İNTİFA KALDIRILMADAN İADE DAVASI AÇILAMAZ

Akaryakıt ve Otogaz Dağıtım şirketleri ile bayiler arasındaki davaların önemli bir bölümünü teşkil eden intifanın kullanılmayan kısmına dair iade davalarında, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin aşağıdaki kararının dikkate alınarak savunma yapılması uygun olacaktır.

Böylece dağıtım şirketleri dava açmadan önce intifaları kaldırmak zorunda kalacaklar, dava açtıktan sonra kaldırmaları da davayı kazanmalarını sağlamayacaktır.

T.C.

YARGITAY

19. Hukuk Dairesi

E:2017/5543

K:2019/3110


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davacı şirketin yurt içinde … markası altında imzaladığı bayilik sözleşmeleri ile oluşturduğu bayiler vasıtasıyla akaryakıt ve madeni yağ ürünlerinin satış ve pazarlamasını yaptığını, davalının sahibi bulunduğu … ili, Kamışlı köyü 1031 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kurulu istasyonun işletimi ve dava dışı … Ltd Şti’ne bayilik verilmesi hususlarını kapsayan bir protokol imzaladıklarını, protokol çerçevesinde davacı şirket lehine 15 yıl süreli intifa hakkı tesis edilerek 42.840,00 TL intifa bedelinin davalı malike peşin olarak ödendiğini, Rekabet Kurumunun aldığı kararlar uyarınca sözleşmenin sona erdiğini, davalının sebepsiz zenginleşme kuralı uyarınca aldıklarını geri vermekle yükümlü olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla,sözleşmenin sona ermiş sayılacağı 18.09.2010- 18.12.2018 tarihleri arasındaki dönem için 35.998,00 TL’nin 12.03.2009 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının tapuda hak sahibi olmadığını, bu sebeple husumet itirazında bulunduklarını,davalıya intifa bedelinin ödenmediğini, ödenmeyen bir bedelin iadesinin talep edilemeyeceğini,davacı lehine tesis edilen intifa hakkının halen tapuda devam ettiğini, intifa terkin edilmeden işbu davanın açılmasının hukuka aykırı olduğunu, sebepsiz zenginleşmenin kanuni unsurlarının gerçekleşmediğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan delillere göre,sözleşmesel ilişki nedeniyle davacı lehine tapu kaydında yer alan intifa hakkının dava tarihinde ve halen sürmekte olduğu,intifa hakkının aynı sözleşme nedeniyle davacı lehine bir kazandırım teşkil ettiği ve henüz davacı lehine olan bu durumun ortadan kalkmadığı, intifa ve bayilik sözleşmeleri ayakta iken, sözleşmelerin geçersiz hale geleceğinden bahisle sebepsiz zenginleşme hukuksal nedenine dayalı olarak böyle bir alacak davası açılamayacağını, dava tarihinden sonra intifa hakkının terkini gerçekleşmiş olsa dahi davanın açıldığı tarihteki koşullara göre değerlendirme yapılması gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 13/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi