LPG Standardında değişiklik

26 Aralık 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28863
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) – İKMAL İSTASYONU – KARAYOLU

TAŞITLARI İÇİN – EMNİYET KURALLARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS 11939)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/44)

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bakanlığımızca 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları (TS 11939) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/19) ile mecburi uygulamaya konulan standardı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revize edilmiş olup, LPG ikmal istasyonu lisans sahiplerinin, standard kapsamına giren hususları belirten bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

(2) TS 11939 standardının hükümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunduğunu belgeleyen LPG istasyonlarını kapsamaz.

MADDE 3 (1) TS 11939 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, motorlu kara taşıtlarına sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) ikmalinin yapıldığı istasyonlar ile ilgili kuruluş ve emniyet gereklerini kapsar.

Not 1- Bu standard metninde “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)” terimi yerine bundan sonra “LPG” terimi kullanılmıştır.

MADDE 4 (1) TS 11939 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 5 (1) 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 11939) (MSG-MS-2012/19) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi