Akaryakıt Lisans İşlemleri

İstasyonlu ve İstasyonsuz Bayiler lisans istemlerinde aşağıdaki belgelerle başvuracaklardır.

“Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır.”

1.    Başvuru Dilekçesi
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 sayılı ekinde yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” örneği kullanılır.

2.    Taahhütname
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Ek-2 sayılı ekinde yer alan “Taahhütname” örneği kullanılır.

3.    Yetki Belgesi
Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

4.    Oda Sicil Kaydı
Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.
Oda sicil kaydının ilgili oda tarafından tasdikli sureti de kabul edilmektedir.
Kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

5.    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıdır.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da eklenir.

6.    Asgari Mesafe Tespit Tutanağı
Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgedir.
Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.

7.    Bayilik Sözleşmesi
Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesidir.
Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Bayilik Sözleşmesi aranmaz.
Bayilik sözleşmesinin dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından her sayfası ıslak imzayla onaylanmış sureti de kabul edilmektedir.

8.    Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı
Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı, tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.
Gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz.

9.    Adli Sicil Belgesi
Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydı veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslıdır.
Adli sicil beyan formu sunulması halinde, lisans işleminin sonuçlandırılabilmesi için beyan sahibinin adli sicil durumu Adalet Bakanlığı’na yazıyla sorulacak ve sunulan beyanın Adalet Bakanlığı’nca yazıyla teyit edilmesi beklenecektir.
Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek kişiler için aranır.
Kooperatifler, dernekler, vakıflar, halka açık anonim şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin sadece yönetim kurulu üyelerinden istenir.
Kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerin başvurularında ve başvuru sahibinin, ikametgâhı Türkiye dışında bulunan yabancı ülke vatandaşı durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları ile yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları için Adli Sicil Belgesi aranmaz.

10.    Vergi Kimlik Belgesi
Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhası veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıdır.
Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul edilmektedir.

11.    Sigorta Poliçesi
Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca piyasa faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırılması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesidir.

12.    Beyan Dilekçesi
Akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından sunulan yazılı beyan dilekçesidir.
Eğer halen lisansı bulunan bir akaryakıt istasyonu devir alınmışsa, önceki lisans sahibinin lisansının sona erdirilmesine ilişkin dilekçesi ile son altı ay içerisinde noter tarafından tasdiklenmiş imza sirküleri de sunulmalı ve önceki bayilik lisansının aslı genel ve özel hükümleriyle birlikte Kuruma iade edilmelidir.

13.    Adres Teyit Yazısı
Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden alınan resmi yazıdır.
Akaryakıt istasyonunun faaliyete yeni başlayacağına ve daha önce lisanslandırılmadığına dair beyan dilekçesi sunulmuşsa veya tesis adresinde farklılık yoksa aranmaz.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

14.    Köy Pompasına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Lisansa köy pompası işlenmesi talebi varsa başvuruya köy pompasına ilişkin üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti de eklenir.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

15.    Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı
3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan mercilerce tanzim edilen ve tankerin plakasını içeren karnedir.
Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

16.    Taşıma Belgesi, Taşıt Listesi ve Taşıt Kartı
Akaryakıt tankerine ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartıdır.
Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur.
İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

17.    Lisans Bedeli Dekontu
Başvuru sırasında sunulması zorunlu olmayıp, eksiksiz yapıldığı tespit edilen lisans başvurularında istenir.
Lisans bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi’ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

125 Cevaplar | “Akaryakıt Lisans İşlemleri”

 1. Serkan bey, iş yeri başkası adına devredilirse ruhsat da devralan adına çıkar. Ancak ruhsat devrinde imar, mesafe vs. gibi incelemeleri baştan yapabilir. İsasyonun bunun gibi aleyhe durumu varsa dikkat edin ruhsat alamayabilirsiniz. Durumunuzu inceletin.

 2. merhaba,

  devreden ile devir alan arasında noterden yapılan gsm devir sözleşmesi var ise gsm devrinde gasm başvuru gibi tüm izinler yeniden aranır mı?

  devir sözleşmesine eski gsm ve şirket evrakları eklenerek belediyeye başvuru yapsak devir alamaz mıyız?

  teşekkürler

 3. Oktay bey GSM diye bir belge kalmadı. Artık İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı var. Bu ruhsat sizin adınıza çıkması gerekir.

 4. SELAMLAR… BABAMIN ADINA RUHSATLI VE LİSANSLI OLAN AKARYAKIT İSTASYONUMUZ VAR BENZİNLİK X DAĞITICI FİRMAYLA ANLAŞMALI LPG İSE Y DAĞITICI FİRMASIYLA ANLAŞMALI X FİRMASI BİZİ MAHKEMEYE VERDİ İLÇEMİZDEKİ MAHKEME DAVAYI REDDETTİ DAHA SONRA YARGITAYA GİDEN DAVA GERİ DÖNDÜ VE MAHKEME YARGITAYIN BÜTÜNLÜK TEŞKİL EDİYOR KARARINI VERDİ HALBUKİ LPG POMPASI AYRI BİR ÇATI ALTINDA VE BENZİNLİĞE 12 MT UZAKLIKTA… TEKRAR YARGITAYA GİDEN DAVA HALA SONUÇLANMADI BU ARADA X FİRMASI İLE SÖZLEŞMEMİZ BİTTİ VE ŞUAN BENZİNLİK BAYİLİĞİ BOŞA ÇIKTI … YARGITAYDAN DAVANIN ALEYHİMİZE GELECEĞİ KANISINDAYIZ X FİRMASIYLA TEKRAR SÖZLEŞME YAPMAZSAK DAVANIN DÜŞEBİLECEĞİ SÖYLENDİ FAKAT X FİRMASIYLA ANLAŞMAK İSTİYORUZ BİZE DAVA SONUCUNA MÜTAKİP HERHANGİ BİR YAPTIRIM YADA TAZMİNAT UYGULANMIYACAĞINA DAİR TAAHÜT VERİRSENİZ ANLAŞMA YAPARIZ DEDİK ONLAR BÖYLE BİR TAHÜT VEREMİYOR.. ONLAR İSE LPG BAYİLİĞİNİZİDE BİZ VERELİM VE DAVADAN VAZGEÇELİM DİYORLAR ŞUAN HAZIRDA BABAMIN KARDEŞİMİN VE BENİM ADIMA KAYITLI OMY ADLI BİR ŞİRKETİMİZ VAR BABAMIN ADINA OLAN ŞUAN ÇALIŞMAKTAKİ İSTASYONUMUZU OMY AŞ ADINDAKİ ŞİRKETE DEVREDERSEK TAPU HALEN BABAMIN ADINA OLACAĞI VE BİZE TAPUYU KİRALIYACAĞI İÇİN ALEYHİMİZE GELEN DAVA SANUCUNDAN NASIL ETKİLENİRİZ YADA BİZE NASIL BİR YOL TAKİP ETMEMİZİ ÖNERİRSİNİZ YARDIMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM…

 5. Murat bey, görülmekte olan davayla ilgili olarak dosyayı takip eden avukata danışmanız daha doğru olur. Çünkü bu kadar bilgi ile sizi yönlendirmemiz ileride sıkıntıya yol açabilir. Ayrıca davanın ne davası olduğunu bilmiyoruz, kararları bilmiyoruz. Zannediyoruz ki x firmasına intifalı olan bir alanda y firmasının LPG sini satıyorsunuz. Bu durumda x in müsaade etmemesi normal. Dediğimiz gibi avukatınız sizi daha iyi aydınlatacaktır. Kolay gelsin.

 6. sayın editör zaten hazırdaki avkatın yolundan ilerlediğimiz için haklı olduğumuz davayı kaybetmek üzereyiz zira x firmasına verilen intifalı tapu ile lpg firmasının bulunduğu tapu ayrı idi fakat belediye 18 imar uygulaması yapıp tapuları birleştirmiş ve tapukadastro yeni tapunun tamamına intifa koymuş…. ve mahkeme x firmasıyla anlaşılırken verilen m2 cinsinden 100m2 olan tapuyu değil sonradan verilen 200m2 lik tapuyu göz önüne alması hal böyle olunca davanın gidişatı aleyhimize oldu… şimdi bizim hem intifamız hemde sözleşmemiz dava açan firma ile bitti bize söylenen tekrar anlaşmamamız gerktiği …
  başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.. ben eski akaryakıt firmamla şirket adına anlaşıp babamın istasyonu şirkete devretmesi halinde aleyhimize biten dava sonunda tazminat davası açılabilirmi… yada başka bir firmayla anlaşırsak eski firma bize geriye dönük tazminat talep edebilirmi gerçekten çok samimi soruyorum en azından başka bir firmayla anlaşırsam geriye dönük tazminat davası açarlarmı bize farklı bir bakış açısı gözterirseniz çok sevinirim saygılar iyi çalışmalar…

 7. Murat bey, davanızı bilmediğimiz için yorum yapmamız hem avukatınıza haksızlık olur hem de sizi yanlış yönlendirmiş oluruz. Zira siz haklıyım derken bu haklılık hukuk aleminde sizin lehinize bir durum yaratmıyorsa avukatı suçlamak da doğru olmaz. Atasözüdür: Her doğru her zaman söylenmez. Bunun gibi her haklılık hukuken haklılık demek değildir.

  Öncelikle dava ne davası bu belli değil. X firması size müdahalenin meni davası mı açtı. Bu durumda hem intifasını kullanır hem de geriye dönük kar mahrumiyet vs. talepte bulunur. Süre dolup intifa kalkmışsa sebepsiz zenginleşme davasıyla birlikte yine kar mahrumiyeti, varsa cezai şart hepsini ister.

  Ne yapacağınıza gelince. Bakın tapu kimin adına, bayi kim, sözleşme içerikleri bütün bunlar bilinmeden şöyle yapın demeyiz. Sizetimzde UYARI bölümünü okuyun. Biz buradan tamamen iyiniyetlerle bir şey söylüyoruz, istasyoncu sonra bize kızıyor, sen söylemiştin şimdi aleyhime oldu diye. Bu nedenle biz buradan kişisel sorunları çözemeyiz, sorumluluk alamayız. Bu sorumluluk ancak bir vekalet ilişkisi doğup dosyayı üstlenme halinde olabilir.

  En doğru yol yine yörenizdeki bir avukatla devam etmek.

  Kolay gelsin.

 8. erkan güldiken 07. Ara, 2011 | 18:30

  Sayın editör,
  Halen kiracısı olduğumuz akaryakıt istasyonunda çalıştığımız firma ile yapmış olduğumuz bayilik sözleşmesinin Süre başlıklı 3. maddesinde ” İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten geçerli olmak üzere 2 (iki) yıl süreli olup taraflarca mutabakat sağlandığı takdirde aynı şartlarla ….. yıl daha uzar” İfadesi yer almaktadır. (…. ile boş bırakılan yerde 5 yıl yazıyordu sözleşme imzalanırken 14.01.2010 tarihinde bu kısmı karaladık ve birşey yazmadık kenarını kaşeleyerek parafladık) Sözleşme imzalama tarihimiz 14.01.2010 dur. 2 yıl süreli sözleşmemizizn bitiş tarihi 14.01.2012 olduğuna göre bu tarihten önce firmamıza anlaşmak istemediğimizi belirten bir ihtarname göndermemiz gerekirmi? Gönderilecekse ne kadar bir süre önce ve içeriği nasıl olmalıdır. Hemen cevap verebilirseniz çok memnun olurum. yi çalışmalar

 9. Sayın Güldiken, bize göre gerekmez ama hukuki işlerinizi hangi avukatınıza yaptırıyorsanız onun da görüşünü alın. Bizim sözümüz sizi bağlamasın.

 10. sayın yetkili sözleşme sürem bitti yeni bir dağıtıcı ile anlaştım fakat bana verilen 90 günlük ek süre içerisinde ihtarname çekmedim,yeni dağıtıcı ile nasıl anlaşabilirim,ihtarnamenin olmaması lisans çıkmasına engel teşkil edermi.saygılar

 11. Harun bey, sözleşmenin herhangi br nedenle sona ermesinden itibaren 3 ay içinde yeni bir dağıtıcıyla sözleşme yapılmazsa lisans iptal edilir. Şimdi eski dağıtıcınıza fesihname gönderin ve 3 ay içinde yeni bir dağıtıcıyla anlaşın. Siz yine de bir avukat yardımıyla bu işi yapın.

 12. erkan güldiken 16. Mar, 2012 | 20:44

  Sayın editör
  14.01.2012 tarihinde sona eren sözleşmemi noter kanalıyla fesihname çekerek sona erdirdim. Ancak bu güne kadar dağıtıcı firma kendi demirbaşlarını ve kurumsal kimliğini geri almadı defalarca durumu saha müdürüne bildirdim her sefarinde demonte hazırlık çalışmaları sürüyor diyerek beni bekletti üstelik otomasyon bakım faturası ile hala tarafıma borç tahakkuk ettiriliyor. Henüz yeni bir firma ile bayilik sözleşmesi imzalamadım ve imzalamak istemiyorum. Bu durumu EPDK ya bildirmem gerekiyormu lisansın askıya alınması gibi bir hakkım varmı lisansım iptal olursa yeniden çıkarabilirmiyim. Eski firmamın emanetimizdeki demirbaşlarını almasını nasıl sağlarım bu konudaki sorumluluğum nedir. Uzun birsoru oldu özür dilerim.
  İyi çalışmalar

 13. Erkan bey, bayilik sözleşmelerinde çoğu zaman demirbaşları bayi teslim edecek diye made oluyor. Önce sözleşmenize bakın. İhtarnamenizde demirbaşların alınmasını ihtar ettiniz mi bilmiyoruz. Yani sözleşmede bu husus nasıl yer almışsa öyle davranın.Otomasyon kurma yükümlülüğü dağıtıcıda olduğu için sizden para alınamaz. 3 ay içinde yeni bir dağıtıcıyla anlaşma yapmazsanız lisansınız iptal olur. Lisans alma şartlarının varsa yeniden lisans almanız mümkündür.

 14. sayın editör.
  şu an iki ortaklı işlettiğimiz benzin istasyonunun lisansı diğer ortağımızın üzerine.biz ortağımızın hissesini devir alıp lisansı kendi adımıza yapmak istiyoruz.bu arada ruhsatlar vb. bizim adımıza olacak lisans tadili yapabilirmiyiz.yapamazsak yada sıfırdan lisans çıkartacak olursak bu süreçte stoktaki malımızı satabilirmiyiz.yeni lisans çıkana dek.

 15. Onur bey, lisansı kendi adınıza alacaksanız bu lisans tadili demektir. Bu ebeple stoktaki malı satabilirsiniz.

 16. Sayın editör adımıza kayıtlı bulunan kırsal amaçlı köy satış lisanslı küçük tankerimizi satıp köy lisansını iptal ettirmek istiyoruz ne yapmamız gerekiyor saygılar.

 17. Sayın Hacı Erkan, EPDK ya dilekçeyle başvurun.

 18. sayın editör imarı a ve l lejantlı olan arsada çed raporu veya belgesi yapı ruhsatından öncemi gerekli olan belgedir yoksa gsm çalışma ruhsatı alınacağı zamanmı cıkartılması gereken bir belgedir teşekkürler

 19. Serkan bey, akaryakıt ve LPG istasyonu için ÇED raporu gerekmez. ÇED raporu 1. sınıf gayrı sıhhi müesseseler içindir. 1. sınıf ruhsat almak istiyorsanız ruhsattan önce gerekir.

 20. sayın editör bilgileriniZ için teşekkür ederim bizi aydınlatıyorsunuz bi sorum daha olacak bilmiyiyorum bu inşaat kısmı ile ilgili bilginiz varmı ? tankları biz gro beton atıp çelik halatlarla sabitledik ve şile kumu ile izole ettik fakat tank çukuruna beton perde yapmadık böyle bir zorunluluk varmı yokmudur veya kim bilebilir bizim beton perde yapıp yapmadığımızı ! teşekkürler

 21. Serkan bey, yakında yemek tarifi de istersiniz diye korkuyoruz. İnşaat bizim işimiz değil kusurumuza bakmayın.

 22. sayın ediör, bir akaryakıt lisansına sahip AŞ’nin lisansı başka bir firma yada şahsa devri mümkün müdür yoksa lisans devredilemez ve lisansı almak isteyenler AŞ nin hisseleri mi devir almalıdır?

  ikinci sorum ise akaryakıt lisansının başka biri üzerine devri engellenebilir mi, lisans üzerine tedbir yada haciz koyulabilir mi?
  teşekkürler

 23. Kayhan bey, lisansın devri mümkündür. Lisansa tedbir konulamaz, ekonomik bir değeri yoktur, saadece bir işin yapılması için verilen izindir. Ancak o işlin yapılması sakıncalı ise, lisanstaki hakların kullanılmasının önlenmesi tedbir yoluyla durdurulabilir.

 24. Sayın editör. İstasyonuma belediyeden 90 yılında ruhsat almışım. şimdi benim istasyonumunun yanına kavşak yapılırsa karayolları benim istasyonumun girişini kapatabilirmi.

 25. Osman Ceylan 21. Tem, 2012 | 09:23

  Merhaba,Bursa-Bilecik,Ankara ve İstanbul bağlantılı tesis bitmek üzere olan otobana 160 mt cepheli,Bursa’ya 30 km,Havaalanına 5 km mesafede olan,10 km civarında benzin istasyonu bulunmayan 9200 m2 arsam var.Akaryakıt istasyonu açma şartlarına haiz olduğunu nasıl öğrenebilirim.Arsayı bu amaca yönelik satmayı düşünüyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

 26. Osman bey, arsanız imar planında akaryakıt ve LPG istasyonu olarak kayıtlı olmalı. Ayrıca belediye ve mücavir alanı içindeyse 1 km, dışındaysa 10 km mesafede başka istasyon bulunmamalıdır.

 27. Mehmet bey bu sorunu toplayıcı yolla çözerler.

 28. merhabalar yardımcı olduğunuz için teşekkürler. Benimde bi sorum olacak. bizim kendimize ait benzinliğimiz var fakat belde içerisindedir. bir başka benzinlik açılabilirmi açılamazmı ?yada bizim itiraz vb durum hakkımız olabilirmi yardımcı olursanız çok sevinrim. iyi çalışmlar..

 29. Uğur bey, açılacak parselle ilgili kıstaslara bakmak gerekir.

 30. Name (required)Esin 18. Eyl, 2012 | 12:52

  Merhabalar..Bizim şehir içinde bir benzinliğimiz var.Şu anda içinde kiracı var.Ruhsatı devir etmem diyor.Burası 50-60 yıllık benzinlik.Belediye bize tekrar ruhsat verirmi.Veya ne yapmamız gerekir.Bilginiz için şimdiden teşekürler.ESİN

 31. Esin hanım, kiracı çıktığında ruhsatı devretmezse yeni ruhsat çıkarabilirsiniz. Ancak yeni ruhsatta imar durumu, mesafe vs. gibi konuları belediye gündeme getirebilir. Bu sebeple belediyeyle bir ön görüşme yapın.

 32. Merhabalar editör bey iyi çalışmalar. kendimize ait bir benzinliğimiz var fakat benzinlik belde içerisinde. Şuanda kirada kiracı çalıştırmaktadır. sözleşme bittiğinde ruhsat devir için anlaşılması gerektiğini duydum doğrumudur değilmidir? zaten sözleşme bittiğinde kiracı bizden neden bi hak taep yani ruhsatı vermem gitmem yada başka şeyleri vermem diye bi sorun çıkarabilirmi iyi çalışmalar teşekkürler…

 33. Uğur bey, kiracı ruhsatı devretmezse yeniden ruhsat çıkartacaksınız. Ancak yeni ruhsat çıkarmadan (kiracıyla problem çıkmadan) imar durumu, mesafe vs. inceleme yaptırın. Bunlarda bir eksiklik varsa yeni ruhsat verilmeyebilir. Belediyeyle de bu konuyu konuşup garantiye almaya bakın.

 34. editör bey ruhsat işi beldenin elinde olan bişi değilmi belediye verdimi iş biter sanırım öle değilmi ? hem anlamadığım konu kiracının böle bi hakkı nasıl oluyor. sözleşme bittiğinde bile ruhsatı bitip ben ona sormadan yani danışmadan alamıcam gibi bişey. saçmalık değilmi bi nevi yerime ortak gibi oluyor kiracı sanki.

 35. Uğur bey iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kişi adına düzenlenir. Bu sebeple devir olmazsa yeniden ruhsat çıkartmak zorundasınız.

 36. sayın editör

  ilçe belediyesine yapı ruhsatı harcını yatırdığımız halde 1.5 ay geçmesine rağmen ruhsat belgesini hala çeşitli sebeplerle vermediler yok komple incenicek sonra yazıcaz yok şugün bakıcaz yok şöyle böyle gibi abuk subuk bahaneler bunun hukuki yaptırımı ne olabilir ! maddi manevi kayıplarımızı bu adamlardan almaya çalışsak resmen görevi kötüye kullanmak var ne istedikleride belli değil!!! bilgi verin lütfen…

 37. Serkan bey ruhsat başvurunuza cevap vermiyorlarsa reddedilmiş sayılır. 60 gün içinde cevap verilmezse bundan sonrki 60 gün içinde İptal davası açabilirsiniz.

 38. efendim reddilmiş bişiy yok şöyleki projeler imzalandı ruhsat harcı belirlendi ve bizde belirlenen ruhsat harcını yatırdık
  fakat ruhsat belgesini bi türlü düzenleyip vermiyorlar şugün vericez bugun yazıcaz deyip oyalıyorlar yüklü miktarda harc yatırdık tam 40 gün oldu dekont elimizde

 39. Serkan bey yasa diyor ki 60 gün içinde cevap vermezse reddedilmiş sayılır.

 40. peki efendim benim yatırdığım harc ne olcak ozaman neden bana harc yatırttılar neden projelerimizi imzaladılar =? bunu bilerekmi yapıyorlar reddedilirse paramız ne olacak =?

 41. Serkan bey her şeyin cevabını veremeyiz, bunların hesabını ilgili belediye verecek.

 42. Merhabalar kolay gelsin iyi çalışmalar…
  kendime ayit benzınlığım var fakat yeri satmak istiyorum. şuanda kiracım var yakşlaşık 16 ayı kaldı. yeri ben bir başkasına satsam . kiracının sözleşmesi fes olurmnu. yani yeni alacak kişi benim kiracıyla çalışmak istemes yada bir başkasına yada kendisi devam edermi? tşkkürler…

 43. merhabalar editör bey. şuanda kiracım olan benzin istasyonunu stmak istiyorum. fakat sattıktan soraki kişi kendisi çalışmak istiyor. şuanki kiracıyla olan sözleşmem fes olurmu benzınlıgı sattıktan sora. iyi günler iyi çalışmalar

 44. Arda bey, satış halinde yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.

 45. Ufuk bey, satış halinde yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.

 46. Name (required)EROL 10. Ara, 2012 | 13:28

  üzerinde haciz bulunan petrol istasyonu başkasına devredilebilir mi? HACİZ VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN KONULDU.

 47. Erol bey, tapuya konulan haciz devre engel değildir. Alan kişi tapuyu hacizli olarak almış olur.

 48. BASRİ SAYIN EDİTÖR BEN BİRYERİ KİRALADIM FAKAT ÇALIŞTIRAN BAŞKASI SÖZLEŞMEM VAR DEVİR İÇİN NE YAPMALIYIM

 49. Basri bey daha açık yazın fazla bir şey anlamadık

 50. sayın editör su gunlerde bir po devralmak ıstıyorum fıyatta anlastık devir için napmam lazım cok cesıtlı seyler var .asa yukarı kaç liraya mal olur bide onceden hacızlıymıs haczi odenmıs yalnız ıslen memıs sorun cıkar mı .sımdıden tesekkur ederım