LPG Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı

18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No : 3727                                                                              Karar Tarihi : 08/03/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012 tarihli toplantısında; “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları”na ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Karar, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin ve lisans sahiplerinin bildirim yükümlülüklerinin belirlenmesi için çıkarılmıştır.

Hukuki Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Karar, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Adres Teyit Yazısı:  Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden alınan resmi yazıyı,

b) Ana Sözleşme: Tüzel kişilik ana sözleşmesinin tüm tadiller işlenmiş son halini veya buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi nüshalarını,

c) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı: Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında İl Özel İdarelerince, organize sanayi bölgesi sınırları içinde Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın LPG otogaz istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgeyi,

ç) Hizmet Sözleşmesi: Taşıma lisansı başvurularında dağıtıcılarla, depolama lisansı başvurularında dağıtıcılarla veya kullanıcılarla yapılmış sözleşmeyi,

d) İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

e) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ruhsatı,

f) Kapasite Raporu: Tesisin üretim konusu, yıllık üretim kapasitesi, teknolojisi,  makine parkı, kullandığı hammaddeler, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren ve bağlı bulunulan Ticaret ve/veya Sanayi Odası tarafından düzenlenen güncel raporu,

g) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ğ) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

h) LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi: LPG dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür olarak görev yapacak sorumlu müdürler için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen belgeyi,

ı) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi: Bayi ile LPG dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesini,

i) Marka Tescil Belgesi: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen marka tescil belgesini,

j) Oda Sicil Kaydı: Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesini veya Ticaret Sicil Tasdiknamesini,

k) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı: Tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metni,

l) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi: LPG’nin otogaz, tüplü ve dökme olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yıllık esasıyla; dönem başı stok miktarının, temin projeksiyonunun, satış ve ihraç projeksiyonunun, dönem sonu stok projeksiyonunun, ithalat veya ihracat miktarları ile menşe ülkelere göre dağılımının, bayi ve mülkiyetindeki veya işlettiği LPG otogaz istasyonu sayısının, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları LPG otogaz istasyonu bilgilerinin yer aldığı dosyayı,

m) Sigorta Poliçesi: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca piyasa faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırılması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi ile LPG dağıtıcı lisansı için tüpgaz sorumluluk, LPG dağıtıcı ve LPG depolama lisansları için ayrıca Tesisler ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüm Risk Sigortası poliçesini veya başka bir ad altında olsa da tesis ve LPG’ye ilişkin tüm riskleri kapsayan ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenen eşdeğer bir sigorta poliçesini,

n) Sorumlu Müdür Sözleşmesi: Kanuna göre faaliyette bulunanların dolum tesislerinde ve otogaz istasyonlarında bulundurmakla zorunlu oldukları sorumlu müdür ile yapmış oldukları sözleşmeyi,

o) Taşıma Belgesi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karayolu taşımacılık faaliyetlerini yürütmek isteyen kişilere durumlarına uygun olarak verilen yetki belgesi ve eklerini,

ö) Vergi Kimlik Belgesi: Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhasını veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıyı,

p) Yetki Belgesi: Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirkülerini ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesini,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Lisans Başvurusu

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

MADDE 4 – (1) Lisans başvurusu; başvuru dilekçesi, taahhütname ve gerekli diğer bilgi ve belgelerden oluşan lisans başvuru dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır.

(2) Her bir lisans başvurusu için bu Karar’ın ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgeler aranır.

(3) Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı belgelere yer verilir.

(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir.

(5) Ana Sözleşmenin ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından, Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından, Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve Vergi Kimlik ile Belgesi ile bilançonun serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul edilir.

(6) Ortaklar ve Hisse Dağılım Beyanı gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz.

(7) Oda Sicil Kaydı, kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

(8) Lisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu, ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde sunulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Dilekçesi Ekleri İçeriği

LPG Dağıtıcı Lisansı

MADDE 5 – (1) LPG Dağıtıcı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Tesisin yeri, tesislerde kullanılan standartlar ile Şirketin yurtiçi ve yurtdışı piyasa deneyimine ilişkin beyanının, toplam kapasite ile ünitelerin sayı ve kapasitelerine ilişkin kapasite raporunun ve sahip olunan LPG tüplerine ait bilgi ve faturaların yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,

b) Pazarlama Projeksiyonu Önerisi,

c) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,

ç) İşyeri ve Açma Çalışma Ruhsatı,

d) Oda Sicil Kaydı,

e) Vergi Kimlik Belgesi,

f) Yetki Belgesi,

g) Ana Sözleşme,

ğ) Sigorta Poliçesi,

h) Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi,

ı) Taşıma Belgesi,

i) Marka Tescil Belgesi.

(2) Taşıma belgesi, karayolu ile dökme LPG ve otogaz LPG faaliyetlerinde bulunulacak olması halinde zorunludur.

(3) Dağıtıcı alt başlığı olarak talep edilen her bir depolama tesisi için; Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş “ Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ” alınması zorunludur.

(4) Tasarrufları altındaki depoların stok tutma yükümlülüklerini karşılamaması halinde, stok tutma yükümlülüklerini karşılayacak şekilde, LPG depolama lisansı sahipleri ile yapılan depolama sözleşmesinin ibrazı zorunludur.

(5) Şirkete ait en son bilançonun ibrazı zorunludur.

(6) Marka Tescil Belgesinin ibraz edilememesi halinde, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye uygun olarak Türk Patent Enstitüsü’ne marka tescil başvurusunun yapıldığına ilişkin Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenmiş yazı ibraz edilir. Bu durumda, Marka Tescil Belgesinin ibrazı için uygun süreyi vermeye Kurul yetkilidir.

LPG Depolama Lisansı

MADDE 6 – (1) LPG depolama lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Tesisler ile ilgili olarak; tesis adı, yeri ve toplam kapasitesi, ünitelerin adı ve kapasitesi, ünitelerde kullanılan standart, tank ve boru hatlarına ilişkin mülkiyet ve harita bilgileri ile tesise LPG ikmalinin nasıl yapılacağına ve teslim alma ve teslim etme kapasitesine ilişkin bilgilerin ve kapasite raporunun yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,

b) Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı,

c) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

ç) Oda Sicil Kaydı,

d) Vergi Kimlik Belgesi,

e) Yetki Belgesi,

f) Ana Sözleşme,

g) Sigorta Poliçesi,

ğ) Hizmet Sözleşmesi.

(2) Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş “ Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ” alınması zorunludur.

LPG Taşıma Lisansı

MADDE 7 – (1) LPG taşıma lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Gemilerle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize elverişlilik belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık ise kira sözleşmesinin; demiryolu araçlarıyla ilgili olarak araçların özellikleri ve kapasitesi, mülkiyet belgeleri veya araçla ilgili sözleşme bilgilerinin, vagonla LPG taşıma yapılmasına ilişkin TCDD’den alınmış onaylı belgenin, TCDD ile yapılan sözleşmenin,  ayrıntılı vagon listesinin; karayolu araçlarıyla ilgili olarak araçların özellikleri ve kapasitesi, en az bir araç için mülkiyet belgeleri veya finansal kiralama suretiyle edinilmişse finansal kira sözleşmesi, diğer araçların kira ile edinilmesi halinde araçla ilgili yapılmış araç kira sözleşmesinin; boru hatlarıyla ilgili olarak kapasite raporları ile tesise ait alınmış her türlü izin ve onayın yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,

b) Oda Sicil Kaydı,

c) Vergi Kimlik Belgesi,

ç) Yetki Belgesi,

d) Taşıma Belgesi,

e) Sigorta Poliçesi.

f) Ana Sözleşme,

g) Hizmet Sözleşmesi.

LPG Otogaz Bayilik Lisansı

MADDE 8 – (1) LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

b) Oda Sicil Kaydı,

c) Vergi Kimlik Belgesi,

ç) Yetki Belgesi,

d) LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi,

e) Asgari Mesafe Tespit Tutanağı,

f) Sigorta Poliçesi,

g) Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi.

(2) LPG otogaz istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin beyan dilekçesi başvuruya eklenir.

(3) Tesisin el değiştirme nedeniyle yeniden lisanslamaya konu olması halinde, tesis adresinde farklılık olduğu durumlarda Adres Teyit Yazısı talep edilir.

(4) Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği LPG otogaz istasyonları için yapılan LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında LPG otogaz bayilik sözleşmesi aranmaz.

(5) Önceden LPG otogaz bayilik lisansı verilmiş LPG otogaz istasyonları için yapılacak lisans başvurularında, daha önce ilgili mevzuata aykırı olarak lisans başvurusu yaptığı anlaşılarak lisansı sona erdirilen yerler hariç, Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.

LPG Tüpü İmalâtı Lisansı

MADDE 9 – (1) LPG tüpü imalatı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Tesis adı, yeri ve toplam kapasitesinin, kapasite raporunun, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş sertifikanın yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

c) Oda Sicil Kaydı,

ç) Vergi Kimlik Belgesi,

d) Yetki Belgesi,

e) Sigorta Poliçesi,

f) Ana Sözleşme.

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı

MADDE 10- (1) LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı lisansı başvurularında aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Tesis adı, yeri ve toplam kapasitesinin, kapasite raporunun ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesinin yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

c) Oda Sicil Kaydı,

ç) Vergi Kimlik Belgesi,

d) Yetki Belgesi,

e) Sigorta Poliçesi,

f) Ana Sözleşme.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bildirimler

MADDE 11 - (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasına ilişkin bildirimler, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası (LPG) Lisans Yönetmeliğinin 31 inci, 32 nci, 33 üncü, 34 üncü ve 35 inci maddeleri kapsamında yapılır.

(2) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imza ile yapılacak bildirimler, Kurum tarafından oluşturulan Ek-1 deki formlar kullanılarak elektronik ortamda yapılır.

(3) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde belirtilen oluşuma bağlı bildirimlerden birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen tavan fiyat bildirimi dışındaki bildirimler, Kurum tarafından oluşturulan Ek-2 deki formlar kullanılarak yazılı ortamda yapılır.

(4) “Bildirimler ve Bildirim Ekleri”nde değişiklik yapılabilmesi hususunda Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Geçici ve Son Hükümler

İlgili Mevzuatın Uygulanması

MADDE 12 – (1) Bu Kararda hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 – (1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları’nın kabulüne ilişkin 14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Kurul Kararı ve Karar Eki olan “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” ile 20.04.2006 tarih ve 734/324 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans başvuruları hakkında uygulanır.

(2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış durumdaki lisans başvuruları hakkında 14/09/2005 tarih ve 547/2 sayılı Kurul Kararı uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi