İdari Para Cezaları Artırılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek Meclise gelen ve Meclisten geçerek Cumhurbaşkanlığı’nın onayına sunulan, içerisinde akaryakıt piyasasını ilgilendiren bir çok madde olan yasa değişikliğindeki idari para cezalarıyla ilgili madde aşağıdaki gibidir.
“MADDE 19- Bu Kanuna göre idari para cezalarının veya idari
yaptırımların uygulanması, bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına engel
oluşturmaz. Bu Kanuna göre verilen ceza ve tedbirler diğer kanunlar gereği
yapılacak işlemleri engellemez.
Bu Kanuna göre;
a) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara bir milyon Türk Lirası idari para
cezası verilir:
1) Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması.
2) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin
ihlali.
3) 18 inci maddenin ihlali.
b) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin bayilik lisansı
sahipleri tarafından ihlali halinde bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcı lisansı
sahipleri hakkında (a) bendinde belirtilen cezanın dörtte biri
uygulanır.
c) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara sekiz yüz elli bin Türk Lirası
idari para cezası verilir:
1) Kurumca, 10 uncu madde gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya
dolaysız olarak engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi.
2) 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması.
3) 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 17 nci maddelerin
ihlali.
d) 8 inci maddenin ihlali halinde bayiler için (c) bendinde yer alan
cezanın beşte biri uygulanır.
e) Aşağıdaki hallerde, sorumlulara üç yüz elli bin Türk Lirası idari
para cezası verilir:
1) Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya
işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin
yapılması.
2) Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet
gösterilmesi.
3) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (f) bendinin bir takvim yılı
içinde Kurumca yapılan uyarıya rağmen ihlali, aynı fıkranın (l) bendi
haricindeki bentlerin ihlali.
4) 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama
tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi.
f) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendi kapsamındaki
ihlaller hariç olmak üzere bayiler için (e) bendinde yer alan cezanın beşte biri
uygulanır.
g) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen
bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde (a)
bendinde belirtilen cezanın dörtte biri uygulanır.
h) 16 ncı madde uyarınca ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü
bulunan lisans sahiplerine, eksik tuttukları her bir ton ürün için iki yüz Türk
Lirası idari para cezası verilir. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton
küsuratı dikkate alınmaz.
Ceza uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kişi
tarafından tekrarı halinde, cezalar iki kat olarak uygulanır.
İdari para cezaları, ön araştırma veya soruşturma aşamasının
tamamlanmasından sonra Kurul tarafından en geç üç ay içinde karara bağlanır.
Bu Kanunun kaçakçılık kapsamında verilen idari para cezalarına karşı
yargı yoluna başvurulması tahsil işlemlerini durdurmaz.
İdari para cezalarının tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde
ödenmemesi halinde, cezanın ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsili sağlanır.
Tahsilatta 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği
yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin beş yüz Türk Lirasından yetmiş bin Türk
Lirasına kadar idari para cezası verilir.
Tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen
faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar mühürlenir.”
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

30 Cevaplar | “İdari Para Cezaları Artırılıyor”

 1. sayın editör;
  6455 sayılı kanunla artırılan idari para cezaları kapsamında 5015 sayılı kanunun 4.maddesi 4.fıkrası (l) bendine eklenen lisans sahibinin yükümlülükleri arasında sayılan seyyar tank düzenek vs. bulundurmamak 5015 sayılı kanun 19.madde a bendindeki 1 milyon türk lirası ceza ile cezalandırılmış ve bayiye yapılan beşte dört indirimininden yararlandırmamış.Bunu doğrumu anladık sizce acaba.
  Birde kaçak akaryakıtın pompadan alınan numune sonucunda bozuk çıkması halinde verilecek ceza 5015 sayılı kanunun 5015 sayılı kanunun 8.maddesi mi ihlal oluyor? Cezasıda 19. madde c bendindeki 850 bin cezanın 5/1 kısmımı bayiye yazılıyor.?

 2. Hüseyin bey doğru anlamışsınız. Artık indirim yapılacak haller teker teker sayılma yoluna gidilmiş. Marker eksikliği 18.maddenin 4.fıkrasına aykırılıktır.

 3. Sayın editör;
  marker eksikliği ile kaçak akaryakıt bulundurmak ceza müüyyidesi olarak aynı katogoridemidir acaba? yeni çıkan kanuna göre numune sonucuna göre marker eksikliği ve istasyonda kaçak akaryakıt bulundurma ve satışının idari ve adli yönden cezai müyyidesi 5015 sayılı kanunun hangi maddesiyle ilgilidir ve ceza miktarı bayi açısından nedir?İyi çalışmalar.

 4. Sayın editör;
  marker eksikliği ile kaçak akaryakıt petrol kanununda aynı ceza sınıfına mı giriyor? ikiside aynı şeymi? Değilse yeni kanuna göre bu durumun ihlali sonucunda bayiye uygulanacak idari para cezası miktar olarak nedir? Verilen ceza petrol kanunun hangi maddesine dayanaktır? SAYGILAR.

 5. Hüseyin bey, marker eksikliği kaçak akaryakıt suçunun bir şeklidir. Eskiden 5015 sayılı kanuna göre suç sayılan bu fiil şimdi kaçakçılık kanununda suç olarak sayılmıştır.

 6. Sayın editör;
  bayi için merker eksikliği ve kaçak akaryakıt bulundurms ve satışının yeni kanunla idari para cezası 5015 sayılı kanunun hangi maddesiyle düzenlenmiş ve ceza miktarı nedir?
  Saygılar.

 7. Hüseyin bey, 5015 sayılı yasanın 19.maddesine göre 18. maddeye aykırılıktan 1 milyon TL idari para cezası düzenlenir.

 8. Sayın Editöt;
  Petrol Kanununun 8. maddesi b bendinde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonda bulundurmaması ile yükümlü olması ihlalinin idari para cezası yaptırımı 19 madde c/3 deki madde ihlalleri arasında sayılmış ve cezasıda 19/c maddesindeki 850 bin Türk Lirasının bayiye 5/1 kısmını ceza olarak uygun görmüş.Bu bağlamda Petrol Kanunu 8/b maddedeki ihlal istasyonda kaçak akaryakıt satış ve bulundurmanın neticesi olmaz mı? Böyle bir durumda idari uygulayıcı istasyondan alınan numunenin bozuk çıkması durumunda 8/b madde ihlali görmesi gerekmez mi? Değilse,8/b maddesinin hangi durumlarda idari uygulayıcı tarafından dikkate alınacağını açıklayabilrmisiniz? Saygılar.

 9. Hüseyin bey, kaçak akaryakıtın ne olduğu Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda gösterilmiştir. Bu sebeple akaryakıta başkaca ürün katmak onu kaçak akaryakıt yapmaz.

 10. Sayın Editör;
  Bahsettiğiniz kaçak akaryakıt tanımı Kaçakçılık Kanunun hangi maddesiyle açıklanmıştır?
  Birde Petrol Kanunu 19.madde a/2 de belirtilen 4.maddenin (l) bendinin ihlali konusu; 4.madde de 28/3 de yapılan değişikle belirtilen, seyyar tank düzenek vs.bulundurmamak fıkrasını mı içeriyor;yada 4.maddedeki bir diğer fıkra olan,kurulun belirleyeceği teknik düzenlemere uygun akaryakıt sağlamak fıkrasını mı içeriyor? Saygılar.

 11. Hüseyin bey bu kadar maddeyi nasıl biliyorsanız Kaçakçılık Kanununu da karıştırırsanız bulursunuz. Ayrıca biz burada somut olaylar üzerine bilgiler veriyoruz, eğer hukuki yorum ve araştırmaya kalkarsak önümüzdeki işleri de yapamayız. Lütfen bizi anlayın.

 12. Sayın Editör;
  Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan ötürü şahsınıza ve sitenize çok teşekkür ederim.Amacımız sizin gibi uzman birinden sektörü ilgilendiren çok önemli kanun ve mevzuat değişikliklerinin getirdiği yenilikleri sitenizi takip eden benim gibi binlerce bayiye,kendimizce yorumladığımız kanunları ne kadar doğru algılıyoruz,onun teyidini almak için değerli yorumlarınıza başvuruyoruz.Bu arada tabi haliyle sizin değerli vaktinizden almış bulunuyoruz.
  Son olarak cevaplamanızı istediğim 2 sorum var.
  Birincisi;
  Bir önceki sorumda sorduğum
  4.maddeyle ilgili sorum;(4.maddede iki tane (ı) bendi var.19.madde a/2 belirtilen ceza 4.madde hangi bende uygulanır.)
  İkinci sorum;
  8/b maddesindeki tağşiş ve hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması hükmü kaçak akaryakıtın satışı ve bulundurulmasıyla ilgili değilse bu hüküm hangi hallerde uygulanir.
  Şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ederiz.Sitenizin ve şahsınızın başarılarınızın devamını dileriz.Daygılarımızla.

 13. Hüseyin bey, 4. maddede iki tane (ı) olur mu biri (ı) diğeri (l) bentleri. 19/2-a2 (l) içindir.
  5015 sayılı Kanun madde 2 de akaryakıt tanımlanmıştır. Bu maddelere katkı yaparsanız 8/b olur.
  Kolay gelsin, övgüleriniz için teşekkürler.

 14. Sayın Editör;
  Petrol Kanunu 20.maddeye eklenen Ek fıkra: 28/3/2013-6455/45 md.(.) 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.) hükmünden ötürü mühürlenmiş ve dava aşaması sonuçlanmış herhangi bir mahkeme kararı varmıdır? Kiracısı olan akaryakıt istasyon sahibi olarak bu soruyu soruyorum.İyi çalışmalar.

 15. Hüseyin bey, bugüne kadar bize gelen böyle bir karar yok. Tabi ki bu olmadığı anlamına gelmez. Ancak yasanın çıktığı tarihten bu yana işlenmiş böyle bir fiilden dolayı mahkeme süreci de bu kadar hızlı olmaz. Bu sebeple kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunduğuna ihtimal vermiyoruz.

 16. sabri önder 07. Ara, 2013 | 06:48

  YENİ TORBA KANUN !
  Ocak ayında TBMM’ye getirilmesi düşünülen Torba Kanun ile ilgili hazırlık yapıldığını basından takip ediyoruz.
  Görebildiğim kadarı ile taslak içerisinde sadece EPDK nın kestiği İdari Para Cezaları yok!
  2006 YILINDA GEÇİŞ DÖNEMİNDE KESİLEN VE ÜSTELİK ADALETLEDE UYUŞMAYAN İDARİ PARA CEZALARININ AFFINI YADA ÜMİTLE BEKLİYORUZ.
  (Bizde 2006 yılında lisans işleminden dolayı LPG istasyonumuza 219.600,00.-TL ceza aldık. Cezadan bir hafta sonra önce geçici lisansımızı ardından belediyenin imar işlemleri tamamlanmasından sonra kesin lisansımızı aldık ama, o bir haftada 219.600,00.-TL cezaya maruz kaldık.)
  Affa uğrayanların bile tekrar tekrar affa uğradığı halde; EPDK’nın İDARİ PARA CEZALARI her seferinde unutuluyor, göz ardı ediliyor.
  (Kaçak yakıt, hileli yakıt, kayıt dışı yakıttan değil) 2006 yılında geçiş döneminde idari konulardan kesilen ve üstelik adaletle de uyuşmayan idari para cezalarının affı ya da tecili İnşallah bu torba kanun içerisinde gerçekleşir de bizlerde huzura kavuşuruz.
  Saygılarımızla.
  Sabri Önder
  0544 888 86 35

 17. sabri önder 09. Ara, 2013 | 11:50

  İdari Para Cezaları
  İzmir Ticaret Odasına teşekkür ederim.
  İdari Para cezalarının, yeni torba yasada yer alması için gönderdiğim e postaya verdikleri cevap aşağıdadır.
  Ayrıca telefonla da beni arayarak bilgilendirdiler ve konuyu bakanlık düzeyinde takip ettiklerini bildirdiler. Çok teşekkür ediyorum.
  İdari Para Cezası ile mağdur olan arkadaşlar!!!
  Mağduriyetimizin giderilmesi için Lütfen sesimizi duyuralım, konu ile ilgili e posta, faks elimizden ne geliyorsa mücadele edelim.
  Yarın çok geç olabilir!
  Saygılarımla.
  İzmir Ticaret Odasının gönderdiği e posta:
  (Sabri Bey merhaba,
  Konuya ilişkin olarak söz konusu sorununuzla ilgili olarak konuya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Beklentiler dosyamızda yer verilmiş olup dosyamız Bakanlığa iletilmiştir.
  Dosyamızda; kaçakçılık hariç olmak üzere kesilen idari para cezalarının tecil edilmesinin sağlanmasını talep ettik.
  Konu Odamızca takip edilmeye devam edilecektir.
  Bilgilerinize sunarız.
  Saygılarımızla.
  Övgü PINAR
  Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü / Uzman
  Research & Professions Development / Expert
  İzmir Ticaret Odası | Izmir Chamber of Commerce
  Atatürk Cad. No: 126 35210 Pasaport / İZMİR
  Tel +90 232 498 46 83 Faks +90 232 498 46 35
  E-Posta ovgu.pinar@izto.org.tr Web http://www.izto.org.tr)

 18. smmm-huseyin 24. Nis, 2014 | 09:11

  Sayın Editör;
  Petrol Kanunu 20.maddeye eklenen Ek fıkra: 28/3/2013-6455/45 md.(.) 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.) hükmüyle ilgili dava aşaması sonuçlanmış herhangi bir mahkeme kararı yada Anayasaya aykırılık hükmüyle Anayasa mahkemesince verilmiş bir hüküm varmıdır?Teşekkür eder,İyi çalışmalar dileriz.

 19. Hüseyin bey, değişiklik yeni olduğu için yargılaması yapılıp Yargıtay’dan geçerek kesinleşen dosya olduğunu sanmıyorum.

 20. Sayın Editör;
  Petrol Kanunu 20.maddeye eklenen Ek fıkra: 28/3/2013-6455/45 md.(.) 5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez.Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.) hükmüyle ilgili Anayasa mahkemesinin 22 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 9,30 da görüşüp karara bağladığı dava konuları arasında yukarıda belirttiğim durumun iptali istemiyle Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin başvurusuna vermiş olduğu kararı aynen yazıyor,ve ne anlama geldiğini değerli yorumlarınızdan istifade etmek istiyorum.Saygılarımla
  Sıra No,Esas Sayısı:2014/17 Afyonkarahisar İdare Mahkemesi.
  Konusu:4.12.2003 günlü, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 20. maddesine,28.3.2013 günlü, 6455 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle eklenen sekizinci fıkranın birinci cümlesinde yer alan “…kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar…” ve “…bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek
  veya tüzel kişiye de lisans verilmez.”ibarelerinin iptallerine karar verilmesi istemi.
  Esas:5015 sayılı Kanun’un 20. maddesine,
  6455 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle
  eklenen sekizinci fıkranın birinci cümlesinde yer alan;
  A- “…bu süre içinde söz konusu
  tesis için başka bir gerçek veya tüzel
  kişiye de lisans verilmez.” ibaresinin,
  itiraz başvurusunda bulunan
  Mahkemenin bakmakta olduğu davada
  uygulanma olanağı bulunmadığından,
  bu ibareye ilişkin başvurunun
  Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

  B- “…kovuşturmaya yer olmadığına
  dair karar veya mahkeme kararı
  kesinleşinceye kadar…” ibaresinin
  Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın
  REDDİNE,

  Not:Bildiğiniz daha başka bu kanun maddesiyle ilgili karar varsa paylaşırsanız seviniriz.

 21. Hüseyin bey, A bölümünde, bakılmakta olan dava lisans başvurusunun reddedilmesiyle ilgili bir dava olmadığından, bu davanın konusu olmayan konularda mahkeme yetkisiz olup reddine karar vermiş. Burada anladığımız kadarıyla sadece geçici durdurmaya karşı dava açılmış. B kısmında ise geçici durdurmayla ilgili hükmün anayasaya aykırı olmadığına karar verilmiş.

 22. Sayın Editör;
  A bölümünde yorumladığınız üzere başvuruyu yapan idare mahkemesini yetki alanı dışında görerek yetkisizliği nedeniyle red kararı vermiş,B bölümündeki itiraa ise anayasaya aykırılık bulunmadığı yönünden RED kararı vermiş.
  1.Sorum:
  A bölümündeki konu bakımından sözkonusu İdare mahkemesi yetkisiz gözüküyorsa,Anayasa mahkemesine sözkonusu itirazı hangi mahkemenin yapması gerekmektedir?
  2. Sorum:
  A bölümündeki itiraz sizce istasyonunu kiraya veren mülk sahibi tarafından mı,yada sözkonusu işletmeyi işleten kişi tarafından mı? yapılmış gözüküyor?
  3.Sorum.
  Dava konusu; akaryakıt istasyonunu kiraya verip işletme eyleminden ötürü mühürlenmiş mülk sahibi ise eğer dava konusunu yetkili mahkeme yoluyla mı yapmalı; yada Anayasa mahkemesine bireysel başvuruda mı bulunmalı?
  4.Sorum:
  B bölümdeki itirazın, Anayasaya aykırlık olmadığına dair RED kararr verilmesini doğruluğu yönünden yorumlarmısınız?

 23. Hüseyin bey, bilmediğimiz bir davada bu kadar açıklamayı yapmamız abes olur. Ancak dava konusu olmayan bir konuda mahkemenin anayasaya aykırılığı ciddi görerek Anayasa Mahkemesi’ne taşımasını mahkeme kabul etmemiş. Bu doğru bir karar. Ancak yeni lisans başvurusunun reddinde Anayasa Mahkemesi’nin anayasaya aykırılığı düşüneceğini umuyorum.

 24. Sayın Editör;
  Akaryakıt Piyasası Kanun taslağının şuanki akıbet durumu nedir?Yasalaşma takvimi varmıdır? Bu taslak yasalaşırsa içeriğinde LPG satışınında akaryakıt tanımı altına alınacağı söyleniyor.Bu durumda faaliyetine 01.01.2005 öncesinden beri devam eden akaryakıt istasyonlarında LPG satışı için aranan asgari mesafe koşulu kalkmış olacak?
  Teşekkürler.

 25. Hüseyin bey, biz haber niteliğindeki olayları takip etmiyoruz. İlgi alanımız mevcut hukuki durumdur.

 26. epdk magduru 12. Eyl, 2014 | 10:59

  sayın editör
  Bende buradaki arkadaşlar gibi EPDK tarafından mağdur edilen akaryakıt istasyonu sahiplerinden biriydim şuan istasyonumu sattım ama maalesef ruhsat işlemleri yüzünden duran idari para cezam var acaba 2014 torba yasada var mı bir umut bilginize teşekkürler.

 27. Sabrullah bey yasada bununla ilgili bir şey yok.

 28. Sayın Editör;
  5015 sayılı petrol kanunun idari para cezaları başlılı 19.madde hükümlerinden (f) bendi tanımında şöyle deniliyor;
  (4.maddenin 4.fıkrasının (l) bendi kapsamındaki ihlaller hariç olmak üzere bayiler için (e) bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır.)
  öğrenmek istediğimiz husus 19/f bendindeki bu fıkradan anladığımız kadarıyla 4.maddenin 4.fıkrası (l) bendi dışındaki 19.maddede belirtilen ceza hükümlerinin hepsinde bayi için uygulanacak ceza tutarı beşte bir midir?

 29. Sayın Editör;
  yukarıda belirtmiş olduğum soruyu en yalın şekliyle sormuş olayım.
  5015 sayılı kanunun 19 madde (f) bendinde belirtilen durum 19.madde de bulunan bütün fıkra hükümlerini kapsıyormu?

 30. Hüseyin bey 19.maddenin e) bendinde yer alan hallerde 1/5 uygulanır.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi