Fiyat Panolarına Dikkat

Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) İlan Panosu: Akaryakıt istasyonlarında satışa sunulan akaryakıtların resmi isim ve tavan fiyatlarının (her bir resmi ismin kapsamı içerisindeki ticari ürün isimleri ve bu ürünlerin tavan fiyatlarıyla birlikte) ilan edildiği panoyu”

“n) Farklılaştırılmış ürün: Belirlenmiş resmi isimli akaryakıtlar için mevzuatta ön görülen tüm koşulları taşıyan ancak, aynı resmi ismin kapsamı içerisinde farklı ticari isimler kullanılarak belli bir akaryakıtın birden fazla ticari türünün oluşturulmasıyla piyasaya sunulan akaryakıtı,”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“a) İstasyonlarında veya köy pompalarında, satışa sundukları akaryakıtların resmi isimlerini ve tavan fiyatlarını istasyonların ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuşlandırılmış ilan panosunda ilan etmekle, ürün farklılaştırılması yapılmış olması halinde her bir farklılaştırılmış ürünün kendisi için geçerli tavan fiyatı yazmakla”

“c) Her bir akaryakıt pompasında, pompada satılan akaryakıtın resmi ismini, ürün farklılaştırılması yapılmış olması halinde resmi isim ile birlikte her bir farklılaştırılmış ürün için kullanılan ticari ismini ve fiyatını belirtmekle,”

“Farklılaştırılmış ürünler ilan panosuna yazılırken, önce resmi isim, yanında veya altında ticari isimler ve/veya logo yer alır. Ticari isim ve/veya logo, resmi ismin öncelikle ve kolaylıkla okunmasını ve görülmesini güçleştirmeyecek biçimde yazılır.”

“(3) Ticari isim ve markalar ile bunlara ilişkin işaretler, resmi isimlerin okunmasını engellememek kaydıyla ve fiyat belirtilen yerler dışında olmak üzere, istasyon haricindeki veya dahilindeki diğer yerlerde tek başına kullanılabilir. Ancak, ilan panosu ve pompalar dahil istasyon içinde ya da haricinde farklılaştırılmış ürünlerin belli türdeki araçlar için gerekli olduğu algısına yol açacak biçimde tüketicileri yanlış yönlendirecek ibare, işaret, çıkartma vb kullanılamaz.”

“(4) İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki akaryakıt isim ve fiyat bilgileri birbirleri ile aynı olmalıdır.”

“(5) Farklılaştırılmış ürün satışı yapan dağıtıcı lisansı sahipleri bu ürünlere ilişkin açıklamaları şirket internet sayfasından kamuoyuna duyururlar. Yapılan duyuruda,  şirketlere ait fikri ve sınai haklara zarar getirmeyecek ve asgari olarak malzeme güvenlik bilgilerini içerecek şekilde ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve ne şekilde farklılaştırıldığına ilişkin teknik bilgiler bulunur. Açıklanan bilgiler içinde, ticari sır, fikri ve sınai haklar hariç olmak üzere, söz konusu üründeki farklılaştırma işlemine ve tüketiciye sağlanan faydalara ilişkin ispatlayıcı açıklamalar ile yapılan bu açıklamaya ait doküman örnekleri yer alır. Açıklama metninin başlangıç kısmında punto, renk, biçim vb yönlerden metnin geri kalanı ile aynı olmak üzere “Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.” ibaresine yer verilir. Duyuru ana sayfanın herkesin kolaylıkla görebileceği bir bölümünde tüketicilerin anlayabileceği şekilde yapılmalı, tanımlanan şekliyle ana sayfada devamlı olarak bulundurulmalıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Uyum Yükümlülüğü

GEÇİÇİ MADDE 2 – (1) İlgili lisans sahipleri; ilan panolarını bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içerisinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir ve açıklayıcı duyuruyu bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde internet sayfalarında yayınlamaya başlarlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi