LPG 2013 İdari Para Cezaları

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2013 YILINDA

UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncımaddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncımaddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda artırılarak uygulanması gerekmektedir.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncımaddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.


KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI

2012 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI

2013 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI

İLGİLİ KANUN MADDESİ

(YTL)

(TL)

(TL)

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi

500.000,0

679.629

732.640

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi

250.000,0

339.814

366.319

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi

50.000,0

67.962

73.263

16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi

100,-

134

144

16 ncıMaddenin Dördüncü Fıkrası

1.000,-

1.358

1.463

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi