İNTİFA

Sektörün var olmasından bugüne kadar gelinen süreçte, intifa, akaryakıt bayiliği yapmanın mecburi kuralıymış gibi uygulanmıştır. Bugüne kadar konuştuğumuz bayilerin büyük bir bölümü intifanın ne olduğunu bile bilmemektedir. Neden verdiği konusu sorulduğunda ise, öyle gerekiyormuş, istediler, verdik cevabıyla karşılaşılmaktadır. Durum böyle olunca akaryakıt bayiliği yapmaya devam eden istasyonun 2.,3. nesil kuşaklar durumu sorgular olmuştur. Neden ?
Bu neden tamamen bankalara kredi için gittiğinizde önünüze uzatılan kredi sözleşmesini okumadan imzalamanızla aynı cevabı karşılamaktadır. Neden imzalarız, çünkü öyle gerektiğine inanırız, okuyup değiştirme şansımız yoktur, kısaca mecbur olduğumuzdandır. İntifada da böyledir; benim bayiliğimi alacaksan intifa vereceksin. Ne zararı var sana, yoksa kötüniyetlimisin, tapuyu alıp bir yere götürmeyeceğiz ya…vs. gibi devam eden soru ve kendi kendine verilen cevaplara karşın, utanarak, sıkılarak, dağıtım şirketine haksızlık ediyormuşcasına hatta biraz da kendimize kızarak bu intifaları veririz. Neredeyse tapuyu bile isteseler verecek durumdadır bayi.
Eski akaryakıt bayilerine bakalım, yörede hatırı sayılır, ağadır, paşadır, benzinlik sahibi olmak kolay değildir, yörenin itibarlı kişisidir. Bu kişiler fazla sorgulamaz, koskoca dağıtım şirketi yörenin saygın kişisine yanlış yapacak değil ya. Peki en sonunda ne oldu, yörenin itibarlı adamının istasyonu neredeyse kapanma aşamasına geldi. Neden ?
Çünkü dağıtım şirketleri büyüdü, tekel, kartel oldu, ben ne dersem o olur aşamasına gelindi. Sana bu kadar yeter, kazanmasan da olur, hatta senin istasyonuna kurulacak gaz satışından bile ben kar alırım dendi. Dendi ama bunlar sözleşmeye yazılmadı, el altından alındı. Hani bu istasyon benimdi, ben sadece sen istedin diye intifayı verdim, şimdi diyorsun ki buranın kullanma hakkı benim, burada satacağın maldan pay alırım. Tamam hukuken böyle de adalet bunun neresinde. Ben senin malını satmak için, başka bir dağıtıcıya gitmemek için intifayı verdim, bu gazdan pay almak da nereden çıktı. Cevap, işine gelirse, yoksa çıkartırım seni buradan.
Bir iki tane cesur adam çıktı, mahkemeye başvurdu. Hakimler inceledi durumu, imkanı yok bayiin kazanmasına. Getirttiler tapudan intifa senedini, hani burada bayilik sözleşmesinden bahsedilmiyor, sen koşulsuz istasyonunun kullanım hakkını devretmişsin, o da sana kullandırıyor. Keyif onun, kullandırmazsa çıkar gidersin.
Evet yüzlerce istasyon sahibi, yörenin itibarlı adamı istasyonunu terk etti, hepsi harap durumda, dağıtıcının keyfine kalmış bekliyor. Bir kısmı dağıtım şirketlerince başkalarına verilmiş işletiliyor ama büyük bir kısmı kaderine terk edilmiş.
Yahu kardeşim intifayı verdik, hani 4 pompalı makine koyacaktın, kanopiyi tamir edecektin. Sözleşmeyi bana imzalattın, intifayı aldın. Şimdi diyorsun ki, yönetim kabul etmedi. Saha ve bölge müdürleri bayi ile karşı karşıya kalsa da çözüm olmadı. Ben senin dediğini yaptım, intifayı verdim, senin yetkin yoksa neden bunu bana imzalattın, hadi çöz intifamı. İntifayı almaya yetkim var da çözmeye yok.
Tabi ki burada anlatılanlar yanında kötüniyetli bayilerde çıktı, ama bunlar sıkıntının içinde yok denilecek kadar az sayıdaydı. Sektörde o kadar homurdanma oldu ki, Rekabet Kurumu dayanamadı ve işe el atmak durumunda kaldı.

Bu arada Danıştay 13. Dairesi önüne gelen bir olayda, 13 Mayıs 2008 tarihli kararla ”Dağıtıcı ve bayi arasında imzalanan intifa sözleşmesi ile bayilik sözleşmesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiği”ni vurgulamıştır. Danıştay’ın emsal niteliğindeki bu kararı Akaryakıt Sektör Raporu’nda yapılan tespitlerle örtüşünce, Rekabet Kurulu sektör raporundaki görüşünü kararlarına da taşımayı uygun görmüştür. Rekabet Kurulu’nun, ”Pol-Pet Petrol Ürünleri Tur. Konaklama ve Din. Tes. Ltd. Şti-Bölünmez Petrolcülük A.Ş.” ve ”Barbaros Akaryakıt San. Tic. Ltd. Şti.–Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.” arasındaki uyuşmazlıklarda ilk defa aldığı kararı bundan sonraki tüm başvurularda da defalarca tekrarlama yolunu seçmiştir. Karara göre, ”2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde koşulları belirtilen muafiyetten yararlanabilmek bakımından, alıcılar üzerine getirilen rekabet yasağının süresinin beş yılı aşmaması gerektiğine, taraflar arasındaki bayilik sözleşmesi ile bağlantılı kredi sözleşmeleri, ekipman sözleşmeleri, uzun süreli kira sözleşmeleri ya da uzun süreli intifa hakkı tanınması gibi şahsi ya da ayni hakların da rekabet yasağının süresini fiilen uzatacak şekilde kullanılamayacak. Bu tür sözleşmelerin varlığı halinde, beş yılı aşan süreler bakımından, 2002/2 sayılı Tebliğ’de tanınan muafiyet koşullarının ortadan kalkacak. Dikey anlaşmalarda yer alan rekabet yasağına ilişkin hükümler, 2002/2 Sayılı Tebliğ’in 5. maddesiyle uyumlu hale getirilmesine ilişkin geçiş sürecinin 18 Eylül 2003 tarihinde başlayıp, 18 Eylül 2005 tarihinde sona erdiği, bu çerçevede; 18 Eylül 2005 tarihinden önce yapılmış olan ve süresi beş yılı aşan sözleşmeler, Rekabet Kurulu tarafından uygulanan ‘azami hadde indirme’ ilkesi gereğince 18 Eylül 2010 tarihine kadar Tebliğ’de yer alan muafiyetten yararlanabilecek. Bu tarihten sonra muafiyet koşulları ortadan kalkacak. Dağıtıcı ile bayi arasında imzalanan bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı olarak intifa sözleşmesinin 18 Eylül 2010 tarihine kadar 2002/2 sayılı tebliğ uyarınca muafiyetten yararlanabilecek.” Kurul, bu nedenle bu aşamada ön araştırma yapılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olmadığına, bu tarihten itibaren intifa hakkı çerçevesinde bayilerin yeniden sözleşme yapmaya zorlanması halinde 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi çerçevesinde işlem başlatılacağının ilgili taraflara bildirilmesine karar vermiştir.

Bu kararların gerçek gerekçesi, dağıtım şirketlerinin bazen 25-30 yıla varan intifa sözleşmeleri ile adeta tapu malikiymiş gibi hareket etme yolunu seçmeleri ve bayie başka seçenek bırakmamalarıdır.

NASIL UYGULANACAK
Rekabet Kurulu tarafından 13.05.2009 tarihinde verilen ilk karardan itibaren tüm başvuruculara verilen cevaplar,
“1-Taraflar arasındaki 18.09.2005 den önceki tarihli işleticilik sözleşmesi ve bununla bağlantılı intifa sözleşmesinden oluşan rekabet yasağına dayalı ilişkinin, 18.09.2010 tarihine kadar 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına,
2-18.09.2010 tarihinden sonra taraflar arasında mevcut olan dikey ilişkinin her iki tarafın da rızası olmaksızın herhangi bir sebeple uzatılmaya zorlanması halinde 4054 sayılı Kanun çerçevesinde işlem tesis edileceği hususunun dağıtım şirketine bildirilmesine karar verilmiştir “ şeklindedir.
Başvurucuların intifanın da kaldırılması içerikli taleplerini almaya başlayan Rekabet Kurulu daha sonraki kararlarında “ 3-Bununla birlikte intifa hakkının tapudan terkinine karar verme yetkisinin hukuk mahkemelerinde olduğu hususunda başvuru sahibinin bilgilendirilmesine “maddesini de eklemeyi uygun bulmuştur.
Rekabet Kurulu’nun kararlarından çıkan sonuca göre, 18.09.2010 tarihinden önce düzenlenen intifa sözleşmelerinin süreleri 5 yıldan fazlaysa, bu intifa sözleşmeleri en fazla 18.09.2010 tarihine kadar devam eder. Bu tarihten sonra intifa sözleşmesine zorlanılması halinde Kurum tarafından 4054 sayılı Kanuna göre işlem yapılır ve ceza verilir. Ancak bu karar ve ceza işlemi intifayı ortadan kaldırmaz. Kurumca verilen bu karar hukuk mahkemelerinde açılacak intifanın iptali davasında delil olarak kullanılabilir.
Bu durumda bayilere bizim tavsiyemiz şu olacaktır. Öncelikle taraflar arasındaki intifa sözleşmesinin, bayilik ilişkisinin bir unsuru olup olmadığının tespiti için Rekabet Kurumu’na başvurmak gerekir. Zira eğer intifa sözleşmesi bayilik ilişkisinin bir parçası değilse Rekabet Kurumu bu konuda olumsuz karar verecektir ve bu durumda intifa sözleşmesiyle ilgili ihtilaf Medeni Kanunun ilgili hükümlerine göre çözümlenecektir. Bunun doğal sonucu da 5 yıl sınırının uygulanmayacağıdır. Ancak Rekabet Kurulu kararlarına karşı idari yargıda dava açılabileceğinden, böyle bir kararın yargıya taşınması mümkün olacaktır.
Biz bu kitapta okurlarımızın kafalarını hukuki terim ve sistemlerle doldurmak yerine karar verme durumunda bir avukattan yardım alırken neye dikkat etmeleri hususunda ön bir bilgi vermekten ibarettir. Sistemin nasıl işlediğini bilen bayiin hukuki süreci anlayabilmesi ve onu takip eden avukatına doğru ve gerekli bilgileri sunabilmesi bu kitabın asıl amacıdır.
Yukarıda anlattığımız şekilde Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru neticesinde, başvuru 18.09.2010 tarihinden önce ise, size gelecek cevap bir ön araştırma sonucu olup, bu tarihten sonra intifaya ısrar edilmesi halinde soruşturmaya devam edileceğidir. Gerçekten de 18.09.2010 tarihinde dağıtım şirketince intifa kaldırılmazsa, durum Rekabet Kurumu’na ihbar edilir ve böylece soruşturmaya devam edilmesi sağlanır. Soruşturma sonucuna göre elde edilecek karara göre hukuk mahkemelerine başvuru yapılarak intifanın tapudan terkini mümkün olabilecektir.
Bizim dışımızdaki bir kısım görüşlere göre şimdiden Rekabet Kurumu’na başvurmaya gerek yoktur. 18.09.2010 tarihinde intifa kaldırılmazsa, kuruma o zaman başvurulur. Ancak bugün 6 ayda verilen kararlara karşın, 18.09.2010 tarihinden sonra binlerce başvuru kaç ayda cevap bulur onu siz tahmin edin. Bu sürece bir de hukuk mahkemesine açacağınız davayı eklerseniz, 18.09.2010 tarihinden sonra da birkaç sene kaybetmeniz gerekecektir. Oysa Rekabet Kurumu görüşünü belli etmiştir ve bu görüş çerçevesinde sizin de hakkınızda bir karar almanızda yarar vardır. 18.09.2010 tarihi geldiğinde siz başvurmamış bayilerin en az bir yıl önünde olacaksınız.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

228 Cevaplar | “İNTİFA”

 1. Mehmet Varol bey, intifa sözleşmesi 27.05.2014 tarihinde biter. Almadığınız bir bedele neden imza atıyorsunuz bunu da anlamak mümkün değil gerçekten.

 2. mehmet i.varol 02. Mar, 2011 | 18:32

  intifa için bedel ödememesi intifayı kaldırmaya yetmezmi?Birde tapuda yazan intifa bedelini alabilirmiyim?

 3. Mehmet bey, intifanın kaldırılması şartları arasında bedelin ödenmemesi yoktur. intifa bedelini aldım diye tapudaki resmi senette imzanız yoksa alabilirisniz tabiki.

 4. mehmet i.varol 23. Mar, 2011 | 18:50

  Öncelikle ilginizden dolayı çok teşekür ederim.

  Benim konumu biraz daha derinleştirmek istiyorum.
  Ben mevcut istasyonumu 2003 tarihinde düzenlenen bir protokolle satın aldım.protokole göre 6 taksitte istasyon bedelini ödeyecektim son taksitlede istasyonu tapu devrini gerçekleştireceklerdi ve aynı protokolle 15 yıllık intifa verecektim.Fakat bayisi bulunduğum firma 2004 tarihinde istasyonun satış faturasnı kestiği halde tapu devrini gerçekleştirmedi.Tapu devrini zoraki yaptırabildim,sözlü şart koşarak yeni sözleşme yapmadan 2014 kadar intifa koydu.Son yaptığım Akaryakıt sözleşme bitiş tarihi ise 2011 dir. Bayisi bulunduğum firma devrini zamanında yapmış olsaydı gecen yıl bende özgür kalacaktım ama tapu devrini yapmayız tehdidiyle 2014 kadar intifa aldılar.Şikayetci olsam intifamı kaldırta bilirmiyim? iyi akşamlar iyi çalışmalar.

 5. Sayın Varol, sorununuz buradan bir kaç kelime ile çözümlenecek gibi değil. Hikayeyi karşılıklı konuşmadan ve belgeleriniz tam olarak incelenmeden verilen yanıtlar yanıltıcı olur. Bu sebeple ya bir avukata başvurun, ya da bizi ziyaret ederseniz size daha faydalı yorumlarda bulunabiliriz. Kolay gelsin.

 6. Mehmet İ.VAROL 24. Mar, 2011 | 19:05

  Belgeleri gönderebilirim,konuşmayı isterim.Size Nasıl ulaşabilirim.

 7. Sayın Varol,
  İletişim bölümündeki telefonlardan irtibat kurabilirsiniz

 8. HASAN ALDANMAZ 08. Nis, 2011 | 13:25

  Sayın Editör; Dağıtıcı firma tarafından petrol bayisine 18.09.2010 tarihinden önce bayilik sözleşmesini uzatmaması halinde 18 eylül günü dahil hiçbir şekilde akaryakıt verilmeyeceği söyleniyor. bayinin bayilik sözleşmesinin bitim süresi ise 31.12.2010 tarihidir. intifa süresinin bitim tarihi ise 2015′ti. bayi 18 eylül günü mağdur olmamak 18 eylülden önce yeni 5 yıllık yeni bir bayi sözleşmesi imzalıyor. Protokolle de mevcut intifanın 18 eylül itibariyle dağıtım firmasınca sonlandırılacağı, bayi tarafından da 5 yıllık yeni bir intifa hakkı tesis edileceği taahhüt ediliyor. ancak bugüne kadar dağıtım firması intifayı ihtara rağmen terkin etmedi. bunun üzerine bayi olarak intifanın terkini için asliye hukukta terkin davası açtık. dava sürüyor. bu aşamada biz fiili baskı altında olduğumuzdan ve akaryakıtsız kalmamak için ve henüz o zaman itibariyle bayilik sözleşmesinin bitimine 3 ay kala yeni bir bayilik sözleşmesi yaptığımız hususuda göz önüne alındığında 1) terkin istemimiz haklımıdır? 2) bayilik sözleşmesini de feshetme hakkımız bulunmaktamıdır? 3) mahkeme terkin kararı verirse (kendi istekleri ile ve protokole göre kaldırmadıkları için) bunlar protokole dayanarak yeniden intifa hakkı tesisi isteyebilirler mi?

 9. Hasan bey, intifanız 18.09.2005 den önce başlamışsa 18.09.2010 da biter. Dava açmanıza gerek yoktu, Rekabet Kurumu’na başvurmanız daha doğru olurdu. Medeni Kanun’da intifanın kalkma sebebpleri tahdidi olarak sayılıdır. Sizin açtığınız dava ile intifa kalkmaz.

 10. Name (required)ayhan 30. Nis, 2011 | 11:12

  selam vergi dairesi tapuya haciz koydu bu durumda intifa verebilirmiyim…

 11. Sayın Ayhan Şahin,

  Kamu haczinin bulunması durumunda, intifa verebilmek için haciz koyan kurumun muvafakatı gerekir.

 12. Sevgili editör.Benim dağıtıcı firmayla olan sözleşmem bu ay içerisinde bitiyor. Ama intifa yı çeşitli sebeplerden dolayı 1 yıl geç verdiğim için intifamın bitmesine 1 yıl var.başka bir firmayla anlaşmak istiyorum acaba hangisi geçerli sözleşme tarihimi intifa tarihimi.Ayrıca sözleşmede yazılı olan hibe ve kredilerimi dağıtıcı firma bana vermedi bu benim için koz olabilirmi. nasıl bir yol izlemeliyim. teşekkürler…

 13. Sayın O.Vapur
  İntifanız bir yıl sonra biter. 1 yıl için sözleşme yapmanızı isterler. Bunlar genel bilgiler. özel durumunuzu bir avukatın incelemesi gerekir.

 14. HASAN ALDANMAZ 10. May, 2011 | 14:56

  Sayın Editör; 08.04.2011 tarihinde daha önce intifa ile ilgili soru sormuştum. orda da belirttiğim gibi intifa hakkının terkini için dava açmıştık. Mahkeme bugün davamızı kabul ederek taşınmaz üzerindeki intifa şerhinin terkine karar verdi. bundan sonra daha önceki sorumda da belirttiğim üzere 18 eylülde onlar intifayı terkin edecekti. bizde aynı tarihte yenisini şerhedecektik. şimdi onlar protokole uymadıkları için mahkeme kanalı ile kaldırmış olduk. onlar da şimdi protokol gereği intifa şerhi koymamız için ne yapabilirler? protokole uymayanlar onlardı bu durumda da protokole göre yeniden intifa isteyebilirler mi?

 15. Sayın Hasan Aldanmaz
  Protokole göre intifa verme yükümlülüğünüz mahkeme kararı ile olmaz. Ancak sizden tazminat talep edebilirler.

 16. Sayın editör öncelikle böyle bir hizmet verdiğiniz için bütün emeği gecen arkadaşlara tşk ederim.Ben sıfırdan istasyon kuruyorum bir şiretle anlaşmak üzereyim fakat şirket bana intifa degilde kira anlaşması yapacagını ve bunun karşılığında da bana 20.000 dolar verecegını soyluyor(5 yıllık).Ben şirketten her hangi bir yardım almıyorum ama kurallarımız bu şekilde diyo şirket Türkiyenin büyük gruplarından bunu yapmamın sakıncası olurmu bilgilendirirseniz memnun olurum….

 17. Fatih bey,
  Bayilik sözleşmesini 5 yıldan önce feshederseniz kiracı dağıtım şirketi olduğu için sizi çıkartır ve başka birisine kiraya verebilir (Kira sözleşmesinde sizden alt kira yetkisi isteyecektir). Yani tamamen hukuki garanti.

 18. Peki bunu lehime nasıl cevirebilirim.Yada izleyeceğim yol nasıl olur.Sözleşme feshi söz konusu degil ama yınede garantıye almak lazım.Kira alt yetkisiz versem nasıl olur veya verebılırmyıım?

 19. Fatih bey, biz burada kişiye özel cevap veremeyiz. Çünkü elimizde bilgi ve belge yok. Bunun için bir avukata başvurun. Zira size şöyle veya böyle yapın dersek ve sonuçta bu fikrimiz doğru çıkmazsa siz mağdur olursunuz. Bu nedenle bu sorumluluğu bir avukatla paylaşın.

 20. 2006 yılında 5 yıllık sozleşme imzalamıs bulunmaktaydık.2011 yılı eylul ayında sozlesmem bıtıcek.2008 yılında epdk cıkarmıs oldugu kota sınırlandırması kalkması sonucu kanun geregı 1 yıllık bır sozlesme ımzaladık.sozlesmede soyle yazmakta,antlasma 1 yıldır.taraftardan bırının ıznı olmaksızın tekrar 1 yıl uzuyabılır.ayrıca sozlesme 5 yıldan fazla uzatılamaz.ve tarafların karsılıklı ımzaları oldugu taktırde sure 5 yıl uzucaktır.ıntıfamım suresı bıtmek uzere sozlesmemde 2013 olarak goruluyor.ve benımle yenıden anlasma yapmak ıstıyorlar.sımdı.yılındakı sozlesmem 5 yıl uzar mı?fakat sozlesme sonrası cıft taraflı antlasma yapılmadı!
  ve ılk sozlesmem gecerlı oldugu soylendi?yoksa benımle yenıden sozlesme yapmak ıcın bana blof mu yapılmaktadır.ayrıca aynı fırma ıle antlasma yapmak ıstemıyorum.genel mudurun ıntıfanız bıttıgı ıcın sozlesme gecersızdır dıyor?ıntıfa suresıde 8.15.2011 de bıtıcektır.
  bu konuda ne yapmak gerekıyor?

 21. Murat bey, anlatımlarınızdan sözleşmenin 1 er yıllık toplamda 5 yıl olduğu anlaşılıyor. Her yılın sonunda sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Ancak siz yine de bir avukata başvurun. Çünkü bu işler buralarda soru cevapla aydınlanmaz.

 22. sevgili editör benim dağıtıcıyla olan sözleşmem 2 ay sonra bitiyor.fakat intifayı özel sebeplerden dolayı geç verdiğim için intifamın bitmesine 2 yıl var.acaba sözleşmem bittiği zaman başka bir dağıtıcıyla anlaşabilirmiyim,yoksa intifa süresini mi beklemem gerekli.intifanın yaptırımı varmı anlaşırsam.saygılar…

 23. sayın M.Yılmaz,
  Sözleşmeniz bitse de intifanız 2 yıl daha devam eder. Aynı dağıtıcıyla çalışmak istemezseniz intifa hakkını kullanmak ve sizi istasyondan çıkartmak için dava açabilir. Tedbir kararı alabilirse işiniz zorlaşır. Bu sebeple karar vermeden önce bir avukatla, olabilecek her hamleyi tartışmanızda yarar var. Kolay gelsin.

 24. Selamlar,
  Öncelikle size ve ekipte çalışanlara teşekkür ederim.
  Benim sorum şu; dağıtıcı firmaya 2006 yılımım 12. ayında 15 yıllık intifa verdim. 2007 senesinin 6. ayında ise 15 yıllık sözleşme yaptık. Rekabet kurumunun kanuna göre 15 yıllık süre 5 yıla düştü. Peki benim dağıtıcı ile anlaşmam hangi tarihte bitecek.
  Diğer bir sorum ise başlangıçta aldığım hibe ve kredi için şirket benden nasıl bişr hak talep edebilir.
  iyi çalışmalar

 25. Hasan bey intifanız 2011 de biter. Aldığınız 15 yıllık hibenin 10 yıla karşılık gelen kısmını geri ödersiniz. Kredinizin geri ödenme şartları neyse ona göre onu da ödeyeceksiniz. Ancak bazı hibeler geri ödenmeyebilir. Bunun için intifa, bayilik ve diğer sözleşmelerinizi bir avukatın incelemesi gerekir.

 26. peki odeyecegim kalan kisim olan 10 yillik miktar neye gore belirlenecek. Aldigim paranin 3/2 si midir? Uzerine eklenecek faiz yada baska yukumluluk var midir? Kanopi ve tanklari da sirketten yatirim olarak almistim. Ariyet sozlesmesinde bunlar yazili degil. kanopi ve tanklari geri alma sansi var midir? ( hukuksal olarak nasildir bilmem ama bana gore kanopi ve tanklar sabit ve betonun altinda oldugu icin demirbas olarak gecmemeli) Kredi odemem bitmesine ragmen bana bir faiz cikar mi? Bu konuda emsal olacak davalar oldu mu ve sonucu nasil gerceklesti? biliyorum biraz cok soru sordum ama yeniden anlasamama durumunda bu konular mahkemeler tarafindan mi belirlenecek ? Ve bu surecte dagitici firmanin icra takibi baslatma hakki dogar mi?

 27. Sayın Hasan Kaya, dağıtım şirketlerinin hukuk servisleri sizden alabilecekleri herşeyi talep ederler merak etmeyin. Ancak neyin geri verilip neyin verilemeyeceğini hukuk belirler. Bunun için avukatnıza danışmanızı ve atacağınız her adımı şimdiden onun gözetiminde atmanızı öneririz. Ariyet sözleşmesinde yazmasa da bunları verdiğini, yaptığını fatıra vs. ile ispat ederler. 10 yıllık iktarı aldığınız paranın bugünkü değeri olarak isterler. Kredi ödemeniz bitmişse faiz çıkmaması lazım. Ancak bütün bunlara sağlıklı cevap verebilmek aranızdaki sözleşmelerin incelenmesiyle mümkün olur. Tabiki bu konuda bir çok mahkeme kararı var ama bu sizin işiniz değil. Siz işinizi yapın avukatlar kendiişlerini. Dağıtım şirketlerinin avukat kadrolarıyla sizin başa çıkmanız mümkün olmaz. Kolay gelsin.

 28. İlginiz için teşşekkür ederim. iyi çalışmalar.

 29. SELAMLAR
  Bizim şirketimizle 19 yılllık intifa ve sözleşmemiz varken bildiğiniz üzere çıkan yasa neticesinde şu an 10 ayımız kaldı. Sormak istediğim şirket şimdi bize bir teklif ile geldi ve yeni 5 yıllık anlaşma ile geçmişe dair bütün alacaklardan ve taahütten vazgeceğini söylemesine rağmen yeni sözleşmede hertürlü hukuk yolunun açık olduğuna dair ibareler var.Sorduğumuzda bu ibareler olmazsa olmazlardan diye söylüyorlar.Anlaşma yapmazsak bize karşı hukuk yolu açık.Ne yapmalıyım

 30. Özkan bey, buradan yardımla sorunlar net olarak çözülmez. Tüm sözleşme ve belgelerinizle avukatınıza başvurun.

 31. Sayın editör
  Ben Sıfırdan istasyon yapacağım.şirketle ön protokol diye bir antlaşma yapacagımız söylendi.Bu antlaşma içinde dikkat edecegım bir husus varmı veya buradaki en önemli (hukuk anlamda) şey nedir?

 32. Fatih bey, en önemli şey sizin o anlaşmayı bir avukatla yapmanız. Burada bir kaç satırda size hukuk öğretemeyeceğimize göre herkes kendi işiyle ilgilenecek; siz bayilik yapacaksınız, avukat da sözleşmeyi yapacak. Sonra başınıza bir şey geldiğinde bu yazdığımızı hatırlayacaksınız.

 33. selam benim sorunum 2007 tarihinde 15 yıl intifa verdim şimdi yeni kanuna göre 2012de intifam bitecek bankaya olan borcumdan dolayı istasyon tapuma haciz konulmuş benim sorum sürem dolduktan sonra yeni birşirketle anlaşsam bankaya olan borcumdan dolayı yeni şirkete intifa verebilirmiyim yada banka bana sorun çıkarırmı bukonuda bana yardımcı olursanız sevinirim

 34. Erdoğan bey rehin sahibinin rızası olmadan intifa veremezsiniz.

 35. cevabınızdan dolayı teşekürler o zaman mevcut dolum tesisiyle devam edecez intifa zaten onlarda o zaman bir sorun olmaz değilmi bunada cevap verirseniz sevinirim saygılar

 36. Name (required) 22. Tem, 2011 | 08:00

  mrb. bir istasyon kiralama öncesinde size sorularım olucak.buyuk şirketlerden bir tanesi.sözleşmesi intifası bitmiş.yani bir şirketle anlastıgımız zaman bize vereceği nakit paranın karsılıgında bizden istiyecegi kosullar ne oluyor.yardımcı olursanız sevınırım

 37. Sayın Cihat bey,

  Sizden intifa, ipotek vs. gibi teminat ve satış taaahhüdü isteyeceklerdir. Her dağıtım şirketinin çaalışma koşulları farklıdır. Bunun için bir standart vermemiz mümkün değil

 38. Name (required) 22. Tem, 2011 | 11:28

  Pekı ıpoteki herhangi baska bir yer göstersek yanı petrolun arsası veya kendısı olmasa olur degılmı?

 39. Cihat bey biz dağıtım şirketi değiliz, bunu kabul edip etmemek onların elinde.

 40. Name (required)MEHMET 30. Tem, 2011 | 11:46

  mrb editör bey.bizim intifa sözleşmemiş bayilik sözleşmemizden altı ay önce yapıldı.buna göre biz intifa sözleşmesi tarihinden itibarenmi beş yıl içinde serbest kalacağız yoksa bayilik sözleşmesi itibariylemi aydınlatırsanız sevinirim.

 41. Mehmet bey, intifanız bitince intifanız kalkar. Sözleşmeniz devam eder.

 42. Sayın editör mülkiyeti şahsıma ait olan istasyonun işletmeciliğini garantörü olduğum bana ait olmayan kuzenimin A şirketi 2009 dan 2011 e kadar işletti. 2 senenin sonunda işletici olan A firması bayilik sözleşmesini iptal etti ve dağıtıcıda benimle alakası olmayan başka bir işletici B ile çalışmaya devam ediyor. Bunlara göre bizim intifamız 2009 yılından 5 yıl sonramı biter.

 43. Gökhan bey, intifa sözleşmesi 5 yılı aşamayacağına göre 2014 de biter.

 44. sayın editör, bayilik sözleşemesinden 2 sene sonra sona erecek olan intifa hakkını nasıl kaldıorabılırım? bu arada 5 yıllık intifa hakkı bedelsiz olup ” Satılan veya satılacak akaryakıt yağ vs. ve ticari münasebetten doğacak alacaklara karşılık olmak üzere 5 yıllık vew bedelsiz verilmiş” bir intifa hakkında intifayı koyan şirketin hiçbir hak ve alacağı yoksa bayilik sözleşmesi bitiminden sonra intifanını kadırılması için dava açarsak, intifa hakkını kaldırabilir miyiz?

 45. Sayın idas, Medeni Kanun’da intifanın bitme sebepleri ayrıntılı olarak sayılmıştır. Sizin söylediğiniz şekilde intifa kalkmaz.

 46. sayın editör 2008 yılında satın aldığım akaryakıt istasyonunun 2007 yılında yapmıs olduğu bayilik anlaşaması ve belli bir bedel karsılığı verdiği 17 yıllık intifası vardı. Şimdi intifa sürem 2012 de otamatik olarak(çıkan kanun gereği ) biteceği söyleniyor. benden önceki mülk sahibinin aldığı para yüzünden benim herhangi bir tazminat davasıyla karsılasabilirmiyim

 47. Alp bey, dağıtım şirketleri davaları hem parayı verdikleri kişiye hem de mülk sahibine karşı açıyorlar. Dava açmaları önemli değil, sizin bundan sorumlu olup olmayacağınız önemli.

 48. Name (required)ahmet 25. Ağu, 2011 | 15:24

  sayın editör dağıtım firmasıyla 5 yıllık özleşme yaptık protokol gereği 5 yıl intifa verdik.dağıtıcı firma daha ikinci ayda t+1 olan ikonto oranlarını özleşmeye rağmen değiştirdi.bu durumda 2 defa ihtar çektik olumlu netice alamadık.dağıtıcı firma müdürleri ‘siz kesinlikle haklısınız ama patron böyle istiyo yapabileceğimiz bişey yok’diyor
  bu durumda dava açsak iskontolarımızı alabilirmiyiz.sözleşmenin ticari şartları na uymadığı gerekçesiyle sözleşmeyi fesih edebilirmiyiz.sözleşmeyi açılacak bi davada fesih edebilirsek protokol gereği vermiş olduğumuz intifayı kaldırma şansımız olabilirmi.saygılar..

 49. Ahmet bey, intifayı kaldıramazsınız. Ancak dava açıp aradaki farkları talep edebilirsiniz. Tabiki dağıtıcı da kızıp sözleşmeyi feshedebilir. En doğrusu, avukatınızla bir araya gelip tüm sonuçları hesaplayarak atacağınız adımları belirlemelisiniz.

 50. ilginiz için teşekkür.protokolde sözleşme gereği intifa verileceği yazıyo.sözleşme iptal edildiğinde buna bağlı olarak verilen intifanın kaldırılmasıyla ilgili bi dava açılabileceğini söyledi avukatlarımız..bununla ilgili mahkeme kararları var. bilgilerinize..

Türkiye'nin Enerji Hukuku Sitesi