Rekabet Kurulu davaları da İdare mahkemelerinde

Rekabet Kurulu kararlarına karşı açılacak davalar artık Danıştay’da değil Ankara İdare Mahkemesi’nde görülecek. Konuya ilişkin Rekabet Kurumu açıklaması aşağıda sunulmuştur.

“Rekabet Kurulu kararlarına karşı başvurulacak yargı merci, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 55 inci maddesinin birinci fıkrasında özel olarak düzenlenmiş bulunmaktaydı. Söz konusu hüküm, “Kurulun nihai kararlarına, tedbir kararlarına ve idarî para cezalarına ilişkin kararlarına karşı iptal davalarının ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür” şeklindeydi.

5 Temmuz 2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun 63 üncü maddesi ile 4054 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrası, “İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır” şeklinde değiştirildi ve değişiklik yürürlüğe girdi. Değişiklik nedeniyle, bu tarihten itibaren Rekabet Kurulu kararlarına karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da değil, yetkili idare mahkemelerinde dava açılması gerekiyor.

Yetkili mahkemenin belirlenmesinde, idari davalarda genel yetkiyi düzenleyen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 32. maddesi geçerli olacak. Bu hükme göre, “Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir”. Bu hüküm uyarınca değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Rekabet Kurulu kararlarına karşı ilk derece mahkemesi olarak Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılması gerekecek.

Değişiklik, yalnızca ilk derece mahkemesi bakımından söz konusu olup temyiz merci bakımından herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bir başka deyişle, yetkili idare mahkemelerinin verdikleri kararın temyizi için yine Danıştay’a başvurulacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi