LPG SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

16.12.2012 tarih 28499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE

SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) dağıtımı, taşınması, depolanması, dolumu, bayiliği ile LPG tüpü imalatı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı ile LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimine ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk ve niteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında görev yapacak sorumlu müdürleri, tanker şoförlerini, dolum personelini, tüp dolum personelini, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personelini, tanker dolum personelini, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personelini, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi halinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,

b) Dağıtım: LPG’nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere, dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,

c) Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,

ç) İlgili mevzuat: Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasına ilişkin 5307 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre Kurumca çıkartılacak yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve ilgili Kurul kararlarını,

d) Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,

e) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

f) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

g) LPG yetkili teknik personel: Tesisat projelendirme ve imalatında görev alan personeli,

ğ) LPG tüpü imalatı: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak imalatını,

h) LPG tüpü muayene, test, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak muayene, test, tamir ve bakım faaliyetlerini,

ı) LPG yetkili işletme personeli: LPG piyasasında görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacıları,

i) Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,

j) Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,

k) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,

l) Sorumlu müdür: Nitelik, yetki ve sorumlulukları bu Yönetmelikte belirlenen personeli,

m) Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri: Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı ve tesiste muhafaza edilen defteri,

n) Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,

o) Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve ilgili mevzuatla getirilen düzenlemeleri,

ö) Tesis: Dolum tesisi ile LPG otogaz istasyonunu,

p) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitime İlişkin Esaslar

Hedefler

MADDE 5 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında görev alacak personele, piyasadaki teknolojik gelişmelerin takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, çevreye verilebilecek zararın ve ekonomik kayıpların önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin temini hizmete yönelik olarak verilecek eğitimlerle gerçekleştirilir.

İlkeler

MADDE 6 – (1) Eğitimin istenen amaca ulaşması için aşağıdaki ilkeler uygulanır:

a) Eğitimin düzenli ve sürekli olması,

b) Eğitimin, piyasa ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak personele fırsat eşitliği sağlanması,

ç) Eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

d) Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı yerlerin eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve eğitim şartlarına göre donatılması,

e) Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazandırılan niteliklere uygun görevlerde istihdam edilmesi.

Eğitimli personel çalıştırma zorunluluğu

MADDE 7 – (1) LPG piyasasında;

a) Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları,

b) LPG tesisatı projelendirme ve imalat faaliyetlerinde yer alan personelin TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası almaları,

c) Görev yapacak tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli ve pompacıların TMMOB’a bağlı ilgili meslek odaları veya dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası almaları,

zorunludur.

(2) Lisans sahipleri, sertifikası olmayan personel çalıştıramazlar, LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikası bulunmayanlara tesisat projelendirme ve imalat görevi veremezler.

Sertifika yenileme

MADDE 8 – (1) Sorumlu Müdür ve LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasının geçerlilik süresi beş yıldır. Bu beş yıl içinde toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

(2) LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki yıl boyunca fiilen ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması zorunludur.

Sorumlu müdür eğitim konuları

MADDE 9 – (1) Sorumlu müdür eğitim programı asgari olarak;

a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını,

ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamalarını,

f) Personel yönetimi ve eğitimini,

g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

ğ) Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususlarını,

h) LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını,

kapsar.

LPG yetkili teknik personel eğitim konuları

MADDE 10 – (1) LPG yetkili teknik personel eğitim programı asgari olarak;

a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel esaslarını,

b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve uygulamalarını,

c) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını,

ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını,

d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını,

e) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

f) Dolum ve boşaltım ekipmanlarının tanımı, bakımı ve işletme bilgilerini,

g) LPG tesisatı projelendirmeyi,

ğ) LPG tesisatı imalat yöntemlerini,

kapsar.

LPG yetkili işletme personeli eğitim konuları

MADDE 11 – (1) LPG yetkili işletme personeli eğitim programı asgari olarak;

a) İşçi sağlığı ve güvenliğini,

b) Emniyet tedbirlerini,

c) Yangınla mücadeleyi,

ç) İlk yardımı,

d) Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitimi,

e) Teknik ve hukuki düzenlemelere yönelik eğitimleri,

f) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları,

g) LPG depolama kurallarını,

ğ) LPG tesisatında dikkat edilmesi gereken kuralları,

h) LPG tesisatı elemanlarını,

ı) LPG gaz brülörleri ve yakıcılarını,

i) LPG’nin tehlikeli olma durumları ve genel emniyet kurallarını,

kapsar.

Uygulama

MADDE 12 – (1) Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir. Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır.

(2) Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayıp, dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından LPG yetkili işletme personeli eğitim programına uymak ve TMMOB’a bağlı meslek odasının bilgisi ve gözetiminde olmak kaydıyla, her zaman yapılabilir. Dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili İşletme Personel Belgesi TMMOBB’a bağlı meslek odası tarafından düzenlenir.

(3) TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.

(4) TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar.

(5) Eğitimlere katılarak belge almaya hak kazananların ve belgeleri iptal edilenlerin isimleri, belge ve görev alt başlıkları ile beraber, TMMOB’a ait internet sayfasında güncel olarak yayınlanır. Bu kişilere ait bilgiler eğitimi veren meslek odasınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumlu Müdüre İlişkin Hükümler

Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görevli sorumlu müdür başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamaz.

Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar

MADDE 14 – (1) Sorumlu müdür olacak kişilerde;

a) Dolum tesisleri için; çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

b) Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak,

c) İlgili mevzuatta öngörülen eğitimi başarıyla bitirmek,

ç) Sorumlu müdür sertifikası sahibi olmak,

d) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

(2) Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar.

Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Sorumlu müdür; tesisteki piyasa faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi ile yükümlüdür. Bu kapsamda olmak üzere sorumlu müdür;

a) Tesisin ilgili mevzuata uygun olarak emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak,

b) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, ilgili mevzuat uyarınca alması gerekli eğitimi almamış personelin tesiste çalıştırılmasına izin vermemek,

c) Tesiste güvenlik ve diğer uyarıcı levhaların asılmasını sağlamak,

ç) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulunmasına izin vermemek,

d) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolum anlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izin vermemek,

e) Kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak,

f) Tesiste bulunan makine ve teçhizatın bakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinin düzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,

g) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerini takip etmek, lisans sahibini ve diğer personeli yazılı veya sözlü olarak bilgilendirmek,

ğ) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterini düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek,

h) Tesisi Kurum adına denetlemek için gelen görevlilere denetim esnasında yardımcı olmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşımlarını sağlamak,

ı) Tesiste tespit ettiği ilgili mevzuata aykırı veya kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi yazılı olarak derhal lisans sahibine bildirmek, lisans sahibinin aykırılığı uygun sürede gidermemesi ve/veya işi geçici olarak durdurmaması halinde, yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirmek,

ile yükümlüdür.

Sorumlu müdürün hak ve yetkileri

MADDE 16 – (1) Sorumlu müdür;

a) İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirken, lisans sahibinden bağımsızdır ve engellenemez. Bu konuda lisans sahibinden her türlü kolaylığın gösterilmesini, elverişli çalışma ortamı ve gerekli araç-gereçlerin teminini talep edebilir. Ancak, işletmenin kurallarına ve iş düzenine uymaya dikkat eder, yönetime yetkileri kapsamı dışında müdahale edemez.

b) Tesis veya insanların yaşamı ile ilgili yakın bir tehlike oluşması durumunda, gerekli önlemleri alarak eksikliklerin giderilmesini ve/veya işin geçici olarak durdurulmasını lisans sahibinden talep eder.

c) Sorumlu müdür görev aldığı tesiste, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri dışında başka bir işi yapmaya zorlanamaz.

ç) Görevli oldukları tesiste tespit ettikleri ilgili ve diğer mevzuata aykırı, kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem ve işlemi, hak ve yetkilerini kullanmalarını veya yükümlülüklerini ifa etmelerini engelleyici her türlü durumu yazılı olarak Kuruma ve ilgili diğer kamu kurumlarına derhal bildirir.

Sorumlu müdürün sorumluluğu

MADDE 17 – (1) Sorumlu müdür, sorumlu olduğu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli şekilde işletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuruma ve diğer kamu kurumlarına karşı sorumludur.

(2) Lisans sahibinin ilgili ve diğer mevzuata aykırı olarak sorumlu müdüre verdiği talimatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz.

(3) Sorumlu müdürün diğer mevzuattan doğan hukuki ve cezai sorumlulukları saklıdır.

Sorumlu müdür sertifikasının iptali

MADDE 18 – (1) Sorumlu müdür sertifikası;

a) Sorumlu müdürün görevi yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmesi veya ölümü,

b) Sorumlu müdürün tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsamında bulunan faaliyetler içerisinde yer alması,

c) Sorumlu müdürün birden fazla tesiste çalışması,

ç) Sorumlu müdürün ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa etmemesi veya ifasında ihmal göstermesi,

hallerinden birinin TMMOB, yetkili mahkeme veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda TMMOB tarafından iptal edilir.

(2) Sorumlu müdür sertifikasının iptali halinde, tekrar sorumlu müdür eğitimini almak için beş yılın geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikası, sağlık koşullarının kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmişse, gerekli sağlık koşullarının yeniden kazanıldığının ispatlanması halinde, beş yılın geçmesi beklenmez.

Sorumlu müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi

MADDE 19 – (1) Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur. Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz. Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olamaz.

(2) Sorumlu müdür sözleşmesi;

a) Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya,

b) Tarafların karşılıklı anlaşması,

hallerinde kendiliğinden sona erer.

(3) Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır.

(4) Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür sözleşmesi yapmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 20 – (1) 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği ve 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyette bulunan lisans sahipleri ve sorumlu müdürler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook
Genel

41 Cevaplar | “LPG SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ”

 1. mrb sayın editör. Ben ziraat mühendisiyim %50 ortağı bulunduğum şirketime ait lpg istasyonunda sorumlu müdür olabilirmiyim ve yasada yüksek lisan yapan mühendis ve kimya bölümü mezunu olması şartı aranmaktadır cümlesindeki mühendis kelimesi ucu açıktır.Bu konuda yorumunuzu öğrenebilirmiyim saygılarımla iyi çalışmalar

 2. Yönetmeliğe göre “Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak” gerekir. Bu sebeple ziraat mühendisinin yüksek lisans yapma zorunluluğu yoktur.

 3. Merhabalar..Ben ziraat mühendisiyim.Yeni yönetmeliğe göre otogaz istasyonlarında sorumlu müdürlük yapabilirmiyim?Bu sertifikayı odaların açtığı eğitimle alabilirim dimi?

 4. Fatoş hanım yapabilirsiniz.

 5. merhabalar.ben ziraat mühendisi olarak bu sorumlu müdürlük eğitimini nereden alacağım?Mesela Makina mühendisleri odası,kimya mühendisleri odası bizi eğitime kabul edermi?

 6. Fatoş hanım, TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası alabilirsiniz.

 7. Merhaba; ön lisans elektrik mezunuyum. bugün makine mühendisleri odasını aradım. sadece makına mühendislerine veriyoruz dediler. ne yapmalıyım.

 8. Sayın Ahmet Çil, SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ md.14/1/b hükmünü gösterin.

 9. gösterdim fakat size söyle bir tebliğ gelmedi diyorlar

 10. makina mühendisleri odası MYO mezunlarına sertifika verme uygulamasını başlattı. hafta içi 5 gün sonunda veriyorlar. bilgilerinize.

 11. ben zıraat mühendisiyim.LPG sorumlu müdürlük belgesini alabilirmiyim.önümüzdeki eğitim ve sınav nezaman ve nerede acaba

 12. Çetin bey, TMMOB’a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası alabilirsiniz.

 13. Ben su ürünleri mühendisiyim sorumlu müdür belgesini alabiliyormuyum.

 14. Barış bey, mevzuat teknoloji ve mühendislik fakültelerinden mezun olmayı yeterli sayıyor.

 15. Merhaba,
  Sorumlu müdür ile sözleşmemin süresi dolduktan 10 gün sonra epdk yetkilileri rutin kontrol sonrasında lpg sorumlu müdürü yoktur şeklinde tutanak tuttular. Bende hemen ertesi gün yani sözleşmemin bitmesinden 12 gün sonra aynı müdürle yeni bir sözleşme yaptım. Muhtemelen epdk yazılı savunmamı isteyecek.
  Sözleşme bitiminde 30 günlük süreden faydalanarak savunma yapmam durumunda haklı çıkar mıyım.

  Zira yeni sözleşme için yönetmelik 30 gün içinde diye ibare kullanmış.
  Bu savunmadan sonra ceza yer miyim?

 16. Yasin bey, yönetmeliğin 19.maddesinin 4. fıkrasına göre savunma yapabilirsiniz.

 17. Mühendisim. tam zamanlı sigortalı olarak bir şirkette çalışıyorum. Bu şirkette çalışırken aynı zaman da lpg otogaz istasyonunda yine tam zamanlı sorumlu müdür olarak çalışabilirmiyim.

 18. Mehmet bey, sorumlu müdürlüğün görev ve sorumlulukları bir başka işte çalışmasına engeldir.

 19. emrah bayraktar 17. Oca, 2014 | 13:39

  Merhaba; ön lisans makine-resim-konstruksıyon-teknıkerı yım lpg otogaz istasyonunda sorumlu müdür olarak çalışabilirmiyim.

 20. Emre bey, Yönetmeliğe göre “Otogaz istasyonları için; meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak” gerekir. Bize göre durumunuz yönetmeliğe uygundur.

 21. Merhaba, ben çevre mühendisiyim ve tam zamanlı olarak bir işte çalışmaktayım. 7 yıl önce 2 istasyonda sorumlu müdürlük yapmıştım. Yeni yönetmeliğe göre şuanda 1 istasyonda sorumlu müdürlük yapabilir miyim?
  Teşekkürler

 22. Gözde hanım, yeni değişikliğe göre 3 istasyonda müdürlük yapılabilse de, tam zamanlı bir işte çalışırken bu görevinizi ifa edemeyeceğinizden bize göre mümkün değildir.

 23. Merhaba editör ve takipçi arkadaşlar. Kafama takılan birkaç konuda görüş ve düşüncelerinize ihtiyacım var. Bir LPG istasyonunda sorumlu müdür olarak çalışmaktayım. 3 istasyonda çalışma imkanı açıldı fakat sigorta konusunda bir belirsizlik var. EPDK yı aradım biz o kısmıyla ilgilenmiyoruz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgileniyor dediler. MMO yu aradım, bizim için önemli olan gün değil, ücret asgari ücretten aşağı olamaz dediler. Bizim için sadece ücret önemli dediler. bu da anladığım kadarıyla mesela, 3 istasyonda 10 ar gün gösterildim diyelim, üç istasyon da 10 gün gösterecek fakat her istasyon için de 10 günlük maaş, bordroda asgari ücret üzerinde gösterilmek zorunda bu da her üç istasyonda da tam sigortalı olarak çalışılacağı anlamına geliyor. Buna ilave olarak LPG harici bir işte tam sigortalı olarak çalışmanın önünde nasıl bir engel var bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımlarınızı bekliyorum.

 24. Ahmet bey bu ülke böyle işte. Kanunu yaparken uygulamacılara sormazlar, kafalarına göre yaparlar sonra da çık çıkabilirsen işin içinden. Ben sizin yerinizde olsam bir istasyonda sorumlu müdürlük yapar ve tam zamanlı olarak çalışırım. Yoksa başınız fena halde ağrır.

 25. Teşekkürler hocam. peki size göre bir istasyonda tam zamanlı çalışırken lpg hariç başka bir sektörde tam sigortalı olarak çalışmamın sakıncası var mı?

 26. Ahmet bey, biz sigorta mevzuatı vs. ile ilgilenmiyoruz. Bunlar bizim konumuzun dışında.

 27. Merhaba; ön lisans makine-resim-konstruksıyon-teknıkerı yım lpg otogaz istasyonunda sorumlu müdürlüğü yapıyor, yçntmelikte yer almadğı gerekçesi, peki yönetmelik değişemez mi ?

 28. düzeltme … Merhaba; ön lisans makine-resim-konstruksıyon-teknıkerı yım lpg otogaz istasyonunda sorumlu müdürlüğü yapıyorum, yçntmelikte yer almadğı gerekçesi, peki yönetmelik değişemez mi ?.

 29. İyi günler sorumlu müdürümüz tam gün istasyonda bulunan bir personelimizdir.LPG sorumlu muduru otogaz satabilirmi? konu acil ve önemlidir saygılarımla …

 30. Sorumlu müdür ile pompacı ayrı sertifikalara sahiptir. Bu sebeple sorumlu müdür pompacılık yapamaz.

 31. merhaba; istasyonumuza lpg yetkili işletme personel belgesi bulunmayan iki pompacımıza ilişkin epdk tarafından savunmamız isteniyor bu kişilerin sertifikası bulunmamaktadır yapabileceğimiz önerdiğiniz bir yol mevcut mudur? Konu acil hassasiyet göstermenizi temenni ederim.Saygılarımla

 32. Sayın lawyer,

  Biz genel bilgi sunuyoruz, bireysel işlemlere karşı bir avukata başvurmanızı tavsiye ederiz.

 33. MERHABA
  SORUMLU MÜDÜR İLE SÖZLEŞMEMİZ DEVAM ETMEKTE 2018 E KADAR
  SORUMLU MÜDÜR BELGESİ 14.08.2015 TARİHİNDE YENİLENDİ GEÇERLİLİK SÜRESİ 14.08.2015 YENİ BELGEYİ 11.09.2015 TARİHİNDE YENİLEDİK. CEZA YERMİYİZ.

 34. Sayın D, EPDK’nın ceza vereceğini düşünüyoruz.

 35. Iyi calismalar.. Epdk nin yaptigi denetimde sorumlu müdürün müdürlük belgesi degilde sorumlu müdür sertifikasi oldugu anlasilmistir.. denetim 1.06.2015 tarihinde yapilmis, ayni gün icinde sorumlu müdür belge icin müracaat etmis ve bir sonraki gün yani 02.06.2015 tarihinde sorumlu müdür belgesini almistir. Soru müdürün bu belge ihmalinden dolayi bize ceza gelir mi??

 36. Iyi calismalar.. Epdk nin yaptigi denetimde sorumlu müdürün müdürlük belgesi degilde sorumlu müdür sertifikasi oldugu anlasilmistir.. denetim 1.06.2015 tarihinde yapilmis, ayni gün icinde sorumlu müdür belge icin müracaat etmis ve bir sonraki gün yani 02.06.2015 tarihinde sorumlu müdür belgesini almistir. Sorumlu müdürün bu belge ihmalinden dolayi bize ceza gelir mi??
  Yorumunuz onay bekliyor.

 37. Aa rumuzlu arkadaş, EPDK bu konularda katı tutuludur. Ceza geleceğini düşünüyoruz.

 38. epdk sorumlu müdür kayıt defterini düzğün doldurmamış diye tutanak tuttmuş ceza gelir mi ceza kime gelir müdüre mi iş yerine mi

 39. Sayın frt, EPDK’nın yerine geçerek ceza verir, vermez diyemeyiz. Onların taktirlerinin olumsuz olacağını düşünüyoruz. Maddede sorumlular dendiğine göre her ikisine de gelmesi gerekir ama muhatap sorumlu lisans sahibidir.

 40. Name (required) 30. Ağu, 2018 | 13:03

  sorumlu müdür olarak çalışıyorum tam zamanlı.başka bir iş yerinde tam zamanlı çalışabilirmiyim sakıncası varsa nedir

 41. Name (required)

  Sorulu müdür yönetmeliğinin 19.maddesine gör sözleşmenizde çalışma saatlerinizin yazılması gerekir. Buna göre durumunuzu değerlendirin.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi