Petrol Piyasasında 2013 İdari Para Cezaları

(19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.)

 

PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2013 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

                5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

             Maliye Bakanlığı 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 419 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı yeniden değerleme oranını %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit ve ilan etmiştir.

             Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

             Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, aşağıdaki tabloda gösterilen tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır.

             Tebliğ olunur.

 

İLGİLİ KANUN      
MADDESİ KANUNDA 
ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI
2012 YILINDA 
UYGULANACAK PARA CEZALARI
2013 YILINDA 
UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (YTL) (TL) (TL)
19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi 600.000,- 815.555 879.168
19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi 250.000,- 339.814 366.319
19 uncu Maddenin Üçüncü Fıkrası 1.000-50.000,- 1.358 – 67.962 1.463 – 73.263
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi