Lisans Tadil Belgelerinde Yeni Karar

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 Kurul Kararı

 Karar No:3242/3                                                                               Karar Tarihi: 31/5/2011

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki “Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına,

Karar verilmiştir.

Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak

Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Karar, petrol piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans tadil başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.

Hukuki Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Karar, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinde tanımlanan anlamları esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri

Ortak hükümler

MADDE 4 – (1) Lisans tadil başvurusu Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu”, başvuru sahibine ait yetki belgesi, lisans tadil bedeli dekontu ve her bir tadil türü için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgelerden oluşan lisans tadil dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır.

(2) Aynı lisans için yapılan tüm tadil talepleri aynı “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda belirtilir. “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans tadil dosyasındaki herhangi bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.

(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez.

(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.

(5) Aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz.

Unvan Tadili

MADDE 5 – (1) Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

(2) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş suretleri aranır.

(3) Bayilik lisansı unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren Bayilik Sözleşmesi aranır.

(4) Lisansa kayıtlı tesis yoksa, yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz.

Adres Tadili

MADDE 6 – (1) Adres tadili için adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı sunulur.

(2) Bayilik lisansı adres tadillerinde, güncel adresi içeren Bayilik Sözleşmesi aranır.

(3) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz.

Alt Başlık Tadili

MADDE 7 – (1) Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil başvurularında, alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aranır. Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa sadece “Lisans Tadili Başvuru Formu”, başvuru sahibine ait yetki belgesi ve lisans tadil bedeli dekontu sunulur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili

MADDE 8 – (1) Lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinin tadili için geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bayilik Lisansı Tadil İşlemleri

Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Ortak Hükümler

MADDE 9 – (1) Bayilik lisansı tadillerinde bu Karar’ın 4 üncü maddesinde düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra bu bölümde düzenlenen bilgi ve belgeler de aranır.

(2) Bayilik lisansının tadiline ilişkin tüm başvurularda Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu”na ilaveten Ek-2’de yer alan “Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu” da doldurulur ve Kuruma sunulur.

Dağıtıcı Tadili

MADDE 10 – (1) Bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisinin tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik Sözleşmesi,

b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin sözleşmenin karşı tarafına ulaştığına ilişkin tebliğ şerhini içeren bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü.

Bayilik Lisansı Alt Başlığı Tadili

MADDE 11 – (1) Bayilik lisansı alt başlığının tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Yeni alt başlığa uygun olarak düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

b) Yeni alt başlığa uygun olarak düzenlenmiş ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik Sözleşmesi.

Kategori Tadili

MADDE 12 – (1) Bayilik lisansı kategorisinin tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Yeni adres ve tesise göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

b) Yeni kategoriye uygun olarak düzenlenmiş ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış Bayilik Sözleşmesi.

Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri Tadili

MADDE 13 – (1) Bayilik lisansına Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri bilgisi ekleme veya değiştirme tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Ulaştırma Bakanlığınca durumuna uygun olarak verilen taşıma yetki belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartları,

b) Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı.

(2) Tarımsal Amaçlı Satış Tankeri bilgisinin lisanstan çıkarılması için tadil başvuru formunun ekinde sadece yetki belgesi sunulur ve bu halde lisans tadil bedeli ödenmez.

Sabit Köy Pompası Tadili

MADDE 14 – (1) Bayilik lisansına Sabit Köy Pompası bilgisi ekleme veya değiştirme tadili için köy pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur.

(2) Sabit Köy Pompası bilgisinin lisanstan çıkarılmasına ilişkin tadil başvuru formunun ekinde sadece yetki belgesi sunulur ve bu halde lisans tadil bedeli ödenmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İlgili Mevzuatın Uygulanması

MADDE 15 – (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 16 – (1) 25/2/2007 tarihli ve 1206/17 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

MADDE 17  - (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil başvuruları hakkında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

8 Cevaplar | “Lisans Tadil Belgelerinde Yeni Karar”

 1. mehmet tanrıkulu 17. Haz, 2011 | 08:04

  şimdi ben tarımsal amaçlı satış tankeri lisansı almak için ne tür belgeler gönderecem ve ne kadar ücret yatırcam

 2. Mehmet bey, EPDK’nın web sitesinden başvuruyla ilgili bilgileri alabilirsiniz.

 3. mehmet payam 14. Tem, 2011 | 08:43

  merhaba
  benin bir sorum olucak
  3 ay önce şirketimizde ortak değişikliği oldu. şirkette imza yetkilisi olan ortak aynen duruyor. ama sadece ortak olarak gözüken kişi şirketten ayrılarak yeni bir kişi ortak oldu. hisse devir işlemleri vs yaptık. epdk ile görüştük bizimle ilgili bir işlem yapmanıza gerek yok denildi. Böyle konuşmalarına rağmen halen rahat değiliz ve sonradan ortak değişti bize bildirmediniz diye ceza kesmelerinden korkuyoruz. sizce ne yapmalıyız

 4. Sayın Mehmet Payam, EPDK kendi web sitesinde bu soruya şöyle açıklama getirmiş: “İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin hisselerini devretmesi durumunda yeni İAÇ Ruhsatı düzenlenmediği gibi bayilik lisansında da tadil yapılmaz. Ancak kayıtların güncelliği ve takibi için, şirketin EPDK’ya yeni bir Ortaklar ve Hisse Dağılım Beyanı ile yeni ortakların adli sicil kayıtları veya adli sicil beyan formlarını göndermesi uygun olacaktır.”

 5. abdulbaki özdemir 18. Oca, 2013 | 18:44

  sayın editör lpg ruhsatti olanlar akaryakıt ruhsattı alabilirlermı herhangi bir dözeleme yada yasa çıkarırlarmı

 6. Sayın özdemir, lisans alma koşullarını taşıyorlarsa alabilirler.

 7. Mehmet Albayrak 03. Nis, 2020 | 10:56

  Sayın editör, lisans sahibi olan bir şahıs işletmesi nev’i değiştirerek şirkete dönüştüğünde nasıl bir yol izlemelidir. Sadece Tadil yapmak yeterli mi, teşekkürler.

 8. EPDK sitesine göre unvan tadili için önce yeni işyeri açma çalışma belgesini yeni ünvana göre değiştirip bayilik sözleşmesini de değiştireceksiniz. Daha sonra aşağıdaki belgelerle lisans tadil işlemi yapacaksınız.

  2) UNVAN TADİLİ
  BAYİLİK LİSANSI-UNVAN TADİLİ

  Gerekli Bilgi ve Belgeler

  “Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.”

  1. Lisans Tadili Başvuru Formu

  Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu” örneği kullanılır.

  2. Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu

  Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın Ek-2 sayılı ekinde yer alan “Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu” örneği kullanılır.

  3. Yetki Belgesi

  Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

  4. Lisans Tadil Bedeli Dekontu

  Lisans tadil bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014) TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan kişinin adı dekontta yer almalıdır.

  5. Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

  6. Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsattır. İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da eklenir.

  7. Yeni unvana göre düzenlenmiş Bayilik Sözleşmesi

  Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesidir. Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Bayilik Sözleşmesi aranmaz. Bayilik sözleşmesinin dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından her sayfası ıslak imzayla onaylanmış sureti de kabul edilmektedir.

  8. Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı başka belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş suretleri

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi