PP Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans almak isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları, lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldıkları veya varsa eksikliklerinin giderildiği tarih itibariyle inceleme ve değerlendirmeye alınır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde,  lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.

Her türlü lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans alma ve lisans süre uzatım bedelleri peşin ödenir.

Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu tutar Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez.

Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli ödenir. İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları hariç olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.

Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Tadil başvurusuna ilişkin dilekçe ekinde içeriği Kurul kararıyla belirlenen lisans tadili dosyası yer alır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve tadil başvuru evrakı iade edilir.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en erken bir yıl, en geç üç ay” ibaresi “en erken altı ay, en geç iki ay” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır ve süre uzatım başvuru evrakı iade edilir.”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kendi ticari unvanı altında aldığı bayilik lisansı ile işlettiği akaryakıt istasyonlarına ve lisanslı bayilerine akaryakıt dağıtımı yapılması,”

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Sona eren bayilik sözleşmelerinin karşılıklı fesih protokolü veya sözleşmenin karşı tarafına tebliğ edilmiş noter onaylı fesih ihbarnamesi ile birlikte sona erme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirilmesi,”

“ö) Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine ve sabit köy pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurulması,”

MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına “Aynı kişiye ve/veya aynı adrese farklı kategoriden bayilik lisansı verilemez.”cümlesi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda bulunurlar. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve lisanslarını tadil ettirmek kaydıyla başka bir dağıtıcıdan akaryakıt temin edebilir.”

MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Tarımsal amaçlı satış tankeri ve sabit köy pompası ile yapılan satış işlemleri hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonu dışında yapılan her türlü akaryakıt satışını, satışa ilişkin belgenin tanzim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde belgesi ile birlikte dağıtıcısına bildirmekle,”

MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt türlerinden; yakıt nafta, gazyağı, jet yakıtı, fuel oil türleri ve yakıtbiodizel ikmal edilemez.”

MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesi nedeniyle lisansı iptal edilen kişilerin isimleri veya ticari unvanları Kurumun internet sayfasında iptal gerekçesiyle birlikte duyurulmak suretiyle kamuoyuna ilan edilir.”

MADDE 13 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dağıtıcısının lisansı sona ermiş veya iptal edilmiş bayilik lisansı sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin ilgili bayilik lisansı sona erdirilir.”

MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı “Taahhütname” formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

12 Cevaplar | “PP Lisans Yönetmeliğinde değişiklik”

 1. Akaryakit bayii 21. Kas, 2011 | 08:56

  Madde 11 de motorlu kara taşıtlarına şunlar şunlar ikmal edilemez deniliyor. 10 numara yağ yasaklar arasında sayılmamış.Onun yerine motorlu araçlara motorin,benzin ve otogaz haricinde yakıt ikmalı yapılamaz,faturaları gidere işlenemez istasyonlarda motorin,benzin ve otgaz harici ürünler pompadan satılamaz depolanamaz (yasal madeni yağlar ghariç) denilebilirdi.

 2. Name (required) 22. Kas, 2011 | 19:34

  5015 sayılı petrol yasaı ve PP lisans yönetmeliğinde akaryakıt istasyonunun tarifinde LPG Satışıda tarif edilmektedir. Buna göre lpg lisans yönetmeliği bu tarife neden ters düşmektedir.danıştay kararı ile bu yanlış düeltilemezmi.akaryakıt istasyonunun tarifi yasayla böyle yapıldığına göra LPG satışı için ayrıca lisans sınırlaması getirilmesi (2005 SONRASI MESAFE TAHDİDİ VE ESKİ İSTASYONLARA LPG VERİLMEMESİ)yasaya göre çıkartılan yönetmeikteki yanlıştan kaynaklanmıyormu. BU DURUMU YORUMLARSANIZ SEVİNİRİM.saygılar

 3. Sayın Atayiğit,

  Akaryakıt istasyonu tarifinde LPG satışı yapılan yer olarak da bahsediliyor. Bu doğrudur ve fiilen de böyledir. Ancak LPG faaliyeti ayrı bir lisansa tabidir. Mesafe konusunda durumun haklılığı tartışılabilir. Ancak ayrı lisansa tabi olma durumu doğrudur.

 4. http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/11/11005.html
  Sayın editör:
  Yukarıdaki linkte hafta sonu çalışma ruhsatının kalktığından bahsedilmektedir.
  İlgili genelgeler ve danıştay ilamı yine bu liinkte gösterilmektedir.
  Bu ilam Akaryakıt istasyonlarını da kapsarmı, Yoksa akaryakıt istasyonları hala hafta sonu çalışma ruhsatı bedeli yatıracaklarmıdır.
  Teşekkürler…

 5. Murat bey, Danıştay kararı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 4 ve 5. maddelernde sayılan işyerlerinin ruhsata tabi olmadığına ilişkin. Bu maddelerde akaryakıt istasyonları sayılmadığından ruhsat bedeli yatırmaya devam edecekler. Karar yeni bir şey değil, kanundaki 4. ve 5. maddelerdeki işyerlerinin ruhsata tabi olmadığı hakkındadır.

 6. O zaman ben yine siteniz aracılığıyla;
  bu davayı açan ve kazanan Türkiye Esnaf ve Sanatlarlar konfederasyonuna, üyelerini bir yükten kurtardığı için teşekkür edeceğim.
  Ayrıca Tabgis e yanGın yönetmeliği ile TSE yönetmeliğinin çelişkisi konusunda açtığı ve kazandığı davadan ötürü teşekkür ederim.
  Puis e de son aylarda yada yıllarda çok güzel koltuk doldurduğundan ötürü teşekkür ederim.

 7. bilal çallı 08. Oca, 2012 | 08:48

  merhaba, size bir sorum olacak. istasyonu 1999 da sadece akaryakıt istasyonu olarak faaliyete geçirdik. 2005 den sonra lpg almak istedik ama km tahdidine olduğundan alamadık. aralık ayı içerisinde epdk sık sorulan sorular bölümünü yeniledi. 71. soru aynen şöyle:” Bir istasyonda ikinci bir istasyon kurulması kilometre tahdidine aykırı mıdır? ”
  cevap olarak da:” İmar planlarının hazırlanmasında, akaryakıt ve/veya LPG satış amaçlı tüm istasyonlar bütün olarak değerlendirilebilir. Yapı kullanma ruhsatı aşamasına gelmeden önce istasyon türlerinin ayrıştırılmasının gerekli olmadığı değerlendirilmektedir. Gerekli izinlerin alınması ve durumun yapı kullanma ruhsatında yer alan “kullanım amacı” bölümüne ayrıca işlenmesi koşuluyla, aynı yapı kullanma ruhsatında iki ayrı istasyonun bulunması mümkündür. Bir akaryakıt istasyonunun yapı kullanma ruhsatında kullanım amacı değiştirilir ve İAÇ Ruhsatı da dâhil gerekli izinleri alınırsa, aynı istasyon içinde ikinci bir akaryakıt veya LPG istasyonu kurulabilir. Aynı istasyon içinde kilometre tahdidine ilişkin hükümler uygulanamaz. Ancak, yeni bir imar planı düzenlenmek istenmesi halinde kilometre tahdidi aranmalıdır.” cevabı nasıl yorumlamamız lazım.saygılar…

 8. Bilal bey, maalesef EPDK’nın hiç bir yorumu bugüne kadar mahkemelerce kabul görmedi. Ruhsat ve lisans verilse bile mahkemelerde bu konu sorun olmaktadır. Bu sebeple EPDK’nın yorumu mahkemelerce kabul görmediği sürece size faydası dokunmaz.

 9. Sayın Bilal Bey, Sayın Editör,
  Petrol Piyasası kanunu madde 2 6. bend:

  ” 6) Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan yerleri, ”

  Burada akaryakıt istasyonunu tanımını yapmışi LPG istasyonu diye ayırmamış,

  Sadece 8. maddede “LPG istasyonu” kelimesi kullanılmış ama tanımı yok?

  Bu husus olumlu bir katkı olabilir mi?

  Saygılar

 10. Kadir bey bu konuda ayrı bir yasa ve yönetmelikle düzenleme yapıldığından özel kanun hükümleri uygulanır.

 11. Name (required) 13. Mar, 2012 | 10:35

  sayın editör,bayiler dağıtıcı firmaların kendilerine gönderdikleri bayilik ana sözleşmesini aynen kabul etmeleri zorunlu mu? yada bu ana sözleşme üzerinde karşılıklı anlaşarak düzenleme yapabilirler mi?
  bir diğer husus, bayi ile dağıtıcı firma arasında yapılan bayilik ana sözleşmesi epdk kurumunun kabulünden geçmesi zorunlu mu? bayi ile dagıtıcı firma arasında yapılan ek sözleşmeler,taahhütnameler bayilik ana sözleşmesinin şekil şartlarına göre mi(epdk nın kabulunden geçilmesi vb. )düzenlenmesi gerekir? düzenlenmediği taktirde ek sözleşmelerin ana sözleşme karşısındaki hükmü ne denli etkili olacak veya olacak mı?
  saygılar…

 12. Ferit bey, bayilik sözleşmeleri sözleşme serbestisi içinde tarafların iradelerini yansıtır. Bu sebeple aynen kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak kabul etmediğinizde onlar da bu değişikliği kabul etmek zorunda değiller. Yani tarafların birbirlerine ne kadar ihtiyaçları olduğu ve kimin kime neyi kabul etireceği buna bağlı. EPDK sözleşmede bulunması zorunlu bazı hususları belirlemiştir. Bunun dışında taraflar ek protokol ve sözleşmeler düzenleyebilirler.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi