilişkin işlemleri ve işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

(2) Kamuya açık yerlerde kurulumları yapılan veya ticari faaliyette bulunulan tüm şarj istasyonları bu usul ve esaslar kapsamındadır.

Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 3- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a)    Şarj ünitesi: Bir veya daha fazla sayıda kablolu, soketli veya kablosuz şarj bağlantısının sağlanabildiği, fiziksel olarak tek bir üniteyi,

b)    Şarj istasyonu: En az bir şarj ünitesini bünyesinde barındıran ve elektrikli araçlar için elektrik enerjisi tedariki çerçevesinde şarj hizmeti verilen yeri,

c)    İşletmeci: Kendi mülkiyetindeki ya da kiralama yoluyla edindiği en az bir şarj istasyonunu kamuya açık işleten kişiyi,

ç) Kullanıcı: Elektrik enerjisine dayalı ve şarj edilebilir nitelikte araç kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ifade eder.

(2) Bu usul ve esaslarda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

Şarj istasyonunun kurulumu ve işletilmesi

MADDE 4- (1) Şarj istasyonu için dağıtım sistemine bağlantı başvuruları işletmeci tarafından Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde yapılır.

(2) Şarj istasyonu mevzuat hükümlerine ve ilgili standartlara uygun olarak kurulur ve işletilir.

Piyasada şarj istasyonu vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki

MADDE 5- (1) Şarj istasyonu tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici niteliğini haizdir.

(2) İşletmeci sözleşme yapmaya gerek olmaksızın tüm kullanıcılara veya akdi esaslar çerçevesinde belirli kullanıcılara elektrik enerjisi tedarik edebilir.

(3) Üretim lisansı ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler şarj istasyonu aracılığıyla kâr amaçlı olmamak üzere elektrik enerjisi satışı yapabilir ve bu kapsamda şarj hizmeti verebilir. Bu fıkra kapsamında ilgili işletmeci tarafından şarj istasyonunda verilen hizmet kapsamında faturada ayrı kalemler halinde belirtilmek kaydıyla elektrik enerjisi bedelinin yanında ilgilisinden Kurul düzenlemesine tabi olmayan ayrı bedeller alınabilir.

(4) Üretim lisansı ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler şarj istasyonu aracılığıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi satışı yapabilir ya da üçüncü fıkra kapsamında faaliyet gösterebilir.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 6- (1) İlgili işletmeci tarafından;

a) Şarj istasyonu işletmeye alınmadan en geç bir hafta öncesinde,

b) Şarj istasyonunun kapatılması halinde en kısa sürede,

c) Şarj istasyonunun devir, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve ilgili işletmecinin unvan değişikliğinde en kısa sürede,

şarj istasyonuna ilişkin durum Ek-1’de yer alan formatta ilgili dağıtım şirketine bildirilir.

(2) Dağıtım şirketi görev bölgesinde bulunan şarj istasyonuna ilişkin bilgileri Ek-2’de yer alan formatta her ayın yirmibeşine kadar Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Kurulmuş ve/veya işletmede olan şarj istasyonları

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla işletmede olan şarj istasyonuna ilişkin bilgiler işletmeci tarafından üç ay içerisinde Ek-1’de yer alan formatta ilgili dağıtım şirketine bildirilir.

(2) Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kurulmuş ve/veya işletmede olan şarj istasyonuna ilişkin bilgiler, ilgili dağıtım şirketi tarafından bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Ek-2’de yer alan formatta Kuruma bildirilir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu usul ve esaslar, onaylanmasına ilişkin Kurul Kararının yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu usul ve esas hükümlerini Başkan yürütür.

Ek-1

Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonu Bildirim Formu

Şarj İstasyonuna İlişkin Talep
  • İşletmeye Alma Talebi
  • o Kapatma Talebi
  • o 2Devir veya Unvan Değişikliği
Şarj İstasyonu İşletmecisine İlişkin Bilgiler
Adı-Soyadı / Unvanı
Adresi
Telefonu
E-Posta Adresi / Kayıtlı Elektronik Posta Adresi1
T.C. Vergi Numarası / T.C. Kimlik Numarası
Şarj İstasyonuna İlişkin Bilgiler
Adresi
Ünite Sayısı ve Gücü ….    Adet …. kW
Toplam Kurulu Gücü …. kW
Şarj İstasyonunun İşletmeye Alınma Tarihi
Diğer Bilgiler
Bu formda yer alan tüm bilgiler tarafımca doğru bir şekilde doldurulmuştur. İlgili dağıtım şirketinden gerekli izinleri almadan, bu formda belirtilen bilgilere aykırı bir işlem tesis etmeyeceğimi, bu formda verilen bilgilere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde işlettiğim şarj istasyonuna ilişkin bağlantı görüşünün her aşamada ilgili dağıtım şirketi tarafından iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.
Adı-Soyadı / Unvanı İmza Tarih

1 Anonim ve limited şirketler için kayıtlı elektronik posta adresinin sunulması zorunludur.

2 Devir veya Unvan değişikliğinde devir alan için yeni işletmeciye ilişkin bilgilere, unvan değişikliğinde ise yeni unvana göre doldurulacaktır.

Ek-2

Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonu Bildirim Formatı

TM Adı ve Kurulu Gücü (MVA) Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) İşletmecinin Unvanı (1) İl İlçe Şarj İstasyonları
Ünite Sayısı (Adet) Ünite Gücü (kW) Toplam Kurulu Güç(kW)
Kişiye ait trafo merkezleri (2) -
(1) Gerçek kişi işletmecinin adı ve soyadı yazılacaktır.

(2) Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi