İNTİFA

Sektörün var olmasından bugüne kadar gelinen süreçte, intifa, akaryakıt bayiliği yapmanın mecburi kuralıymış gibi uygulanmıştır. Bugüne kadar konuştuğumuz bayilerin büyük bir bölümü intifanın ne olduğunu bile bilmemektedir. Neden verdiği konusu sorulduğunda ise, öyle gerekiyormuş, istediler, verdik cevabıyla karşılaşılmaktadır. Durum böyle olunca akaryakıt bayiliği yapmaya devam eden istasyonun 2.,3. nesil kuşaklar durumu sorgular olmuştur. Neden ?
Bu neden tamamen bankalara kredi için gittiğinizde önünüze uzatılan kredi sözleşmesini okumadan imzalamanızla aynı cevabı karşılamaktadır. Neden imzalarız, çünkü öyle gerektiğine inanırız, okuyup değiştirme şansımız yoktur, kısaca mecbur olduğumuzdandır. İntifada da böyledir; benim bayiliğimi alacaksan intifa vereceksin. Ne zararı var sana, yoksa kötüniyetlimisin, tapuyu alıp bir yere götürmeyeceğiz ya…vs. gibi devam eden soru ve kendi kendine verilen cevaplara karşın, utanarak, sıkılarak, dağıtım şirketine haksızlık ediyormuşcasına hatta biraz da kendimize kızarak bu intifaları veririz. Neredeyse tapuyu bile isteseler verecek durumdadır bayi.
Eski akaryakıt bayilerine bakalım, yörede hatırı sayılır, ağadır, paşadır, benzinlik sahibi olmak kolay değildir, yörenin itibarlı kişisidir. Bu kişiler fazla sorgulamaz, koskoca dağıtım şirketi yörenin saygın kişisine yanlış yapacak değil ya. Peki en sonunda ne oldu, yörenin itibarlı adamının istasyonu neredeyse kapanma aşamasına geldi. Neden ?
Çünkü dağıtım şirketleri büyüdü, tekel, kartel oldu, ben ne dersem o olur aşamasına gelindi. Sana bu kadar yeter, kazanmasan da olur, hatta senin istasyonuna kurulacak gaz satışından bile ben kar alırım dendi. Dendi ama bunlar sözleşmeye yazılmadı, el altından alındı. Hani bu istasyon benimdi, ben sadece sen istedin diye intifayı verdim, şimdi diyorsun ki buranın kullanma hakkı benim, burada satacağın maldan pay alırım. Tamam hukuken böyle de adalet bunun neresinde. Ben senin malını satmak için, başka bir dağıtıcıya gitmemek için intifayı verdim, bu gazdan pay almak da nereden çıktı. Cevap, işine gelirse, yoksa çıkartırım seni buradan.
Bir iki tane cesur adam çıktı, mahkemeye başvurdu. Hakimler inceledi durumu, imkanı yok bayiin kazanmasına. Getirttiler tapudan intifa senedini, hani burada bayilik sözleşmesinden bahsedilmiyor, sen koşulsuz istasyonunun kullanım hakkını devretmişsin, o da sana kullandırıyor. Keyif onun, kullandırmazsa çıkar gidersin.
Evet yüzlerce istasyon sahibi, yörenin itibarlı adamı istasyonunu terk etti, hepsi harap durumda, dağıtıcının keyfine kalmış bekliyor. Bir kısmı dağıtım şirketlerince başkalarına verilmiş işletiliyor ama büyük bir kısmı kaderine terk edilmiş.
Yahu kardeşim intifayı verdik, hani 4 pompalı makine koyacaktın, kanopiyi tamir edecektin. Sözleşmeyi bana imzalattın, intifayı aldın. Şimdi diyorsun ki, yönetim kabul etmedi. Saha ve bölge müdürleri bayi ile karşı karşıya kalsa da çözüm olmadı. Ben senin dediğini yaptım, intifayı verdim, senin yetkin yoksa neden bunu bana imzalattın, hadi çöz intifamı. İntifayı almaya yetkim var da çözmeye yok.
Tabi ki burada anlatılanlar yanında kötüniyetli bayilerde çıktı, ama bunlar sıkıntının içinde yok denilecek kadar az sayıdaydı. Sektörde o kadar homurdanma oldu ki, Rekabet Kurumu dayanamadı ve işe el atmak durumunda kaldı.

Bu arada Danıştay 13. Dairesi önüne gelen bir olayda, 13 Mayıs 2008 tarihli kararla ”Dağıtıcı ve bayi arasında imzalanan intifa sözleşmesi ile bayilik sözleşmesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği”ni vurgulamıştır. Danıştay’ın emsal niteliğindeki bu kararı Akaryakıt Sektör Raporu’nda yapılan tespitlerle örtüşünce, Rekabet Kurulu sektör raporundaki görüşünü kararlarına da taşımayı uygun görmüştür. Rekabet Kurulu’nun, ”Pol-Pet Petrol Ürünleri Tur. Konaklama ve Din. Tes. Ltd. Şti-Bölünmez Petrolcülük A.Ş.” ve ”Barbaros Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti.–Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.” arasındaki uyuşmazlıklarda ilk defa aldığı kararı bundan sonraki tüm başvurularda da defalarca tekrarlama yolunu seçmiştir. Karara göre, ”2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde koşulları belirtilen muafiyetten yararlanabilmek bakımından, alıcılar üzerine getirilen rekabet yasağının süresinin beş yılı aşmaması gerektiğine, taraflar arasındaki bayilik sözleşmesi ile bağlantılı kredi sözleşmeleri, ekipman sözleşmeleri, uzun süreli kira sözleşmeleri ya da uzun süreli intifa hakkı tanınması gibi şahsi ya da ayni hakların da rekabet yasağının süresini fiilen uzatacak şekilde kullanılamayacak. Bu tür sözleşmelerin varlığı halinde, beş yılı aşan süreler bakımından, 2002/2 sayılı Tebliğ’de tanınan muafiyet koşullarının ortadan kalkacak. Dikey anlaşmalarda yer alan rekabet yasağına ilişkin hükümler, 2002/2 Sayılı Tebliğ’in 5. maddesiyle uyumlu hale getirilmesine ilişkin geçiş sürecinin 18 Eylül 2003 tarihinde başlayıp, 18 Eylül 2005 tarihinde sona erdiği, bu çerçevede; 18 Eylül 2005 tarihinden önce yapılmış olan ve süresi beş yılı aşan sözleşmeler, Rekabet Kurulu tarafından uygulanan ‘azami hadde indirme’ ilkesi gereğince 18 Eylül 2010 tarihine kadar Tebliğ’de yer alan muafiyetten yararlanabilecek. Bu tarihten sonra muafiyet koşulları ortadan kalkacak. Dağıtıcı ile bayi arasında imzalanan bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı olarak intifa sözleşmesinin 18 Eylül 2010 tarihine kadar 2002/2 sayılı tebliğ uyarınca muafiyetten yararlanabilecek.” Kurul, bu nedenle bu aşamada ön araştırma yapılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olmadığına, bu tarihten itibaren intifa hakkı çerçevesinde bayilerin yeniden sözleşme yapmaya zorlanması halinde 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi çerçevesinde işlem başlatılacağının ilgili taraflara bildirilmesine karar vermiştir.

Bu kararların gerçek gerekçesi, dağıtım şirketlerinin bazen 25-30 yıla varan intifa sözleşmeleri ile adeta tapu malikiymiş gibi hareket etme yolunu seçmeleri ve bayie başka seçenek bırakmamalarıdır.

NASIL UYGULANACAK
Rekabet Kurulu tarafından 13.05.2009 tarihinde verilen ilk karardan itibaren tüm başvuruculara verilen cevaplar,
“1-Taraflar arasındaki 18.09.2005 den önceki tarihli işleticilik sözleşmesi ve bununla bağlantılı intifa sözleşmesinden oluşan rekabet yasağına dayalı ilişkinin, 18.09.2010 tarihine kadar 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına,
2-18.09.2010 tarihinden sonra taraflar arasında mevcut olan dikey ilişkinin her iki tarafın da rızası olmaksızın herhangi bir sebeple uzatılmaya zorlanması halinde 4054 sayılı Kanun çerçevesinde işlem tesis edileceği hususunun dağıtım şirketine bildirilmesine karar verilmiştir “ şeklindedir.
Başvurucuların intifanın da kaldırılması içerikli taleplerini almaya başlayan Rekabet Kurulu daha sonraki kararlarında “ 3-Bununla birlikte intifa hakkının tapudan terkinine karar verme yetkisinin hukuk mahkemelerinde olduğu hususunda başvuru sahibinin bilgilendirilmesine “maddesini de eklemeyi uygun bulmuştur.
Rekabet Kurulu’nun kararlarından çıkan sonuca göre, 18.09.2010 tarihinden önce düzenlenen intifa sözleşmelerinin süreleri 5 yıldan fazlaysa, bu intifa sözleşmeleri en fazla 18.09.2010 tarihine kadar devam eder. Bu tarihten sonra intifa sözleşmesine zorlanılması halinde Kurum tarafından 4054 sayılı Kanuna göre işlem yapılır ve ceza verilir. Ancak bu karar ve ceza işlemi intifayı ortadan kaldırmaz. Kurumca verilen bu karar hukuk mahkemelerinde açılacak intifanın iptali davasında delil olarak kullanılabilir.
Bu durumda bayilere bizim tavsiyemiz şu olacaktır. Öncelikle taraflar arasındaki intifa sözleşmesinin, bayilik ilişkisinin bir unsuru olup olmadığının tespiti için Rekabet Kurumu’na başvurmak gerekir. Zira eğer intifa sözleşmesi bayilik ilişkisinin bir parçası değilse Rekabet Kurumu bu konuda olumsuz karar verecektir ve bu durumda intifa sözleşmesiyle ilgili ihtilaf Medeni Kanunun ilgili hükümlerine göre çözümlenecektir. Bunun doğal sonucu da 5 yıl sınırının uygulanmayacağıdır. Ancak Rekabet Kurulu kararlarına karşı idari yargıda dava açılabileceğinden, böyle bir kararın yargıya taşınması mümkün olacaktır.
Biz bu kitapta okurlarımızın kafalarını hukuki terim ve sistemlerle doldurmak yerine karar verme durumunda bir avukattan yardım alırken neye dikkat etmeleri hususunda ön bir bilgi vermekten ibarettir. Sistemin nasıl işlediğini bilen bayiin hukuki süreci anlayabilmesi ve onu takip eden avukatına doğru ve gerekli bilgileri sunabilmesi bu kitabın asıl amacıdır.
Yukarıda anlattığımız şekilde Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru neticesinde, başvuru 18.09.2010 tarihinden önce ise, size gelecek cevap bir ön araştırma sonucu olup, bu tarihten sonra intifaya ısrar edilmesi halinde soruşturmaya devam edileceğidir. Gerçekten de 18.09.2010 tarihinde dağıtım şirketince intifa kaldırılmazsa, durum Rekabet Kurumu’na ihbar edilir ve böylece soruşturmaya devam edilmesi sağlanır. Soruşturma sonucuna göre elde edilecek karara göre hukuk mahkemelerine başvuru yapılarak intifanın tapudan terkini mümkün olabilecektir.
Bizim dışımızdaki bir kısım görüşlere göre şimdiden Rekabet Kurumu’na başvurmaya gerek yoktur. 18.09.2010 tarihinde intifa kaldırılmazsa, kuruma o zaman başvurulur. Ancak bugün 6 ayda verilen kararlara karşın, 18.09.2010 tarihinden sonra binlerce başvuru kaç ayda cevap bulur onu siz tahmin edin. Bu sürece bir de hukuk mahkemesine açacağınız davayı eklerseniz, 18.09.2010 tarihinden sonra da birkaç sene kaybetmeniz gerekecektir. Oysa Rekabet Kurumu görüşünü belli etmiştir ve bu görüş çerçevesinde sizin de hakkınızda bir karar almanızda yarar vardır. 18.09.2010 tarihi geldiğinde siz başvurmamış bayilerin en az bir yıl önünde olacaksınız.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

228 Cevaplar | “İNTİFA”

 1. Sayın Editör,

  Gerçek şahıs aynı zamanda alıcı Limited Şirketinde müdürü ve sağlayıcı Şirket lehine 15 yıl süreli intifa hakkı tesis etmiş.Bu arada Şirket müdürü ve Şirket sahipleri akraba. Gerçek şahıs tarafından alıcı Limited Şirket adına sağlayıcı Şirket lehine tesis edilen intifa hakkı tarihi 2007. Şu anda sağlayıcı Şirket bayiilik sözleşmesini feshetmiş durumda. Alıcı Şirket intifa hakkının 5 yıl ile sınırlanmasını talep edebilir mi ? Alıcı Limited Şirket adına sağlayıcı Şirket lehine 15 yıl süre ile intifa hakkı tesis eden gerçek şahıs tapu senedinde bahsedilen bedelin ödenmediğinden bahisle intifa hakkının terkinini ve/veya kabul edilmemesi halinde 5 yıl ile sınırlandırılmasını talep edebilir mi ?

  Cevabınız ve emeğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

 2. Mehmet bey

  İntifa verenle bayi arasında iktisadi birliktelik varsa intifa 2007 yılından itibaren 5 yıl sürelidir. Bunun dışında intifanın kalkma sebepleri Medeni Kanun’da sayılmıştır. Paranın ödenmemesi intifanın kalkmasını gerektirmez.

 3. Sayın Editör,

  Bu durumda intifa hakkının sınırlandırılmasını Şirket mi intifa hakkını Şirket adına veren gerçek şahıs mı talep edecektir ?

 4. Alp bey tapu üstünde söz sahibi olan tapu maliki olduğuna göre o isteyebilecektir. Ancak lehine intifa verilen de talep edebilir. (Rekabet Kurumu’na başvurudan bahsediyoruz değil mi ?)

 5. Sayın Editör,

  Sağlayıcı Şirket alıcı Şirket aleyhine açtığı davada intifa hakkına dayanarak istasyonun kendisine verilmesini talep ediyor bizde karşı dava ile intifa hakkının 5 yıl ile sınırlandırılmasını talep etmek istiyoruz. Tapu Maliki mi Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açarak intifa hakkının sınırlandırılmasını talep edecek ? Yoksa alıcı Şirket karşı dava ile talep edebilir mi ? İntifa Hakkının sınırlandırılması için Rekabet Kurumuna mutlaka başvuru yapılması sizin yazdıklarınız doğrultusunda şart değildir şeklinde yorumladım ben. Bilmiyorum doğrumudur ?

  Teşekkür ederim

 6. Alp bey

  Karşı davaya gerek yok zaten 5 yıldan fazla olmaz. Ancak dağıtıcı şirket yer sahibi ile bayi şirketi ayrı düşünüyorsa o zaman 15 yıl intifa hakkı olduğunu ileri sürecektir Dava dilekçesindeki talepleri nedir bunu bilmek lazım. Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru davadaki konumu güçlendirir ve bu konudaki gelişmeleri takip edemeyen mahkemeyi aydınlatmış olur. Ancak tüm sözleşme ve eklerini bir avukata inceletin ve ona göre davanın çatısını kurun. Yoksa beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsınız.

 7. Sayın Editör,

  Dağıtıcı Şirket davayı bayi Şirket aleyhine tedbiren el atmanın önlenmesi, taşınmazın teslimi ve müdahelenin men’i talebi ile açmış durumda. İntifa hakkını bayi Şirket adına dağıtıcı Şirket lehine 15 yıl olarak veren gerçek şahıs aynı zamanda bayi Şirketinde müdürü. Bizim amacımız tapuda 15 yıl olarak tesis edilen intifa hakkını hiç değilse 5 yıl olarak düzelttirmek ki sanırım bu da ancak dava yoluyla mümkün olacaktır. Ayrı bir dava açmak yerine karşı davada bayi Şirket aleyhine yukarıdaki talepler ile açılan dava da karşı dava olarak intifa hakkının 5 yıl ile sınırlandırılmasını talep etmek mümkün değilmidir ?

  Teşekkür Ederim

 8. Alp bey sanıyorum avukatsınız.

  2010 yılı Eylül ayında bir dağıtım şirketinin RK kararını bilmemesi düşünülemez. Bu sebeple ya kötüniyetlidirki RK’dan cezaya muhatap olur ya da bildiği başka bir şey var. Siz dava yoluyla işi uzatmaktasınız. RK’ya başvurun, onun verdiği karar davada delil de teşkil eder ve hatta bize sorarsanız davaya dahi gerek yoktur. Ancak karşı davanın nedenini hala anlamış değiliz. Bir davada karşı dava karşı talep demektir. Siz intifanın 15 yıl değil 5 yıl olduğunu ana davada ileri sürebilirsiniz.

 9. Sayın Editör,

  Öncelikli olarak ilginize ve mesleki yardımınıza teşekkür ederim. Sözkonusu soruları şahsınıza avukat olarak soruyorum doğru tahmin ettiniz. :)

  Bayii Şirket aleyhine açılan davada istasyonun intifa hakkına dayanılarak dağıtıcı Şirkete teslimi isteniliyor. Tapu kaydındaki 15 yıl süreli intifa hakkının tescilini sözkonusu Rekabet Kurulu kararları doğrultusunda 5 yıla indirmenin tek yolunun davada talep etmek olduğu fikrinde olduğum için sözkonusu talebimi karşı dava ile istemek en pratik yol olarak aklıma geldi.

  Ben tapu maliki intifa veren gerçek şahıs adına intifa karşılığında bedel alınamaması nedeniyle intifa hakkının devamının malike sağladığı faydanın yüklediği külfete göre hiç fayda sağlamaması nedeniyle terkini , terkin talebinin Mahkeme tarafından kabul görmemesi halinde ise RK çerçevesinde 5 yıl ile sınırlandırılması amacıyle dava açmayı ayrı bir dava açmayı hem de bayi Şirket aleyhine açılan davada sözkonusu intifa hakkının sınırlandırılması talebini karşı dava ile talep etmeyi düşünmüş durumdayım.

 10. Alp bey

  Bilmiyorum bir yıldan fazla bir süredir devam eden intifa sürecini takip edebildiniz mi. İntifa verenle bayi aynı iktisadi birliktelik içindeyse ki olayınızda öyle görünüyor, zaten sözleşme 50 yıl yapılsa da 5 yıl olarak kabul görür. Bunu dava etmeye gerek yok, RK na 5 yılın sonunda başvurun hemen karar verecektir. Bunun dışında size açılan davada mahkeme tedbir kararı verebilir ve istasyonu dağıtıcıya teslim edebilir. Bu tür kararlar yasal değildir, çünkü dava sonucunu belirleyecek şekilde tedbir kararı verilemez. Ancak bazen mahkemelerden böyle kararlar çıktığı da oluyor. Bu durumda itirazınız da reddolunursa 5 yıl süre dolana kadar istasyona giremezsiniz. Bu nedenle 5 yıl dolan kadar bir tedbir kararı verilmesine engel olun. Burada açacağınız bir karşı dava reddolunursa (ki mahkeme MK intifa hükümlerini uygulayacak ve reddedebilecektir) zor durumda kalırsınız. Ancak mahkemeye RK kararlarını, 4054 sayılı Kanunu ve 2002/2 sayılı tebliği vs anlatabilirseniz 5 yıl konusunu gündeme alabilir. Bu sebeple RK’ya başvurarak dağıtım şirketini ceza baskısına maruz bırakmak en doğru yöntemdir. Bugün başvursanız 2-3 ayda karar elinize geçer. Gelecek karar, sözleşmenin 2012 yılına kadar muafiyetten yararlanacağı şeklinde olacaktır ki bu karar 2012 den sonra sözleşmeye devam edilmeyeceği anlamına gelir. Başka ne söylenebilir bilmiyoruz. Kolay gelsin.

 11. Sayın Editör yardımlarınız için çok teşekkür ederim davanın ilerleyen safhalarında olumlu gelişmelerimi ve tecrübemi sizinle paylaşmaktan keyif duyarım.

  Saygılarımla,

 12. Alp bey

  Umarız her şey gönlünüzce olur. Diğer bayilere faydalı her gelişmeyi bizlere yansıtırsanız biz de buradan duyururuz. Kolay gelsin.

 13. Sayın editör; Bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir mükellefim P.O. ise 2002 yılıdan 15 yıllık intifa sözleşmesi var. bilindiği üzere 18/9/2010 tarihli P.o tek taraflı yaptığı intifadan vazgeçme yazıları tapılardan vergi dairelerine geldi. V.D. veraset ve intikal istiyor. Biz hala P.O. ile anlaşmamız devam ediyor bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar.

 14. Hurşit bey ne sorduğunu anlayamadık. İntifayı kaldırmak istemiyorsanız harcı yatırmazsınız.

 15. bız 3 kez sozlesme yenılemek zorunda kaldık,en son 16-09-2006 resmı sozlesmeyı ımzaladık.aradan 8 ay gectıkten sonra 10 yıllık ıntıfa bırakıldı.ayrıca 3600.000 satıs,ayrıca 45 bın tl de urunlerın bedelı ımzatıldı.ornegın totem ve yakıt tabancaları,sozmeslem 16.06.2011 de 3 ay kala sona erıcek.benım sormak ıstedıgım.yenı kanuna gore ıntıfa surelerı sozlesme tarıhınden ıtıbaren 5 yıl olarak degıstımı? ayrıca satıs kotasını doldurdugumuz halde kotanın kalktıgı duyumlarını aldık.bıde yapılan 45 bın tllık urunlerınde faturası kesılmedı.bu bedel sozlesme ımzalamadıgımız halınde bızden gerı talep edılebılırmı.

 16. Berkant bey, tüm sözleşmelerin toplam süresi artık 5 yılı aşamaz. Bunun dışındaki sorularınız sözleşmeler incelenmeden cevaplanamaz. Bir avukata başvurun.

 17. SAYIN EDİTÖR

  FİRMA OLARAK 06-2009 TARİHİNDE DAĞITICI FİRMA İLE 11-2016 YA KADAR BAYİLİK SÖZLEŞMESİ YAPTIK

  DAĞITICI FİRMA İNTİFA HAKKI 11-2016 YA KADAR KENDİSİNDE OLAN BİR İSTASYONU FİRMAMIZA İNTİFA HAKKI DEVAM ETMESİ KAYDI İLE FİRMAMIZA 2016 YILINA KADAR BAYİLİK VERDİ ŞİMDİ İSE FİRMAMIZA REKABET KURULUNUN YASASI ONAYLANDI BIRAK GİT DİYOR

  EĞER REKABET KURULUNU YASASI ÖLÇÜ ALINARAK BİZİM İSTASYONU BOŞALTMAMIZ İSTENİYORSA YASA 12 MART 2009 DA YAYIMLANMIŞTI
  YASADAN 3 AY SONRA DAĞITICI FİRMA BİZİM FİRMAMIZLA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMIŞTIR

  ŞU AN FİRMA OLARAK NE YAPABİLİRİZ

 18. Sayın kerbela,

  Anladığımız kadarıyla intifası kendinde olan bir istasyon dağıtıcı tarafından size verildi. Ancak intifsı bittiği için size kullandırması söz konusu değil. Doğru anlamışsak yapacağınız şey daıtım firmasına tazminat davası açmak olacaktır.

 19. sayın editör
  dağıtım firmasına neye istinaden dava açabiliriz

  dava açsak bile dağıtım firması ben istemiyordum böyle olsun ama yasa çıktı diye kendini savunacak

  dava açarsak sizce kazanma şansımız nedir

  iyi çalışmalar

 20. Sayın kerbela

  Dağıtım şirketi bunu diyemez çünkü tebliğ tarihi 2003

 21. Sayın Editör,
  Öncelikle vermiş olduğunuz açıklayıcı bilgilerden dolayı teşekkür ederim.Durumumuz kısaca şu ;
  1-Yap İşlet Devret usulu ile Ruhsatlı arsamız üzerine istasyon yapılması için kiracı firma ile kira kontratı yapılmış.
  2-Tapuya kira şerhi işlenmiş ve Turcas Pet.e 20 yıl intifa verilmiş.(Cüzi bedel karşılığında)
  3-İntifa verenler (Kiraya veren)’in hiç bir şekilde bayilik ilşkisi olmamış.
  Bu durumda intifanın kalkması mümkün değil gibi anlıyorum yukarıdaki yorumlarınızdan.Sanırım doğru anladım değilmi?
  Şayet öyle ise bu bir FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ değilmidir sizce ?Bunu gidermek için yapabileceklerimiz nelerdir?Sorunumuz intifayı kaldırıp kiracı ile anlaşıp kendi işyerimizi kendimiz işletmek.
  Yorumunuza şimdiden teşekkür ederim.

 22. İntifa ve kira sözleşmesi tarihini yazmamışım.1998′de intifa verilmiş aynı tarihte kira sözleşmeside yapılmış ve tapuya şerh edilmiş,kiracı değişikliği nedeni ile yanılmıyorsam 2003′de kira sözleşmesi yenilenmiş.
  Tekrar teşekkürler.

 23. Tufan bey, siz intifayı kiracınız için dağıtıcıya vermişsiniz. Bu sebeple intifanın kalkması gerekir.

 24. Sayın Murat Bey ;
  Rekabet kurumu Soru-Yanıt bölümünde dikkatimi çeken bir konuyu paylaşmak istedim.Bizim durumumuzu bu görüş çerçevesinde nasıl değerlendirebiliriz?
  Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan kararlarda, intifa hakkının grup muafiyetinden yararlanma süresinin beş yıl ile sınırlandırıldığı belirtiliyor. Bu sınırlama her koşulda geçerli midir? Bu sürenin aşılmasının sonuçları nelerdir?

  Cevap: İntifa ve benzer etkiye sahip sözleşmelerin muafiyetten yararlanma sürelerinin beş yıl ile sınırlandırılmasının nedeni, bu tür sözleşmelerin bayiler üzerine getirilen rekabet yasağının süresini fiilen uzatarak, 2002/2 sayılı Tebliğ ile izin verilen beş yılın ötesine taşımasıdır. Dolayısıyla bu sınırlama, intifa ve kira gibi sözleşmelerle bayilik sözleşmesinin taraflarının HUKUKİ YADA İKTİSADİ OLARAK AYNI OLMALARI GEREKİR.

 25. sayın editör,
  intifa süresi 18/09/2010 da bitmesine ve bayilik sözleşmesinin de tek taraflı olarak tarafımızdan fesh edilmesin rağmen halen dağıtım şirketi intifayı kaldırmamıştır. durumu ihtar çekerek ifade ettik.
  bu durumda ne yapabiliriz?

 26. Tufan bey
  Hukuki ya da iktisadi bütünlükten kasıt, bunların aynı amaca yönelik bir teşebbüs olarak hareket etmesidir.

 27. Zeynep hanım

  rekabet Kurumu’na şikayet prosedürünü başlatırsanız sonuç alırsınız. Ancak belki de süreniz dolmamıştır.

 28. mustafa kemal 26. Kas, 2010 | 15:11

  İyi günler
  Sitenizi az önce buldum.Yazılarınız anlaşılır olduğundan danışmak ihtiyacı duydum.
  Petrol istasyonumuzu 01.12.2006 yılında bir şahsa 5 yıllığına kiraya verdik ve aynı tarihte petline petrol şirketine 15 yıllığına tapudan intifa hakkı verdik. (Şerh konuldu).Babam 16 eylül 2010 da vefat etti.
  Sorum şu:Kira ve intifa aynı gün bitermi? Biz çalıştırmak istersek hangi işlemleri ne zaman yapmamız gerekir? Başka bir dağıtıcı şirket ile anlaşabilirmiyiz? Kontrat bitiminde başka bir kiracıya bu istasyonu kiraya verebilirmiyiz.
  Sorularım bunlar cevap verirseniz çok sevinirim.

 29. Mustafa Kemal bey,

  İntifa 5 yılda biter. Kira sözleşmenizin koşullarını bilmiyoruz. İntifa ve kira sözleşmelerinizi bir avukatın incelemesi en doğru yoldur.

 30. sayın edıtor
  dagıtım sırketı
  bayıısının sozlemesı ve ıntıfa suresı bıttıgı zaman .zamanında yaptıgı urunlerın bedelını tahsıl etme hakkı varmıdır?ornegın gıydırme,akaryakıt pompası v.s.ayrıca urunlere aıt fatura bayııye kesılmemıstır.

 31. Berkant bey

  Bunlar ariyet olarak alınmışsa iade edilmelidir. İade edilmezse bedeli ödenir.

 32. Sayın Murat Bey;
  İnanırmısınız araştırdıkça kafam karışıyor.İntifa konusu veya yasalar bu denli karmaşık olmak zorundamı diye sormadan edemiyorum.Önceki sorularımdan anımsayacaksınız umarım.Şu anda takıldığım konu İntifa protokolumuzde yer alan bir ifade.Şöyle ki ;
  (((Maliklere ait …ada…parseldeki taşınmaz üzerine DAĞITICI’ nında katılımı ile Akaryakıt İstasyonu inşa ve tesis edilmiştir.İstasyon şu anda Bayi tarafından işletilmektedir.)))
  Rekabet kurulunun bir kararıda aşağıdaki gibi karşıma çıkınca çelişkiye düştüm.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder,konusunda uzmanlaşmış sizlerle çalışmanın,hukuk dilini anlayamayan bizlere büyük kazançlar sağlayacağını anlamış bulunmaktayım.İyi çalışmalar dileklerimle.

  BUNA GÖRE, dağıtıcıların bayileri ile aralarındaki dikey anlaşmalara 5
  yılın üzerinde bireysel muafiyet tanınabilmesi için;
  - Daha önce üzerinde hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından akaryakıt bayilik
  faaliyeti yapılmamış arsalar/araziler üzerinde kurulacak yeni akaryakıt
  istasyonlarına ilişkin olması,
  - Akaryakıt istasyonlarına özgü yatırımların dağıtıcı tarafından üstleniliyor olması,
  - Bayilerin 5. yılın sonunda, dağıtım şirketi tarafından üstlenilen ilişkiye özgü
  yatırımın varsa kalan süreye tekabül eden bedelini ödeyerek anlaşmaları sona
  erdirebilmeleri konusunda tarafların anlaşmaları
  190 şartlarının karşılanması gerektiği anlaşılmaktadır.

  Bu duruma göre İstasyonumuz üzerindeki İNTİFA size göre kalkmalımı ?

 33. Tufan bey

  Rekabet Kurulu burada dağıtıcının yapacağı yatırımın 5 yılın sonunda geri dönmeyeceğinden hareketle böyle bir karar vermiştir. Byle olsa dahi 5 yılın sonunda kalan yatırım parasının ödenmesi halinde de intfa kalkacaktır. Biz buradan kısıtlı bilgilerle evet kalkacak, hayır kalkmayacak dersek doğru yapmış olmayız. 5 yılın sonunda dağıtıcı intifayı kaldırmıyorsa burada bir hukuki sağlamlık görüyordur kendi açısından. Çünkü onların hukukçu kadroları da bu konuda yetişmiş kişilerdir. Bu sebeple sizin durumunuzun da tüm belgelerle birlikte bir hukukçu tarafından incelenmesinde yarar vardır. Ancak bedel ödeyerek ya da ödemeyerek 5 yılın sonunda her intfa kalkar.

 34. Murat Bey;
  Bizim hukukçumuz’da bu konuda tereddüt içerisinde aynen benim gibi.Sizinle sitedeki iletişim no’larından iletişime geçmem mümkünmü ?

 35. Tufan bey, mesai saatleri içinde iletişim kurabilirisiniz.

 36. Name (required) musa 05. Oca, 2011 | 12:10

  istasyon sahibi olarak dagıtıcı şirket lehine 15 yıllık intifa tesis ettik ilk 5 yıllık süre 20,5,2011 de dolacak.
  bu arada işletme için B şahsına da intifa süresi kadar ki intifa süresiyle eşit olacak dediler ve 15 yıllık kira sözleşmesi imzaladık.
  1- intifa süresi 5 yıl sonuna kendiliğinden fes olurmu
  2- B şahsıyla yapılan kira sözleşmesi intifa süresine baglı oldugundan 5. yıl sonunda 20,05,2011 tarihinde sona erermi
  cevabınız için teşekkür ederim

 37. Musa bey, intifa süresi 5 yılın sonunda biter, kira sözleşmesi bitmez.

 38. Name (required) 12. Oca, 2011 | 14:28

  iyi günler
  süre dolmasına rağmen intifa kaldırılmadı bizde rekabet kuruluna baş vurduk ön incelemede olduğu söylendi ….31 aralıktan sonra yakıt satılamayacağı söylendi bu doğrumu esneme payı varmı şu an yakıt satışı olabilirmi

 39. Şule hanım 31.12.2010 dan sonra neden yakıt satılamayacakmış, biz bilmyoruz. Sanırım bu söylenti tank otomasyonuyla ilgili olarak çıktı, ancak bir sorun yok.

 40. Sayın Editör;bizim 1999 yılında PO ile 14 yıllık bir sözleşmemiz ve intifamız vardı.Fakat 2006 yılında PO özelleştiğinden yeni yönetim bizimle 5 yıllık bir sözleşme daha imzaladı.Biz 17/6/2010 tarihinde kendilerine ihtarname göndererek 18/9/2010 tarihinden itibaren sözleşmeyi feshettiğimizi bildirdi.Şimdi PO bize ikinci sözleşmenin süresinin 2011 yılında doğduğundan bahisle tazminat davası (intifa harçlarının kendilerince ödenmesi ve mahrum kalınan kardan dolayı)açmış durumda.Bizse ikinci sözleşmenin ilk sözleşmenin devamı nitelğinde olduğunu düşünüyoruz.Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

 41. Name (required) 14. Oca, 2011 | 12:19

  bir istasyonumuz var. 2004 yılında 10 yıllığına kiraya verdik.tapuda şerh yok.
  söylediğim gibi süre dolmasına rağmen intifa ve ipotek kaldırılmadı rekabet kuruluna bş vurduk ön incelemede dendi…2002´2 sayılı dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyeti tebliği hükümlerine göre18.09.2010tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ya intifayı yenileyip ticari faliyetlerine devam etmeleri yada 3 ay içerisinde stokları bitirip intifa yenileninceye kadar satışlarına son vermeleri gerekmektedir dedi avukatımız…sormak istediğim buydu yakıt satmaya devam ediyorlar. biz intifayı yenilemeden yakıt satabilirlermi…teşekkürler

 42. Cengiz bey, sözleşme devam ederken ve bir intifa baskısı yokken yeni bir sözleşme yapmak sözleşme iradesinin yenilenmesidir. Bunun dışında dava dosyasına ve belgelere bakmadan net cevap vermek de doğru değil. Hukuki süreç bu kadar kısa bilgilerle belirlenemez. Avukatınıza başvurun.

 43. Şule hanım, 18.09.2010 tarihinen sonra intifanın yenilenmesini nereden çıkarttınız. Sözleşme son bulmuş ve 3 ay içinde yeni bir dağıtıcıyla sözleşme yapmamışlarsa, stoktaki malı bu süre içinde satabilirler. Bu konuda EPDK’nın açık beyanı var.

 44. slm sayın editör 22.03.20011 intifam bitiyor rekabet kurulu kararı geregi normalde 20021 sona eriyordu eger tekrar aynı firmayla bayiligi yeniledigim zaman intifa devam edermi tşk ediyorum

 45. Uğur bey, RK bunu kabul ediyor ama dağıtıcılar genelde intifayı kısaltma ya da kaldırıp yeniden koyma işlemi yapıyorlar.

 46. Sayın editör, dağıtıcı firma ile anlaşarak intifayı kaldırdık. Tapu masrafını ödeyeceklerini söylemelerine rağmen ödemiyorlar. Masrafı talep etme hakkım var mı? Yani, intifayı kaldırırken yaptığım masrafın hukuki sorumlusu kim? Şimdiden teşekkürler…

 47. Ahmet bey masraf size aittir.

 48. 2008 yılında x fırmasından y fırmasına ozamanın sartlarında transfer olan bayıımız ozamanın sartlarında yuklu mıktarda hıbe almıstır.bız 2010 yılında eskı sahıbınden aldık.eskı borcları ıle beraber.borcları taksıtlendırdık.ıstasyon suan deger kazandı satmak ıstıyoruz.sızden rıcam transfer zamanında odenen ucretı gerı talep etme hakkı var mı y fırmasının?sozlesme 5 yıla ındı bu bır blof mu bıze karsı yoksa alma hakkı var mı,bu sekıl 100 ıstasyona odeme yapıldı ayrıca.
  hukukı olarak ne yapmamız gerekır ayrıca

 49. bey, hibenin veriliş şeklini bilmeden geri alıp alamayacağına dair bir şey söyleyemeyiz. Ne yapmanız gerekir sorusuna cevabımız, bir avukata başvurun.

 50. mehmet i.varol 28. Şub, 2011 | 20:44

  Sayın Editör,
  27.05.2009 tarihinde intifa verdim.Tapuda intifa bedeli olarak 300.000.TL yazmasına rağmen bayisi olduğum şirket tarafından herhangi bir ödeme gerçekleşmedi.Başkacada ne yatırım ne de herhangi bir ücret aldım.Mevcut akaryakıt sözleşme tarihim 25.08.2006 olmak müzere 5 yıldır.İntifa bedelini ödemediğinden sözleşme bitiş tarihiyle intifamıda kaldırta bilirmiyim? öneriniz ne olur iyi çalışmalar.

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi