Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her türlü lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans alma bedelleri peşin ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ulusal marker enjeksiyon cihazı bilgilerine ilişkin lisans tadilleri,”

“d) Dağıtıcı lisansına taşıma faaliyetinin alt başlık olarak işlenmesine veya bu faaliyetin dağıtıcı lisansının alt başlığından çıkarılmasına ilişkin lisans tadilleri,”

“g) Lisanslara kayıtlı tesis adresi, lisans sahibinin unvanı ve lisansta yer alan süre içerisinde ibraz edilmiş olmaları kaydıyla İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi ve Marka Tescil Belgesi bilgilerinin değiştirilmesine ilişkin lisans tadilleri.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının süre uzatımı Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisansların süre uzatımı ise Kurul kararıyla sonuçlandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma bildirir:”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi