Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest kullanıcı limiti veya üzerinde petrol tüketimine sahip olunması. Ancak, serbest kullanıcı limiti veya üzerinde petrol kullanma kapasitesine sahip olduğu kapasite raporuyla belgelenen elektrik üretim tesisleri için yapılacak serbest kullanıcı lisansı başvurularında bir önceki yıl gerçekleşen petrol kullanım miktarı dikkate alınmaz. Bu tesisler için petrol kullanımına esas olan miktar Kuruma ibraz edilen projeksiyon üzerinden hesaplanır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının verilmesi ile bu lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tadil başvurusuna ilişkin dilekçe ekinde içeriği Kurul kararıyla belirlenen lisans tadili dosyası yer alır.”
“Lisans tadili dosyasındaki bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiği anlaşılırsa, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa, onbeş günü aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Geçerli belgenin sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, lisans tadil işlemi bu işlemi yapan birim tarafından iptal edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınan hususlar Kurul kararıyla belirlenir.”
“Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiği anlaşılırsa, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa, onbeş günü aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Geçerli belgenin sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, süre uzatım işlemi bu işlemi yapan birim tarafından iptal edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir:
a) Lisans sahibinin iflasına karar verilmesi halinde,
b) Lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,
c) Lisans sahibinin ölümü halinde,
ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,
d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,
e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,
f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde.
Lisanslar, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.
Dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtımı yapabilecek kapasite, donanım ve ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Dağıtıcı lisansı alınması için gerekli ön şart olan asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış zorunluluğunu yerine getiremediği tespit edilen dağıtıcının bu yükümlülüğünü gerçekleştirememe nedenine ilişkin yazılı açıklaması da dikkate alınarak hazırlanan inceleme raporu Kurul’a sunulur. Mücbir sebepler hariç bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen dağıtıcının lisansı Kurul kararı ile iptal edilir. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün izlenmesinde, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtıcı lisansı sahiplerine bir yıl süreyle geçiş dönemi tanınır. Söz konusu yükümlülüğün ifasına ilişkin esas dönemler, geçiş döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim yılları dikkate alınarak belirlenir. Asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmaz.
Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
Rafinerici lisansı sahiplerinin lisanslarını sona erdirmek istemeleri halinde lisans, ulusal petrol stoğuna ilişkin tesis ve stok envanterinin devir-tesliminin tamamlanması ve gelir muhasebesi işlemlerinin sonuçlandırılmasını takiben Kurul kararıyla sona erer.
İletim ve depolama lisansları ise piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla, Kurul kararıyla sona erer.
Lisanslar,
a) Lisans sahibi hakkında verilen kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesi halinde ön araştırma veya soruşturma yapmaya veya savunma almaya gerek olmaksızın,
b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında düzenlenen hallerde 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak soruşturma neticesinde,
Kurul kararıyla iptal edilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün içerisinde, lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır. Bu fıkradaki süre bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

4 Cevaplar | “Lisans Yönetmeliğinde değişiklik”

  1. EPDK dan yine bir beceriksizlik örneği daha. Sayın editör yemin ederim kurum artık tamamen bayiye eziyete başladı. Otomasyon kurma zorunluluğuna kalmış şurada 45 gün, son anda bir tebliğle tarımsal amaçlı satış tankerlerine de otomasyon kurma zorunluluğu vardır diye tebliğ yayınlıyor. Geçtim cihazın parasını pulunu, Türkiyede aklı başında 2 adet otomasyon firması var. Bu kadar cihaz ellerinde varmı? varsa bile günde 200 tankere bile taksalar tüm tarımsal amaçlı satış tankerleri 30,06,2011 e yetişecekmi mi diye sormadan yayınlanan tebliğe bak. EPDK !! Allah size akıl fikir versin.

  2. Name (required) 28. May, 2011 | 08:26

    aynen katılıyorum

  3. SAYIN EDİTÖR SİZE BİR SORUMUZ OLACAK:
    1980 YILLARINDAN BERİ ÇALIŞAN BİR
    İSTASYON VAR. LİSANSLARDAN SONRA KÖY POMPASI LİSANSI İLE ÇALIŞIYORDU. YILLAR GEÇTİKÇE BU İSTASYONUN TANK VE POMPALARI ÇEVREDEKİ EVLERİN ALTINDA, MARKETİN DİBNDE, YOLUN BİTİŞİĞİNDE KALDI.İÇİNDEKİ KİRACI KAR EDEMİYORUM DİYE KAPATTI GİTTİ. ŞİMDİ BİZ ORAYI ALARAK AKARYAKIT İSTASYONU YADA YİNE KÖY POMPASI LİSANSIYLA İŞLETMEK İSTİYORUZ. FAKAT YENİDEN AÇMA RUSATI KONUSUNDA MESAFELER TUTMUYOR. ŞİMDİ BURASI ESKİ RUHSATLI OLDUĞU İÇİN AÇILABİLİRMİ YOKSA BİZ YENİDEN RUHSAT ALACAĞIMIZ İÇİN DEVİR DE OLSA MESAFE ŞARTI ARANIRMI? TEŞEKKÜRLER.

  4. Murat bey, köy pompalarında mesafe şartı yoktur. Buraya istasyon lisansı alacaksanız mesafe tutanağı gerekecektir. Köy pompası olarak çalışması için bir istasyonun lisansına yazılmak gerekir. Ancak ruhsatta problem olabilir, onu araştırın. Kolay gelsin.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi