LPG Lisans Tadil-Kurul Kararı

12.04.2012 tarih 28262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No: 3763-3                                                                             Karar Tarihi : 04/04/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2012 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararına ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır:

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak

Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Karar, sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında lisans sahiplerince yapılan lisans tadil ve süre uzatımı başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.

Hukuki Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Karar, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15 ve 16 ncı  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe 08/03/2012 tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinde tanımlanan anlamları esas alınır.

İKİNCİ KISIM

Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri

Ortak hükümler

MADDE 4 – (1) Lisans tadil başvurusu Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu”, başvuru sahibine ait yetki belgesi, lisans tadil bedeli dekontu ve her bir tadil türü için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgelerden oluşan lisans tadil dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır. Bu Karar’da özel olarak düzenlenmemiş tüm lisans tadil başvurularında ayrıca; tadil edilmesi talep edilen hususa ilişkin belgelerin de sunulması gerekir.

(2) Aynı lisans için yapılan tüm tadil talepleri aynı “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda belirtilir. “Lisans Tadili Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans tadil dosyasındaki herhangi bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.

(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler lisans tadil başvurusu için yeniden istenmez.

(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.

(5) Aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak lisans tadillerinden lisans tadil bedeli alınmaz.

Unvan Tadili

MADDE 5 – (1) Unvan tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

b) Unvan değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

c) Yeni ünvana göre düzenlenmiş oda sicil kaydı,

ç) Yeni ünvana göre düzenlenmiş yetki belgesi.

(2) Lisansın özel hükümler bölümünde bilgileri kayıtlı belgeler varsa, bu belgelerin yeni unvana göre düzenlenmiş suretleri aranır.

(3) LPG Otogaz Bayilik lisansı unvan tadillerinde, güncel unvanı içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi aranır.

Adres Tadili

MADDE 6 – (1) Adres tadili için adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı sunulur.

(2) LPG Otogaz Bayilik lisansı adres tadillerinde, güncel adresi içeren LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi aranır.

(3) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer isminde değişiklik yapıldığının tesisin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nda belirtilmesi halinde, adres değişikliğini gösteren yetkili idare yazısı aranmaz.

Alt Başlık Tadili

MADDE 7 – (1) Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil başvurularında, alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aranır. Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa sadece “Lisans Tadili Başvuru Formu”, başvuru sahibine ait yetki belgesi ve lisans tadil bedeli dekontu sunulur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Bilgisi Tadili

MADDE 8 – (1) Lisansa kayıtlı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bilgisinin tadili için geçerli durumdaki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunulur.

İKİNCİ BÖLÜM

LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil İşlemleri

LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadillerine İlişkin Dağıtıcı Şirket Bilgisinin Tadili

MADDE 9 – (1) Bayilik lisansının dağıtıcı şirket bilgisinin tadiline ilişkin tüm başvurularda Ek-1’de yer alan “Lisans Tadili Başvuru Formu”na ilaveten Ek-2’de yer alan “LPG Otogaz Bayilik Lisansı Tadil Talebine İlişkin Bilgiler Formu” da doldurulur ve Kuruma sunulur.

(2) LPG Otogaz Bayilik lisansı dağıtıcı şirket bilgisi tadillerinde bu Karar’ın 4 üncü maddesinde düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi,

b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin sözleşmenin karşı tarafına ulaştığına ilişkin tebliğ şerhini içeren bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LPG Taşıma Lisansının (Karayolu) ve LPG Dağıtıcı Lisansında Taşıma Bilgilerinin (Karayolu) Araç Eklenmesi Suretiyle Tadili Halinde Kuruma Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler

Araç Ekleme

MADDE 10 – (1) LPG Taşıma Lisansının ve LPG Dağıtıcı Lisansında Taşıma Bilgilerinin araç eklenmesi suretiyle tadili halinde bu Karar’ın 4 üncü maddesinde düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca durumuna uygun verilen; taşıma yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartı,

b) Araç ruhsatlarının lisans sahibi tarafından “Aslı Gibidir” olarak onaylanmış örnekleri,

c) Taşıtlar sözleşmeli ise araç kiralama sözleşmeleri,

d) Sigorta poliçesi.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler

MADDE 11 – (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasındaki lisans süre uzatım başvuruları, Ek-3’teki “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu” kullanarak yapılır. “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.

(2) “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nun ekinde yetki belgesi ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekont bulunur. LPG Otogaz Bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının ekinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’na göre bu lisansların alınması için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alır.

(3) Daha önce lisans sahibinden alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği lisans sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler süre uzatım başvurusu için yeniden istenmez.

(4) LPG Otogaz Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, yetki belgesi, dağıtım şirketi tarafından onaylı bayilik sözleşmesi ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulması gerekmez.

(5) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

İlgili Mevzuatın Uygulanması

MADDE 12 – (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulama

MADDE 13  – (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil ve süre uzatımı başvuruları hakkında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi