Teminat Mektupları

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI
Genel Olarak
Bir dağıtım şirketi ile bayilik sözleşmesi imzalanırken, dağıtım şirketinin sözleşmeden doğan haklarını elde edebilmesi için bayiden talep ettiği güvencelerden birisi ve en önemlisi banka teminat mektubudur. Çünkü bayiin taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda zarar mektuptan karşılanabiliyorsa, dağıtım şirketi bayi ile uğraşmadan doğrudan bankayı muhatap almakta ve böylece hiçbir zorlama olmadan alacağına kavuşmaktadır. Banka da teminat mektubu verirken bunun karşılığını garantiye almış olduğundan, mektubun paraya çevrilme talebini zamanında karşılamakta ve böylece prestijli banka olma durumunu korumaktadır.
Teminat mektuplarının miktarları genelde, bayie uygulanacak vadeye, satış kapasitesine vs. kriterlere göre belirlenir. Bayi de teminat mektubunun verdiği rahatlıkla çeklerini keşide ederek çalışmasını sürdürür. Ne zamanki ekonomik göstergeler bayiin aleyhine olmaya başlar, çekler ödenemez hale gelir, o zaman taraflar arasındaki ihtilaf yasal yollara dönüşür ve teminat mektubun paraya çevrilmesi, teminat olma özelliği ortaya çıkar. Ya da, dağıtıcıya hiçbir borç yokken, sözleşme ilişkisinin sona erdirilmesi durumunda dağıtım şirketince cezai şartların ve diğer zararların tazmini mektuptan karşılanmak istenebilir. Bu durumda da dağıtım şirketi hiç vakit kaybetmeden bankaya başvurarak mektubu paraya çevirmek ister.
Dağıtım şirketlerinin bayiden talep ettiği teminat mektupları kesin teminat mektuplarıdır. Bu mektuplar, dağıtım şirketine karşı bayiin, bayilik sözleşmesinde yer alan edimlerini süresinde ve gereği gibi ifa etmesi riskine karşı banka tarafından güvence sağlayan mektuplardır. Bayi, teminat mektubunda gösterilen asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerini süresinde kısmen veya tamamen yerine getirmezse, bankanın bunu tazmin etme borcu doğacaktır.
Dağıtım şirketlerinin kesin teminat mektubu talepleri yanında bu mektupların süreli ya da süresiz olma özelliği de bulunmaktadır. Süreli teminat mektuplarında, bankanın sorumluluğu belli bir süre ile sınırlandırılmıştır. Yani teminat mektubu ile güvence altına alınmış olan riskin, teminat mektubu süresi içinde gerçekleşmiş olması gerekir. Örneğin bir yıllık bir teminat mektubunun paraya çevrilebilmesi için riskin (borcun, sözleşmeye aykırılığın) bu bir yıl içinde gerçekleşmiş olması gerekir.
Dağıtım şirketleri bazen de kesin teminat mektuplarını belirli bir vade içermeden talep etmektedirler. Bu mektuplarda banka, teminat mektubu ile güvence altına alınan riskin doğumundan itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresinin sonuna kadar dağıtım şirketine karşı sorumlu olacaktır.
Yukarıda kısaca bahsettiğimiz ve fakat olayın ve sözleşmenin özelliğine göre farklı farklı sonuçlar doğurabilecek teminat mektuplarının, düzenlenmesiyle birlikte bir kopyasının saklanmasında fayda vardır. Zira dağıtım şirketiyle ihtilafa düşüldüğünde, ne tür bir teminat mektubu verildiği genellikle bayice bilinmemektedir. Bu sebeple bayilik sözleşmesi dosyanıza temin edeceğiniz teminat mektuplarınızın bir kopyasını da eklemeniz, ileride ihtilafı çözecek avukatınız elinde kuvvetli bir delil olacaktır.
Önümüze gelen bir olayda bir yıllık bir teminat mektubunun (mektubun üzerinde yazan şekliyle 15.06.2009 tarihine kadar) paraya çevrilmesini engelledik. Mektup örneği elimizde olmasaydı bu kadar hızlı davranamazdık. Zira dağıtıcı bankaya 15.06.2009 tarihinde başvurmuştu ve başvurusunda “süre sona erdiğinden mektubun paraya çevrilmesini talep ediyoruz” demişlerdi. Banka da talebi aldıktan sonra hukuk servisine sormak üzere süre istemişti. Biz hemen bankaya,”mektup 15.06.2009 tarihine kadar geçerli olup bu tarih süreye dahil değildir, ayrıca paraya çevrilme talebinde riskten bahsedilmemiş, sürenin bitmesi sebebiyle paraya çevrilme talep edilmiştir, bu sebeple mektubun teminat fonksiyonu ortadan kalkmıştır “savunmasını yapmıştık. Gerçekten de bankanın hukuk servisi talepten sonra süratle yaptığımız başvuruda bu iddiamızı doğru bulmuş ve mektubu paraya çevirmemişti.
Yukarıda bahsettiğimiz olayda banka sorumlu davranmış olmakla, genelde bankalar bayi ile dağıtım şirketi arasındaki ihtilafta kimin haklı kimin haksız olduğuyla ilgilenmemekte, yalnızca mektubun paraya çevrilmesi isteminde şekli bir incelemeyle paraya çevirme talebini kabul etmektedirler. Özellikle “ilk talepte” kaydını içeren teminat mektuplarında bankalar ödemeyi hemen gerçekleştirmektedirler.
Banka teminat mektuplarında, bankaların bayi müşterileri ile yaptıkları sözleşme ve garantilerini almış olmaları karşısında teminat mektuplarını hemen paraya çevirmeleri, bazen çok açık olarak bayie zarar vermektedir. Dağıtım şirketine hiçbir borcu bulunmayan ve fakat bayilik ilişkisini de devam ettirmek istemeyen, özellikle son günlerde ortaya çıkan Rekabet Kurulu kararları ışığında sözleşme süreleri dolan bayilerin verdikleri teminat mektuplarının paraya çevrilme tehditleri ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu durumda, (yukarıda bizim başımıza gelen istisnai örneğin dışında) bankaca ödeme yapılmasını engelleyecek tek yol da mahkemelerce verilecek bir ihtiyati tedbir kararıdır.
İhtiyati Tedbir
Bayi ile dağıtım şirketi arasındaki sözleşmeden dolayı bayiin bir borcu bulunmadığı sabitse, dağıtım şirketinin bankadan teminat mektubunu paraya çevirmesi talebi, hakkın kötüye kullanımıdır. Bu durumda bayi önceden bir ihtiyati tedbir kararı almak suretiyle, ya da esas davası ile birlikte talep edeceği ihtiyati tedbirle, bankanın teminat mektubunu ödemesini engelleyebilir.Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vermesi durumunda, banka artık teminat mektubundan dolayı dağıtıcıya ödeme yapamaz. Tedbir kararına rağmen ödeme yapılması halinde bankanın sorumlu olacağı muhakkaktır.
Yargıtay kararlarına göre ihtiyati tedbir kararının, dağıtıcı tarafından usulüne uygun olarak bankaya ibrazından önce bankaya ulaştırılması gerekir. Teminat mektubun bankaya ibrazından sonra, mesela ertesi gün ibraz edilen ihtiyati tedbir kararına rağmen banka ödeme yapmaktan kaçınamaz. Bu sebeple ihtiyati tedbir kararlarının, mektubun bankaya ibrazından önce alınıp bankaya verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
Peki, böyle bir durumda mahkeme ihtiyati tedbir kararını nasıl verir, bu iş o kadar kolay mıdır ?
Mahkemeler, teminat mektuplarının paraya çevrilmesini önleyici mahiyette tedbir talebi başvurularını çok sıkı şartlara bağlamışlardır. Bu durumda ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi için, dağıtım şirketinin bankadan ödeme talebinin, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunun (likit) kesin delillerle ispat edilmesi gerekmektedir. Likit delilden ne anlaşılması gerektiği konusunda hukukçular arasında bir görüş birliği yoktur. Çok genel olarak denilebilir ki, teminat mektubunun paraya çevrilmesinin hakkın kötüye kullanılması olduğunu ispata yarayacak delillerdir. Bu tür delillerin mahkemeye sunulması ve mahkemece de kabul edilmesi durumunda ihtiyati tedbir kararı verilebilecektir.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

35 Cevaplar | “Teminat Mektupları”

 1. Name (required)kenan 26. Ara, 2010 | 13:00

  merhabalar.

  siteniz biz bayiler için bulunmaz bir kaynak ve çözüm emeğinize şimdiden teşekkürler.

  sorum şu şekilde olacak her yıl yenilenen dağıtım şirketine verdiğimiz teminat mektubunu yenilemek istemiyoruz.peki bu durumda dağıtım şirketi elindeki teminat mektubunu yasal olarak ve cari olarak bir borcumuz olmadığı halde bozdurabilirmi?kesin surette teminat mektubunun yenisini vermek istemiyoruz hangi adımları izlememiz gerek?

  iyi çalışmalar…

 2. Kenan bey
  Teminat mektubu ne için verilmişse onun teminatıdır. Bozdurma anında bir borç yoksa sırf süresi doldu gerekçesiyle paraya çevrilemez. Ancak sözleşmenizde ne yazıyor bilemiyoruz. Yeni mektup vermeniz gerekiyorsa ve vermiyorsanız sözleşmeyi fesheder, bu aşamada tazminat alacağı için bozdurabilir. Bu sebeple tüm belgelerinizi bir avukatın incelemesinde fayda vardır.

 3. merhabalar…
  teminat mektubum onaylandı fakat banka teminat mektubu üzerinde mutlaka sözleşme tarihi istiyor bayiliği almak üzere olduğum firma ise değişik sebeplerden sözleşme tarihinin değişebileceğini ve bu yüzdende teminat mektubunun iptal olucağını söylüyor ne yapmalıyım
  cevabınız için şimdiden teşekkür edrim

 4. Sayın Orhun Sakar
  Teminat mektuplarının içeriğini genellikle mektubun lehtarı belirler. Kendi istediklerini içermeyen mektupları kabul etmezler. Banka size mektubu verdğine göre içeriğine de müdahale etmeyecektir, yenisini talep edin.

 5. bankanın içeriğinde müdahale ettiği tek şey sözleşme tarihinin geçmesi, firmada sözleşme tarihi değişebileceğinden tarih istemiyor. teminat mektubuna hem sözleşme tarihi geçip hemde yenilenebilecek sözleşmeleri kapsayan bir yazı geçmesi gerekiyor. avukatıma yazdırdım bakalım bankada firmada kabul edecekmi iki arada bi derede kaldım :)

 6. sayın editör;

  x şirket,rekabet kurulu kararına istinaden 18.09.2004 tarihinde başlayan ( 2004 tarihinden önceki sözleşme gereğince devam eden 18 yıllık intifa sözleşmesini)bayilik sözleşmesini ve eklerini 18.09.2009 tarihinde sona erdiriyor ve daha sonra ise dağıtım şirketi ile yeniden 1 yıllık bayilik sözleşmesi imzalıyor fakat bu bayilik sözleşmesinde dağıtm şirketi tarafından bayiye bir yükümlülük yüklememiş bayide 1 yıllık süre dolmadan noterden ihtar çekerek bayilik sözleşmesini feshediyor daha sonra ise bir başka dağıtımşirketi ile anlaşıyor.Bayinin,önceki dağıtıcı firmaya akaryakıt borcundan kaynaklanan hiçbir borcu bulunmamaktatır. Dağıtıcı şirkette bayiye bir ihtar çekerek 18 yıllık intifa süresiiçin bayii verdiği intifa ve inkişaf bedelini verdiği tarihten itibaren kıstelya hesabına göre istemiş ve bayide cevabı ihtarında 2004 tarihinde verilen inkişaf ve intifa bedeli 18 yıllık süre için değil 5 yıllık süre için verildiği ve 18 yıllık sürenin rekabet kurulunun 2002/2 kararına aykırı olduğunu 2004 yılında yapılan sözleşme öncesinde dağıtım şirketlerine 2003 yılında tebliğ edilen genelgeler gereği 5 yıldan fazla intifa yapılamayacağını belirtmiş ve itiraz etmiştir. Bunun üzerine de dağıtımşirketi sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak davası açmıştır. Bayide hem zamanaşımı itirazında hem de tecit (yenileme )itirazlarında bulunmuş olup dava devam etmektedir. Bu sırada ise bayi tarafından dağıtım şirketine verilen teminat mektubu, dağıtım şirketinin teminat mektubunun süresinin dolmaya yakın bir zamanda bayiden teminat mektubunun uzatılması istenmiş fakat bayide bu duruma yanaşmamıştır. Bu arada bayi ise teminat mektubunun süresinin dolmasına 6-7 ay varken dağıtım şirketine ihtar çekerek dağıtım şirketine akaryakıt mal alımından kaynakalanan bir borcun bulunmadığını belirterek teminat mektubunun iptali ve iadesini istemiş bu talebin aynısını muhatap banka şubeside dağıtım şirketine ihtar çekerek yinelemiştir. dağıtım şirketi teminat mektubunun süresinin dolmasına 3-4 gün kala bayiyi arayarak aralarında sebepsiz zenginleşmeden dolayı dava olduğunu ve bu sebeple uzatılmasını talep etmiş fakat bayide bu durumu kabul etmeyince dağıtım şirketi de teminat mektubunu bankaya ibraz ederek nakde çevrilmesini istemiş bunun üzerine de dağıtım şirketi bankanın genel müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak teminat mektubunun nakde çevrilmemesini istemiş fakat bankanın genel müdürlüğü bayi ile dağıtım şirketinin arasındaki probleme dahil olmak istemeyerek teminat mektubunun nakde çevrilmesi talebini kabul etmiş bunun üzerine de bayi mahkemeden ihtiyati tedbir kararını bankaya ibraz ederek teminat mektubunun nakde çevrilmesini engellemiştir.

  teminat mektubunun içeriğinde “bu teminat mektubu akaryakıt mal alımı için verilmiştir.” “… 14.05.2011 tarihine kadar geçerli olup bu süreye kadar bankaya ibraz edilmemesi halinde bankanın sorumluluğu kalmamakta ve teminat mektubu geçerisiz olacaktır.” şeklinde yazmaktadır. 14.05.2011 tarihi Cumartesi gününe denk gelmekte olup dağıtım şirketi ise 16.05.2011 pazartesi tarihinde teminat mektubunu bankaya ibraz etmiş ve yazılı talebinde şirketimize olan borçlarından dolayı nakde çevrilmesi talep edilmiştir.

  1- süresinden önce bankaya ibraz edilmeyen teminat mektupları özellikle hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çek gibi haftanın ilk mesai gününde bankaya ibraz edilebilir mi?
  bu durum karşısında dağıtım şirketine karşı başkaca ne yapabiliriz ?

 7. Hakan bey, hukukta, sürenin son günü tatile rastladığı zaman tatili takip eden ilk iş günü süreye dahil olur. Bu sebeple pazartesi günü de süreye dahildir. Banka mektubu öder. Yargıtay mektubun süresi içinde riskin gerçekleşmesni yeterli kabul ediyor.

 8. Sayın Editör;

  Yapmış olduğunuz açıklamada “Biz hemen bankaya,”mektup 15.06.2009 tarihine kadar geçerli olup bu tarih süreye dahil değildir, ” şeklinde açıklamada bulunmuşsunuz bu açıklama ışığında dağıtıcı firma olayımızda en geç 13.05.2011 tarihinde yani cuma gününe kadar teminat mektubunu bankaya ibraz etmesi gerekmekteydi.

 9. Hakan bey bir tarih konmuş ve bu tarihe kadar denilmişse o tarih süreye dahil olmamalıdır. Ancak Yargıtay başvurma tarihini değil risk tarihini esas aldığını kararlarında söylemektedir. Burada önemli olan mektubun ne için paraya çevrildiği. Süre içinde bir risk yoksa, yani mektubun garanti edeceği bir risk doğmamışsa, sırf süre doldu diye mektup paraya çevrilmez.

 10. sayın editör;

  teminat mektubunda özellikle” akaryakıt mal karşılığı” olarak teminat mektubunun verildiği yazılmaktadır. Burada mektubun paraya çevrilmesinin ana sebebi, dağıtıcı firmanın bayiye karşı açmış olduğu sebepsiz zenginleşme davası devam edereken bayiye “teminat mektubunun süresini uzat dava bitene kadar” demektedir. bankaya verdiği yazısında da riskten bahsetmiş ama riskten bahserken bayinin bana şu kadar borcu var dememiş fakat hem bayii hem de banka şubesi dağıtıcı firmaya mektubun bankaya ibrazından 6-7 ay önce ihtar çekmiş ve akaryakıt mal bedelinden kaynaklanan bir borç olmadığından teminat mektubunun iadesini istemiştir.

 11. Hakan bey bankalar müşterileri sağlamsa mektubu paraya çevirip bedelini müşteriden isterler. bankalar ihtilafı pek sevmezler. Bu sebeple riskim var beyanı karşısında mektubu öderler. Bankayla ilişkiniz güçlüyse ve hukuk servisiyle mutabakata varırsanız belki ödemeyebilirler.

 12. merhabalar;
  banka teminat mektuplarının haksız olarak nakde çevrilmesi halinde, haksız paranın iadesi için dava açılmasında zamanaşımı süresi nedir? hangi zamanaşımı süresi işleyecektir?

 13. Çiğdem hanım, bize göre sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır, 1 ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri geçerlidir.

 14. teminat mektubumun süresi doluyor. bankadanda süresini uzatamıyorum . firmaya teminat mektubu süresinden sonra verilmiş çeklerim var .bugüne kadar düzenli ödeme yaptık .teminat mektubu süresi dolduktan sonraki çekler için teminat mektubunu bozdurabilir mi? ne yapmalıyım?

 15. Murat bey, mektubu yenilemezseniz dağıtım şirketi mektubu bozdurur diye düşünüyoruz. Ancak risk oluşmadan mektubun bozdurulması hukuka aykırıdır ve davayı kazanırsınız.

 16. Name (required)zeki koyuıncu 19. Haz, 2013 | 08:10

  teminat mektubumu iyade etmediler borcum olmadıgı halde ihtiyati tetbir koydurdum bu arada teminatın gunu gecti bu teminatı mahkemeyi kayıp edersem kulana tasil ede bilirlermi

 17. Name (required)zeki 20. Haz, 2013 | 15:01

  ek teminat olarak vermiştim vadeli mal alımı icin şirket vadeli malı kesince teminatımı iyade etmediler bende itiyti tetbir koydurdum mahkeme devam ediyor buarada teminatın gunu gecti bankadan bedelsiz kaldıgınana dair yazı aldım şirkete tahuten borcu var diye itiraz eti bu teminatı tasil ede bilirlermi şimdiden tşk ederim

 18. Zeki bey mektubunun tahsilini önleyecek şekilde tedbir koydurduysanız yargılamanın sonucunu bekleyeceksiniz.

 19. Zeki bey teminat mektubunun süresinin geçmesi önemli değil. Risk mektubun süresi içinde doğmuşsa mektup teminatı karşılamak zorundadır. Yani mektubun süresi dolsa dahi şirketin mektup süresi içinde bir alacağı doğmuşsa bu alacağı banka teminat altına almak ve ödemek zorundadır.

 20. Name (required)zeki 25. Haz, 2013 | 05:17

  risk ikibinbeşte tahut acıgımız var ben teminat mektupunu ikibin sekizde verdim vadeli mal alımı icin ikibin onbirde vadeli malı kestiler bende mektubumu haklı olarak iyadesinşini istedim kotu niyetli olarak iyade etmediler bende tebir koydum daha oluşturulmuş bir borc yoktur şimdiden tşk ederim

 21. Merhabalar; kiracılık karşılığında vermiş olduğum bir yıllık bi teminat mektubu var 21/02/2013 tarihinde düzenlenmiş, 21/02/2014 tarihine kadar geçerlidir diyor. Avm yönetimi mektubu yenilemediğimiz için 21/02/2014 tarihinde öğleden sonra mektubun nakte çevrilmesini istedi bankadan. Banka henüz işlemi gerçekleştiremedi asıl sorum bu mektupun son günü 20/02/2014 mesai bitimine kadar olmuyor mu? Banka bunu 21/02/2014 de nakte çevirince suç işlemiş olmaz mı? Çünkü 21/02/2014 e ”Kadar” geçerlidir diyor.

 22. Sayın çeçe, 21.02.2014 e kadar dediğine göre bu tarih süreye dahil değildir.

 23. Banka bu tarihin mesai bitimine kadar gecerli oldugunu ve odeme yapacagini söylüyor bu durumda ne yapmamiz gerekir?

 24. Sayın çeçe, teminat mektubunun süresi içerisinde riskin gerçekleştiği beyanı varsa banka mektubu öder.

 25. Merhaba dagitim sirketi teminatimin son gunu teminatimi bozdu gunu gelmemis borcum var onu aldi grri kalan parayi iade etmiyor bununla ilgili napabilirim yardimci olursaniz sevinirim

 26. Yener bey, bu tek başına çözülecek sorun değil. Bayiliğiniz devam ediyor mu. Bütün sözleşmelerinize bakmak ve gerekirse dava açmak gerekir.

 27. Sözlesme devam ediyor baska bi dagitim sirketiyle gorustum sozlesmeyi.incelediler teminatimi haksiz yere bozduklari icin sözlesmeyi fes edeceklerini soyledi. Dava icin size nasil ulasabilirim.

 28. Yener bey, başka dağıtım şirketi sözleşmeyi dağıtım şirketi gözüyle inceler. Siz bir hukukçuya danışın.

 29. sayın editör bugün başıma ilginç bir olay geldi 14/12/2015 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubum 11/12/2015 taririnde öğle masai sinden sonra dağıtıcı şirketimizin teminat mektubunun verdiği bankaya teminat mektubunun nakde çevrilmesi için yazı gönderir ve yazıda şu şekilde -dağıtıcı firmamız ile x bayisi arasındaki sözleşmeden kaynaklanan borçlarını ödememesi nedeni ile derhAl nakde çevrilerek nezdinizde bulunan bilmem ne nolu hesaba geçirilmesini rica ederiz- diyor fakat biz bayinin şirkete beş kuruş borcu yok hatta küçük bi mebla olmak üzere bizim alacağımız bile var eğer bugün banka o parayı gönderseydi benim ticari ünvanın zede alcaktı ben dağıtım şirketini dava etmek istiyorum sizce işe yararmı

 30. Ufuk bey, dağıtım şirketleri genelde teminat mektuplarının süresinin bitmesine yakın süre uzatımı isterler, yapmazsanız nakte çevirirler. Sanırım böyle bir durum var.

 31. X dağıtım firmasının taşeron Firması olarak çalışmaktaydık. 2 yıl sonunda süremiz bitti ve teklarlanan ihaleye girmeyip geri çekildik. Yanlız iş süremizin bitmesine yakın ilgili dağıtım Firması bizden gerekçeli şekilde 20 ye yakın elemanı işten çıkartmamız gerektiğini bildirdi ve gerekli işlemlerden sonra işten çıkarıldı. Sonrasında Bizden sonra bizim bıraktığımız işi alan Yen’i taşeron Firması bizim elemanlarımız ile devam etti işine. Sonrasında 20 ye yakın çıkartılan elemanlar haksız şekilde işten çıkarıldıklarını bahane ederek bize ve doğal olarak bizim bağlı olduğumuz ilgili X dağıtım Firmasına dava açtı. Dava açıldıktan sonra ilgili X dağıtım Firması bizden dolayı işten çıkarılan elemanlara herhangi bi ödeme yapmamasına Ve herhangi bir mahkemenin bizden yana ödeme yapılması gerektiği konusunda karar vermemesine rağmen 400.000 TL lik TEMİNATIMIZI KEYFİ NAKDE ÇEVİRMİŞTİR. Yerel mahkemeye açtığımız dava sonucu Olumlu karar alan Yerel mahkeme İlgili X dağıtım firmasının Avukatlarının isteği üzerine Temyiz etmiştir. Yaklaşık 1 yılı geçen temyiz sürecinden bugün YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDUĞUNU öğrendik. Aslında burda ilgili X dağıtım firmasının Sahiplerinin müdahele ettiği konusunda şüphemiz var. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz ne yapmalıyız. Daha gerekçeli karar elimize geçmedi ancak bu bizim için çok önemli. Hem maddi hemde yapılan haksızlık cezasız kalmamalı diye düşünüyoruz. Cevabınızı dört gözle bekliyorum efendim hayırlı geceler dilerim

 32. Enes bey yerel mahkemenin gerekçeli kararını bize mail olarak atarsanız fikrimizi söyleriz. İletişim bilgilerinizi de yazın.

  info@istasyonlaw.com

 33. Bahadır aydın 24. Ara, 2017 | 18:47

  Merhaba sayın editör firmaya vermiş olduğum teminat mektubunu hiç bir şekilde borcum olmadı halde dağıtıcı firma iade etmiyor yeniden anlaşma yapmak istiyor başka dağıtım firmasına geçersen teminatı bozdurmakta tehtid ediyor ben bu firmayla çalışmak istemiyorum bizi zorla anlaşmaya tabi tutuyor 2 senedir ne ürün alıyorum ne anlaşıyorum teminatı yenilediğim sürede hiç bir sıkıntı olmuyor ne yapmam lazım bana yardımcı olabilirmisiniz 5428006868

 34. Bahadır bey, sözleşmelerinizi incelemek lazım. Zira asgari alım taahhüdünü bahane ederek mektubu paraya çevirirler. Sonra dava ile geri alırsınız, tabi ki borçlu çıkmazsanız. Benzer bir davada çok uzun uğraşlardan sonra teminat mektubu parasını faiziyle birlikte geri aldık. Mektubun paraya çevrilme ihtimali çok yüksek, bunu göze alarak dağıtıcınızı değiştireceksiniz. Saygılar

 35. Merhabalar Sayın Editör,
  tp Dağıtım firmasıyla yapmış olduğumuz sözleşme gereği 5 parça teminat mektubu vermiş bulunmaktayız.Mektupların İadeleri de vermiş olduğumuz taahhüdü gerçekleştirmemize bağlanmıştır. Taahhüdü gerçekleştirememe durumumuzda ise gerekli ceza-i şart faturasını kesip mektubu iade etmesi gerekmektedir.Fakat dağıtıcı eksik taahhüdü bildirmiyor,ceza faturası kesmiyor(cüzi bir miktardır eksik kalan taahhüd) ve teminat mektubunun süresinin uzatılmasını istiyor.Ne yapmamızı tavsiye edersiniz ve yorumlarsanız sevinirim.
  Saygılar

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi