Petrol Piyasasında Yönetmelik Değişikliği

5 Ekim 2013 CUMARTESİ    Resmî Gazete    Sayı : 28786
YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;
a) Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez.
b) Kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.
c) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, rafineri hariç olmak üzere, fiilin işlendiğinin tespit edildiği tesis için yeni lisans verilmez.
ç) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans verilmez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen hallerde 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurul kararıyla iptal edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, vuku veya öğrenme tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde bu durumu aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma bildirir:
a) Dernek, vakıf ve kooperatifler ile halka açık hisse sahiplerindeki değişiklikler yönünden anonim şirketler hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında değişiklik olması halinde pay devrine ilişkin sözleşmenin noter onaylı örneği ya da değişikliğe ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yeni gerçek kişi ortak alınmışsa bu ortağa ait adli sicil belgesi,
b) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu başkan ve üyelerinde değişiklik olması halinde değişikliğe ilişkin kararın onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve yeni başkan ve/veya üyelere ait adli sicil belgesi,
c) Lisans sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni yetkilinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, tatbik imzasının ve yetkinin sınırlarının yer aldığı yetki belgesi ile yeni yetkiliye ait adli sicil belgesi.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu fıkra kapsamında aynı kişi toplamda en çok üç kişiye jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti verebilir. Üçten fazla kişiyle sözleşme yapmış kişiler hizmet vermeyi tercih ettikleri en çok üç kişiyi Kuruma bildirir ve Kuruma bildirilmeyenlerin lisans tadil başvuruları reddedilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.
“o) Sona eren bayilik sözleşmelerinin;
1) Dağıtıcı tarafından bayiye gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde fesih ihbarnamesinin bir örneğinin aynı anda veya çekildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Kuruma gönderilmesi,
2) Bayi tarafından dağıtıcıya gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde tebellüğ tarihinden itibaren, diğer hallerde sona erme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, sona erme tarihi açıkça belirtilmek suretiyle, gerekçeli olarak ve ilgili fesih protokolü, ihbarnamesi ve benzeri belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi,”
“p) Dağıtıcı lisansı sahipleri, lisanslarının devamı süresince, tescilli markasını veya bu markanın kullanım hakkını, yine 4 ve 37 emtia kodlarını içeren tescil edilmiş yeni bir marka ile değiştirmek suretiyle lisans tadili yapmadan, üçüncü şahıslara devredemez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.
“ı) Bayilik sözleşmesinin, dağıtıcı tarafından bayiye gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde tebellüğ tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, tebellüğ tarihi açıkça belirtilmek suretiyle ve ilgili fesih ihbarnamesinin bir örneğiyle birlikte Kuruma bildirilmesi”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde değerlendirmeye alınmaz ve iade edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ile değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

1 Cevap | “Petrol Piyasasında Yönetmelik Değişikliği”

 1. SAYIN EDİTÖR;
  AKARYAKIT SEKTÖRÜ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ MALİ BAKIMDAN DA İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİLMECELERE GEBE. YENİ KANUNA GÖRE BİRÇOK İSTASYON YILBAŞINA KADAR E FATURA VE E DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEK DURUMUNDA KALDI.
  BUNA GÖRE SİZİN MÜŞTERİNİZDE AYNI UYGULAMAYA TABİ İSE SİZ ONA KAĞIT FATURA DÜZENLEYEMEZSİNİZ.
  BU DURUMDA FATURA GEÇERSİZ SAYILACAGI GİBİ İDARİ CEZASINA MARUZ KALIRSINIZ.
  ANCAK MALİYENİN ATLADIĞI KONU BİZİM YAZARKASALARIMIZDAN ÇIKAN FİŞLERİN FATURA YERİNE GEÇMESİ.
  YANİ BİZİM YAZARKASA FİŞİMİZİ ALAN BİR MÜKELLEF EĞER E FATURAYA TABİ İSE BU FİŞ GEÇERSİZ OLACAK.
  ALIN SİZE ACİL ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN BİR SORUN DAHA.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi