Sigorta yükümlülüğü değişikliği

10.08.2010 Tarih ve 27668 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde sigorta yükümlülüklerinde değişiklik yapılmıştır. Yine aynı konudaki tebliğ değişikliği de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Her iki değişiklik de aşağıda yer almaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
 
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta bedelinin yüzde ikisinden yüksek olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/6/2005 tarihli ve 25846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Kararı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Serbest kullanıcılar hariç petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin yaptıracakları üçüncü kişiler mali sorumluluk sigortası asgari teminat hadleri, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat’ta yer alan tarifedeki meblağlardan düşük olamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tüm risk sigortalarında, tanınabilecek muafiyetin oranı, sigorta bedelinin yüzde ikisinden fazla olamaz.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 
 
 
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Henüz yorum yok, ilk yorumu yazabilirsiniz! :)

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi