Akaryakıt Lisans İşlemleri

İstasyonlu ve İstasyonsuz Bayiler lisans istemlerinde aşağıdaki belgelerle başvuracaklardır.

“Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.”

1.    Başvuru Dilekçesi
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” örneği kullanılır.

2.    Taahhütname
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Ek-2 sayılı ekinde yer alan “Taahhütname” örneği kullanılır.

3.    Yetki Belgesi
Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

4.    Oda Sicil Kaydı
Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.
Oda sicil kaydının ilgili oda tarafından tasdikli sureti de kabul edilmektedir.
Kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

5.    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da eklenir.

6.    Asgari Mesafe Tespit Tutanağı
Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgedir.
Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.

7.    Bayilik Sözleşmesi
Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesidir.
Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Bayilik Sözleşmesi aranmaz.
Bayilik sözleşmesinin dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından her sayfası ıslak imzayla onaylanmış sureti de kabul edilmektedir.

8.    Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı, tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.
Gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz.

9.    Adli Sicil Belgesi
Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydı veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslıdır.
Adli sicil beyan formu sunulması halinde, lisans işleminin sonuçlandırılabilmesi için beyan sahibinin adli sicil durumu Adalet Bakanlığı’na yazıyla sorulacak ve sunulan beyanın Adalet Bakanlığı’nca yazıyla teyit edilmesi beklenecektir.
Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek kişiler için aranır.
Kooperatifler, dernekler, vakıflar, halka açık anonim şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin sadece yönetim kurulu üyelerinden istenir.
Kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerin başvurularında ve başvuru sahibinin, ikametgâhı Türkiye dışında bulunan yabancı ülke vatandaşı durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları ile yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları için Adli Sicil Belgesi aranmaz.

10.    Vergi Kimlik Belgesi
Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhası veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıdır.
Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul edilmektedir.

11.    Sigorta Poliçesi
Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca piyasa faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırılması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesidir.

12.    Beyan Dilekçesi
Akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından sunulan yazılı beyan dilekçesidir.
Eğer halen lisansı bulunan bir akaryakıt istasyonu devir alınmışsa, önceki lisans sahibinin lisansının sona erdirilmesine ilişkin dilekçesi ile son altı ay içerisinde noter tarafından tasdiklenmiş imza sirküleri de sunulmalı ve önceki bayilik lisansının aslı genel ve özel hükümleriyle birlikte Kuruma iade edilmelidir.

13.    Adres Teyit Yazısı
Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden alınan resmi yazıdır.
Akaryakıt istasyonunun faaliyete yeni başlayacağına ve daha önce lisanslandırılmadığına dair beyan dilekçesi sunulmuşsa veya tesis adresinde farklılık yoksa aranmaz.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

14.    Köy Pompasına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Lisansa köy pompası işlenmesi talebi varsa başvuruya köy pompasına ilişkin üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti de eklenir.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

15.    Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı
3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan mercilerce tanzim edilen ve tankerin plakasını içeren karnedir.
Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

16.    Taşıma Belgesi, Taşıt Listesi ve Taşıt Kartı
Akaryakıt tankerine ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartıdır.
Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

17.    Lisans Bedeli Dekontu
Başvuru sırasında sunulması zorunlu olmayıp, eksiksiz yapıldığı tespit edilen lisans başvurularında istenir.
Lisans bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook
Genel

125 Cevaplar | “Akaryakıt Lisans İşlemleri”

 1. Abdullah bey çok riskli bir iş. Bu nedenle bir avukattan yardım almanızı öneririrm. Devralmak çeşitli şekillerde olduğu için nasıl bir yöntem uygulayacağınızı bilmiyoruz. Bu sebeple bir yol önermek yerine avukatınızla birlikte hareket etmenizi öneririz.

 2. Süleyman 21 05. Haz, 2013 | 10:30

  Kaçakcı ve düzenbazlar için yeni bir moda başladı.Bayilik lisansı aldıktan sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını sanki devir etmiş gibi isim değiştiriyorlar.Bayilik lisansları mevcut oldukları içinde mal almaya ve eski isimleri ile de satmaya devam edebiliyorlar.Yazar kasalarda sıfırlandığı için sanki satış yokmuş gibi gösteriliyor.
  Böylelikle vergi de kaçırılıyor ve evsafı değiştirilmiş yakıtlarda satılıyor.İş yeri ruhsatı başka Lisans başka olabilirmi?

 3. Süleyman bey, lisans ruhsat sahibi adına olmak zorundadır. Ruhsat değiştiyse lisans iptal edilir.

 4. Süleyman21 05. Haz, 2013 | 13:02

  Sayın Editör,Lisans tadili için başvurmadıkça lisansınızı epdk değiştirmiyor yada iptal etmiyor.EPDK Lisans tadiline bakmanızı rica ederim.Bu açıklıktan yaralanan işletmeler var.

 5. Sayın Süleyman21, geriye dönük yorumların hepsini kontrol edip cevaba cevap yazamıyoruz. Bu sebeple bir şey söylemek istiyorsanız onu açık yazın.

 6. Name (required) 01. Mar, 2014 | 19:52

  tüzel niteligindeki akaryakıt istasyonu satın alındıgı zaman yani şirketiyle hisse devri alındıgı zaman ne gibi işlem yapılır saygılarımla. not daha öncede murat bey davalarıma bakmıştı saygılarımla

 7. Sayın Atalay, işyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin hisselerini devretmesi durumunda yeni İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı düzenlenmediği gibi bayilik lisansında da tadil yapılmaz. Ancak kayıtların güncelliği ve takibi için, şirketin EPDK”ya yeni bir Ortaklar ve Hisse Dağılım Beyanı ile yeni ortakların adli sicil kayıtları veya adli sicil beyan formlarını göndermesi gereklidir.

 8. kadir güleç 02. Şub, 2017 | 19:42

  KOLAY GELSİN SORUM OLACAKTI. KİRACIM RUHSATI DEVRETMEYİP BENDEN PARA İSTİYIOR. BENDE BELEDİYEDEN YENİ RUHSAT ALSAM ONUN NRUHSATI İPTAL OLURMU. DİYELİMKİ BELEDİYEYLE HALLETTİM. LİSAN İÇİN ESKİ KİRACINDAN İMZA ALMALISIN DİYOR BAZI VATANDAŞLAR DOĞRUMUDUR. İYİ ÇALIŞMALAR

 9. Kadir bey, kiracınız iş yerini terkedip ruhsatı devretmezse ruhsat iptal olur. Siz aynı iş yeri için ruhsat çıkartıp lisans için müracaatta bulunmalısınız. Ancak her belediye ayrı ayrı davranıyor, önce belediyeyle konuşun.

 10. İYİ AKŞAMLAR. KİRACIM YERİ TERKETTİ FAKAT RUHSAT ÜZERİNE HACİZ KOYDURTMUŞ BELEDİYEDEN BAKTIRDIK. BEN YENİDEN AYNI YER İİÇİN RUHSAT ÇIKARSAM O HACİZ BENİ ALAKADAR EDERMİ BÖYLE BİR YOL VARMIDIR. İYİ ÇALIŞMALAR KOLAYLIKLAR GELSİN

 11. Ahmet bey, ruhsat üzerine haciz konmaz, anlayamadım.

 12. Mehmet BUDAK 23. Şub, 2017 | 20:54

  İyi akşamlar bir sorum olacak. Üç pompası mevcut aktif durumda bir petrol aldım. Petrol bir şirket üzerinde olup, ben sadece petrolü adıma almak istiyorum şirketi değil. Resmi evrakları nasıl takib edersem sorun yaşamam? Teşekkür ederim.

 13. Mehmet BUDAK 23. Şub, 2017 | 21:27

  İyi akşamlar. Sayın editör ben üç pompalı aktif bir petrol yeni aldım. Petrol bir şirket üzerindedir. Ben sadece petrolü adıma almak istiyorum. Şirketi değil. Resmi evrak takibini nasıl yapsam bi sorun yaşamam. Teşekkür ederim.

 14. Mehmet bey, ruhsatı kendi adınıza devrettirip, bayilik sözleşmesi yapıp lisans için EPDK’ya başvuracaksınız.

 15. Mehmet bey, ruhsatı kendi adınıza devrettirip, bayilik sözleşmesi yapıp lisans için EPDK’ya başvuracaksınız.

 16. Mehmet BUDAK 01. Mar, 2017 | 16:01

  Sayın editör ben ruhsatı istasyonun bağlı olduğu belediyede mi yoksa noterde mi? Adıma aldırayım. Teşekkür ederim.

 17. Mehmet bey noterde devir alıp belediyeye başvurulacak.

 18. Merhaba edirne nin bir koyunde istasyonumuz var ve istasyon ruhsatimiz mevcut isim degisikligi yapmak istiyoruz ancak ozelmidare yeni cikan bi yasaya gore oturma izni almamiz gerektigini soyluyor bujun nedeni olarakta is yerimizin bitisigine ev yapmis olmamizmis andak 2015 yilinda verdikleri imar durumunda boyle bi sikintimiz yoktu ve isim degisikligi istemeseydik hic sorunumuz yoktu sizce ne yapmaliyiz bir fikrjniz var mi nereye gitsek cevap alamiyoruz

 19. Ümit bey, sorunuzu anlamadık; oturma izni ne demek ?

 20. Sayın editör,
  2013 yılında 6455 sayılı kanunun 45.maddesi ile 5015 sayılı petrol piyasası kanunun 20. Maddesine eklenen ” lı Kanunun 20 maddesine 6455 sayılı Kanunun 45 inci maddesi ile eklenen
  “5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.” hükmü gereği kapalı bulunan istasyonların şuanki durumu nedir? İstasyonunu kiraya verip kiracının kusur ve suç eyleminden ötürü istasyonu mühürlenmiş bir mülk sahibi olarak çok mağdur durumdayız.Bu kanunu çıkartırken istasyonun kiralık olup olmadığı hususu hiç düşünülmemiş. Kiracı ortalıkta yok.ve biz istasyonumuza kiracının idarı para cezası yüzünden lisans alamıyoruz.Hukuk devletinde nasıl böyle bir uygulama olabiliyor sayın editör? Devlet tahsil edemediği alacağından bir başkasını nasıl sorumlu tutar? Bizim Anayasamızla bağdaşmayan açıkça Anayasaya aykırı bi uygulama nasıl olabilir? 2 yıldır istasyonumuz kapalı.Bu hususla ilgili bi düzenleme yada bu kanunun iptali ile ilgili bi bilginiz var mı? Yada böyle bir durum karşısında hak arama noktasında nasıl bir yol izleyeceğiz? Saygılarımla.

 21. Sayın Erdi, cezaların şahsiliği prensibine aykırı bir madde. Bu sebeple açılacak davada maddenin Anayasa’ya aykırılığı da iddia edilip iptali talep edilmeli.

 22. Sayın editör edirnenin bir köyünde 2009-2010 yıllarında istasyon ruhsatı şeklinde alınmış işletme ruhsatımız ve lisansımız mevcut. Ancak bu ruhsat ve lisans kiracımız olan bir firma adına düzenlenmiş durumda şuan kiracımızla anlaşmalı olarak başka bir firmaya devretmek istiyoruz ve ruhsattaki isim değişikliği için il özel idaresine gittiğimizde yapı kullanım iznimizin olmadıgını söyleyerek isim değişikliği yapamayacaklarını dilersek suanki isimle yolumuza devam edebilecegimizi söylüyorlar. 2016 haziran ayında bir genelgenin iptalinden kaynaklı olarak bu durumda oldugumuzu söylüyorlar. Ancak özel idate kanunu 8.maddede faaaliyrt değişmeksizin devir yapulalir diyor..8 aydır ugrasıorz ne yapacagımızı bilmiyorum lütfen yardımcı olun…

 23. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli
  Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde,
  devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat
  düzenlenir.

  Ruhsat değişikliği gerektiren haller
  Madde 28- Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.
  Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik
  adına ruhsat düzenlenir.

  İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında istenecek belgelere ilişkin usûl ve esaslar
  Ek Madde 1- (Ek: 12/3/2012-2012/2958 K.)
  …….
  Başvuru sahiplerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru işlemleri sırasında istenen yapı kullanma izin belgesi
  bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgiler başvuru sahiplerinden talep edilir. Yetkili idare,
  başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda
  yapı kullanma izin belgesinin suretleri veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir.

  Sayın Ümit, mevzuata göre yeniden ruhsatlandırma işlemi yapılacağından yapı kullanma izni gerekir.

 24. İyi Çalışmalar.

  Lpg Sitasyonuna dair Belediye tarafından verilen İşyeri açma ve çallışma ruhsatı
  üzerine haciz şerhi konulmuş .

  Bence tek başına işyeri açma ver çalışma ruhsatının maddi değeri olmadığı için haciz konamaz. Peki hukuken durum nedir ?

 25. Burak bey, haciz konamaz, İcra Hukuk Mahkemesi’nde dava açarsanız kaldırırsınız.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi